Sunday, January 20, 2008

Kvantitativní odhad objemu budoucího vývozu ropy pěti největších exportérů

Saudská Arábie, Rusko, Norsko, Írán a SAE (Spojené arabské emiráty) dohromady produkují asi polovinu současného globálního exportu ropy. Jako celek vykazují pokračující pokles čistého exportu (net oil exports), který začal v roce 2006.

Tempo některých z nedávno proběhlých poklesů vývozu v jiných zemích, jako třeba v Indonésii nebo ve Velké Británii, bylo značné.

Indonésie vyvážela v roce 1996 přibližně 780 000 barelů tekutých paliv (Total Liquids) denně. O osm let později již byla importérem ropy.

Také Velká Británie byla v roce 1999 významným exportérem ropy, když vyvážela víc než 1 mbd. O sedm let později se ale i ona stala dovozcem ropy. Graf 1 ukazuje produkci tekutých paliv (surová ropa, kondenzáty a tekutá paliva na bázi zemního plynu) ve Velké Británii v porovnání s vývozem. Povšimněte si, jak rychle se čistý export dostal do bodu nula a to i přesto, že Velká Británie nadále produkovala nezanedbatelné objemy tekutých paliv.

Graf 1 – Těžba ropy (černá) a export (modrá) ve Velké Británii.

Magazín The Economist uvedl ve svém článku o Saudské Arábii následující pozoruhodné tvrzení: „Jen samotné prokázané rezervy ARAMCA by na několik dekád stačily zásobovat svět ropou. ARAMCO přitom těží pouze deset ze svých přibližně osmdesáti polí, takže bude schopno dodávat ropu při současné úrovni produkce ještě asi sedmdesát let a to i když neobjeví už ani jedinou kapku.“

Je zvláštní, že se The Economist odvážil takto dlouhodobé projekce, aniž by aspoň zvážil dopady rostoucí spotřeby Saudské Arábie na její čistý vývoz. The Wall Street Journal zveřejnil na přelomu roku následující tabulku, ukazující prudký růst domácí spotřeby v Saudské Arábii, stejně jako v Íránu a Rusku.

Z The Wall Street Journal.

Podle údajů EIA vykázala Saudská Arábie v období 2005 – 2006 nárůst domácí spotřeby o + 5.7%/rok. Graf 2 ukazuje setrvalou produkci tekutých paliv na 11 mbd ve srovnání s nárůstem domácí spotřeby o + 5.7%/rok, což by vedlo k zastavení vývozu ze Saudské Arábie asi v roce 2036. Dlouhodobý pokles čistého vývozu (2005 – 2030) by byl kolem - 10%/rok, přičemž by meziroční poklesy začaly pomalu a akcelerovaly by s časem.

Při růstu o + 5.7%/rok by KSA v roce 2075 spotřebovávalo přes 100 mbd, což je vzhledem ke dnešní světové spotřebě, která činí přibližně 86 mbd, „poněkud“ nepravděpodobný scénář.

Graf 2 – Saudská Arábie: Konstantní produkce na 11 mbd (černá) - ve srovnání s nárůstem domácí spotřeby o +5.7%/rok (modrá).

Kvantitativní odhad

Pětice největších vývozců - Saudská Arábie, Rusko, Norsko, Írán a SAE (Spojené arabské emiráty) dohromady zodpovídá asi za polovinu současného globálního exportu ropy. V letech 2000 – 2005 vykázali tito kombinovaný nárůst domácí spotřeby o + 3.7%/rok. V období 2005 – 2006 tento trend zrychlil na + 5.3%/rok. V letech 2005 – 2006 klesl úhrnný čistý vývoz pěti největších exportérů meziročně o - 3.3%/rok. Ze srovnání meziročních dat přitom s vysokou pravděpodobností plyne, že tento pokles se bude v období 2006 - 2007 dále prohlubovat (EIA, Total Liquids).

Pomocí logistické metody známé jako „Hubbertova Linearizace“ neboli HL, bylo vytvořeno rozpětí budoucích předpokládaných produkčních křivek pěti největších vývozců.

Křivky spotřeby byly vygenerovány za použití metody Monte Carlo, založené na pozorování rychlosti růstu spotřeby ropy během posledních deseti let.

Grafy 3, 6, 8, 10 a 12 ukazují předpokládanou produkci (červená) a spotřebu (zelená) každé z pěti zemí. Grafy 4, 7, 9, 11 a 13 potom očekávaný pokles čistého exportu (modrá). Ve všech případech se vychází z očekávané úrovně poklesů v příští dekádě.

Projektovaný pokles produkce Saudské Arábie je - 2.7%/rok ± 2% za rok. Předpokládaná míra růstu spotřeby je + 4.4%/rok ± 2% za rok. Očekávaný pokles čistého exportu je - 4.7%/rok ± 4% za rok. Ve střední variantě se tak Saudská Arábie blíží nulovému exportu v roce 2031, přičemž rozpětí (nízká a vysoká varianta) je 2024 – 2037.

Graf 3 - Těžba a spotřeba Saudské Arábie.

Graf 4 - Projektovaný export Saudské Arábie.

Swing producent reguluje svoji těžbu, aby udržel ceny uvnitř stanoveného rozpětí. Poté co v roce 1972 dosáhl zlomu produkce Texas, stala se novým swing producentem Saudská Arábie. V roce 2005 prohlásil Matt Simmons ve své knize „Twilight in the Desert“ (Soumrak v poušti), že zásoby KSA jsou masivně nadhodnoceny. V lednu 2006 jsme na základě HL poznamenali, že se Saudská Arábie pravděpodobně nachází na zhruba stejném stupni deplece, na němž došlo ke zlomu v Texasu. Demonstrovali jsme, že produkce ropy a kondenzátů v Saudské Arábii v roce 2005, odpovídá těžbě Texasu v roce 1972. Graf 5 tuto situaci znázorňuje, přičemž je aktualizován o údaje za období 2006 – 2007. Ačkoliv tento graf může naznačovat, že KSA se nachází v terminálním poklesu produkce, nelze ještě tuto hypotézu považovat za prokázanou. Víme, že meziroční produkce Texasu klesala během 70. let na pozadí rostoucích cen ropy a příkrého růstu vrtné činnosti, což je vzorec, který nyní pozorujeme i v Saudské Arábii. Každopádně bude muset Saudská Arábie dosáhnout úrovně těžby (ropy a kondenzátů) ve výši 9.6 mbd a více, pokud bude chtít překonat produkční vrchol z roku 2005. Lze říci, že převažující část dostupných dat napovídá, že zbývající dobytné rezervy KSA jsou významně nadhodnoceny.

Graf 5 - Těžba ropy v Texasu a Saudské Arábii. Oranžové body označují odhadovanou úroveň těžby ropy a kondenzátů v KSA v období 2006 – 2007.

Sadad al-Huseini – bývalý ředitel průzkumu a těžby saudského ARAMCA nedávno prohlásil, že se domnívá, že globální produkce ropy neporoste, že „prokázané“ zásoby ropy jsou významně nadhodnocené a že klíčová pole na Blízkém východě jsou z velké části vyčerpaná. Ačkoliv je mírně optimistický ohledně budoucí produkce KSA, poukazuje na fakt, že tato bude velice záviset na výsledcích těžby z „nových“ polí.

Projektovaný pokles produkce Ruska je - 5.1%/rok ± 2% za rok. Předpokládaná míra růstu spotřeby, která vychází z posledních údajů a je pravděpodobně nízkou variantou je + 0.3%/rok ± 0.8% za rok. Očekávaný pokles čistého exportu je - 8.2%/rok ± 4% za rok. Ve střední variantě se tak Rusko blíží nulovému exportu v roce 2024, přičemž rozpětí (nízká a vysoká varianta) je 2018 - 2029.

Graf 6 - Těžba a spotřeba Ruska.

Graf 7 - Projektovaný export Ruska.

Domníváme se, že nedávné zvýšení těžby v Rusku bylo primárně důsledkem těžby rezerv, které nebyly produkovány během kolapsu SSSR.

V létě varovala Alfa Bank před problémy starých ruských ropných polí, které jsou způsobeny rychle rostoucím water cutem (poměr těžené vody ve srovnání s celkovým objemem těžené kapaliny). Makléřská firma Renaissance Capital nedávno prohlásila, že pokud vyjme z výpočtů pole Sachalin – 1, tak produkce ropy v meziročním srovnání klesá od května 2007. Také se objevila varování, že nová pole ve východní části Sibiře jsou příliš malá a jejich rozvoj příliš pomalý na to, aby nahradila poklesy těžby na Západní Sibiři. Srovnání ruského vývozu v prosinci 2007 s prosincem 2006 ukazuje pokles exportu o - 6.7%.

Projektovaný pokles produkce Norska je - 11%/rok ± 2% za rok. Předpokládaná míra růstu spotřeby je + 0.7%/rok ± 2.7% za rok. Očekávaný pokles čistého exportu je - 12%/rok ± 2.5% za rok. Ve střední variantě se Norsko blíží nulovému exportu v roce 2025, přičemž rozpětí (nízká a vysoká varianta) je 2022 - 2028.

Graf 8 - Těžba a spotřeba Norska.

Graf 9 - Projektovaný export Norska.

Projektovaný pokles těžby Íránu je - 1.5%/rok ± 2% za rok. Předpokládaná míra růstu spotřeby je + 2.9%/rok ± 1.8% za rok. Očekávaný pokles čistého exportu je - 4.9%/rok ± 7% za rok. Ve střední variantě se tak Írán blíží nulovému exportu v roce 2029, přičemž rozpětí (nízká a vysoká varianta) je 2020 – 2042. Nízká varianta tak odpovídá některým zprávám v médiích, které naznačují, že Írán možná přestane vyvážet ropu už během 10 – 15 let.

Graf 10 - Těžba a spotřeba Íránu.

Graf 11 - Projektovaný export Íránu.

Projektovaný pokles produkce Spojených arabských emirátů je - 2.9%/rok ± 4% za rok. Předpokládaná míra růstu spotřeby je + 5%/rok ± 5% za rok. Očekávaný pokles čistého exportu je - 4%/rok ± 7% za rok. Ve střední variantě se SAE blíží nulovému exportu v roce 2037, přičemž rozpětí (nízká a vysoká varianta) je 2020 - 2056.

Graf 12 - Těžba a spotřeba Spojených arabských emirátů.

Graf 13 - Projektovaný export Spojených arabských emirátů.

Nakonec jsme sečetli předpokládanou produkci a spotřebu pěti největších vývozců (Graf 14), abychom došli k projektovanému poklesu produkce o – 3.8%/rok ± 2% za rok a k nárůstu spotřeby o + 1.8%/rok ± 0.9% za rok, přičemž správnost tohoto výsledku je nemálo závislá na projekci produkce a spotřeby Ruska.

Graf 14 - Těžba a spotřeba pěti největších vývozců.

Očekávaný pokles čistého exportu pěti největších vývozců je shrnut v grafu 15, který předpokládá propad čistého vývozu o - 6.2%/rok ± 4% za rok. Ve střední variantě se skupina pěti nějvětších vývozců blíží nulovému exportu v roce 2031, přičemž rozpětí (nízká a vysoká varianta) je 2024 - 2039.

Graf 15 - Projektovaný export pěti největších vývozců.

Shrnutí

Střední varianta naší předpovědi předpokládá, že pět největších exportérů ropy, kteří jsou zodpovědní za zhruba polovinu globálního exportu suroviny, dosáhne nulového vývozu kolem roku 2031 (asi za 25 let). To je podstatně delší doba než sedm, respektive osm let u Velké Británie a Indonésie. Zásadním rozdílem, který zapřičiňuje tuto disproporci, je podle nás nižší míra domácí spotřeby vzhledem k produkci u pěti největších vývozců ve srovnání s Británií a Indonésií.

Na základě dostupných dat docházíme k závěru, že je pravděpodobné, že pětice největších vývozců zaznamená v období 2006 – 2007 souhrnný pokles čistého exportu ve výši 1 mbd, což předznamená sestup z 23 mbd čistého exportu v roce 2005 k nule v období kolem roku 2030.

Menší vývozci ropy, jako například Angola, stále mohou (a budou) zvyšovat svůj vývoz, ale menší exportéři, stejně jako menší pole, mají obvykle ostřejší produkční zlomy a rychlejší pokles vývozu, než je tomu u větších vývozců. Tyto nárůsty exportu u menších producentů, budou navíc pouze vyrovnávat ostré poklesy vývozů u jiných menších vývozců. Jako příklad nám může posloužit Mexiko, které je druhým největším exportérem ropy do USA a které se pravděpodobně bude blížit nulovému vývozu ropy v roce 2014.

Klesající export ropy povede nevyhnutelně (pokud nedojde k dramatickému poklesu poptávky v zemích dovážejících ropu) k pokračujícímu rychlému růstu cen, jak se dovážející země budou snažit přeplatit jedna druhou v prostředí soustavných poklesů vývozu životně důležité suroviny.

Jednoduše řečeno - vznášíme zde vážnou obavu, že sama životodárná krev globální průmyslové civilizace – čistá vývozní kapacita ropy – nám vysychá přímo před očima a je proto nezbytné, aby velcí dovozci na čele s USA, EU a Japonskem bezodkladně zahájili nouzový program, který v období 2020 – 2030 a dále umožní kontinuální a pokud možno relativně hladké fungování dopravních a energetických systémů. Projekty podobného rozsahu byly v minulosti úspěšně uskutečněny s mnohem skromnějšími prostředky. Problémem dneška tak ještě primárně není nedostatek zdrojů, ale naprostá absence vůle a odhodlání k akceptaci nutných změn.

Zdroje: GraphOilogy

31 Comments:

Anonymous Aleš said...

Nakolik je však pravděpodobné, že i po dosažení ropného zlomu bude domácí spotřeba ropy u největších exportérů nadále růst?

12:18 pm, January 20, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

Je to velmi pravděpodobné, všechny tyto země (s výjimkou Norska - kde je také domácí spotřeba stagnující až klesající), mají rostoucí spotřebu, která je zapřičiněna ekonomickou prosperitou spojenou s vysokými zisky z prodeje ropy a u zemí Blízkého východu také vysokým populačním růstem. Paliva jsou v těchto zemích mohutně dotována a obyvatelstvo nemá žádné důvody šetřit. V prostředí prudce rostoucích světových cen bude možné tento model držet alespoň nějakou dobu i nadále, protože i při klesajících objemech vývozu, budou příjmy z prodeje ropy stále růst.

12:49 pm, January 20, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) nehodlá zvýšit objem těžby ropy. Představitelé OPEC tvrdí, že světový trh je dostatečně zásobován.

Kartel tak odmítl výzvu amerického prezidenta George Bushe ze začátku týdne k zvýšení těžby ropy z důvodu vysokých cen.

Poslední pokus George Bushe, no ale nějak zůstal nevyslyšen. Vlastně mu to už může být jedno...

5:16 pm, January 20, 2008  
Anonymous nocciola said...

Nyní tedy je otázka, který dovozce bude schopen zaptlatit rostoucí cenu. Nejhladovější po ropě je Čína, kde se ekonomický rozvoj vzhledem k počtu obyvatel dlouho nezastaví a bude tím větší tlak na pokles dovozů jiných států. Takže při poklesu množství ropy na trhu o 6.2%/rok ± 4% za rok a při zdvojnásobení spotřeby za 10 let toho na ostatní mnoho nezůstáná.
Nelze také brzy očekávat nějaké nové technologie, natož potom jejich masové rozšíření mající vliv na pokles spotřeby ropy. S těžbou to bude podobné.
Čísla hovoří tedy jasně a vše ostatní jsou jen spekulace. Moc dobře to ale nevidím.

7:19 pm, January 20, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Novináři na Slovensku mají rozhodně reálnější články než je tomu v našich novinách:
http://hn.hnonline.sk/c1-22635800-

7:53 pm, January 20, 2008  
Anonymous ond said...

Otázka znie:Ako sa zachovajú krajiny ktoré sú závislé od vývozu
ropy(rusko ,Iran,Saudska arabia,Venezuela,SAE),ich ekonomiky závisia od príjmov z predaja ropy do zahraničia,
1.obmedzia domácu spotrebu?,čím by riskovali nepokoje.
2.obmedzia vývoz?čím podporia domácu spotrebu a v strednodobom výhlade sú zase u bodu 1.Je to samozrejme zložitejšie,ale ich reakcia a pomer vývoz/domáca spotreba bude pre nás dôležitý bod na sledovanie.

8:25 pm, January 20, 2008  
Anonymous other said...

a předevčírem ve zprávách říkali (nevšiml jsem si, jaký uváděli zdroj), že pokles těžby ropy je menší, než se čekalo, takže s peak oilem bude ještě nějaký ten rok pokoj, že jo?

10:05 pm, January 20, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Povídali to v televizi?
Tak to je tedy určitě ta pravá informace!

11:07 pm, January 20, 2008  
Anonymous Jura said...

souvislosti to Other:
OPEC celá léta popíral existenci ropného zlomu. Pak v jednou článku v roce 2006 jeho tehdejší šéf prohlásil, že ropný zlom tady nebude dřív jak za desel let. Jeden můj kamarád to okomentoval slovy: "Tak to už ropný zlom nastal". ... Jaké bylo překvapení, když pak TT v 1/2 2007 zveřejnil, že ropný zlom pravděpodobně nastal v květnu 2005.

....
Jo, tu úroveň z května 2005 by mohla těžba ještě těsně překonat.

Včerejší popírači existence se dnes zmůžou již jen na konstatování, že pokles produkce starých polí je pomalejší, než tvrdili aktivisti kolem ropného zlomu.
......

Ropný zlom neexistuje. Ropný zlom neexistuje. Ropný zlom neexistuje Ropný zlom neexistuje. Ropný zlom neexistuje... Pokles produkce po ropném zlomu je pomalejší než tvrdili ...

8:27 am, January 21, 2008  
Anonymous Jura said...

Nulové exporty za za 20-25 let ?!
Odhaduji sice, že nejpozději za 5-10 let přestane tento scénář se změnou paradigmatu fungovat, ale stejně je to hučák.

Jde jen o to, kterým směrem se nové paradigma posune.
Tj. zda se budeme bavit o US ropě z Ruska, Saudské Arábii, Iráku, Iránu, ... To by pak na 1. místě byl vývoz do USA ("odměnou za ochranu nebo vývoz demokracie") na 2. místě domácí spotřeba, na 3. místě vývoz kamkoli jinam.

Jsou i pozitivnější scénáře se změnou paradigmatu v myšlení lidstva, ale těžko se kvantifikují do celkového objemu spotřebované ropy protože vychází ze změny fungování jednotlivých rodin, obcí, oblastí.... ač již existují zárodky takového myšlení, tak je konzumenti stále drtivě převyšují.

11:39 am, January 21, 2008  
Blogger Tribun said...

Možná naivní otázka, možná se to již řešilo, přesto se zeptám: existují nějaké odhady, jak by se na nástupu ropného zlomu a celkové sitaci projevilo, kdyby lidstvo (hlavně se to asi týká "prvního světa") upustilo od praxe přepravovat na velké vzdálenosti značné objemy zboží, které lze v uspokojivé kvalitě produkovat lokálně, a rezignovalo na osobní leteckou dopravu za účelem pouhé kratochvíle u jinak slaného moře? Jaký dopad by mohly mít úspory takového druhu? Kolik času by nám mohly získat?

A ještě jedna otázka: jak by se nedostatek ropy projevil na vojenském potenciálu jednotlivých států? Je možné, že by vedl k přeskupení vojenské dominance?

9:14 pm, January 21, 2008  
Anonymous sigil said...

to tribun: Konkrétně a věrohodně odpovědět neumím, ale problém zlomu není v tom, zbavit se nepotřebných činností, třeba těch které jmenuješ. Problém je v tom, že i tyhle luxusní zbytečnosti zaměstnávají lidi. Ti budou bez práce, peníze přestanou téct, začne se to šířit do dalších odvětví ekonomiky.

Nebyl by problém např. zavést přídělový systém na benzín a odbourat tak aspoň část poptávky, z části luxusní a zbytečné. Jenže to postihne ekonomiku, a někdo konkrétní za to ponese odpovědnost. Zlom je zčásti tržní a zčásti přírodní síla, nikdo konkrétní za něj zodpovědný není.

V rámci logiky fungování současného hospodářského systému by řešením ropného zlomu bylo nahradit automobilový průmysl a dopravu něčím jiným, co zaměstná přibližně stejné množství lidí.

10:15 am, January 22, 2008  
Anonymous drak2 said...

Proč vylévat s vaničkou i dítě? Automobilový průmysl se MUSÍ přizpůsobit a průběžné zavádět alternativní pohony. Velkou budoucnost mají před sebou elektroautomobily. Žádné spalovaní, žádné emise. Večer si svého miláčka zastrčíte do zásuvky 230 V a ráno vyjedete do práce a na nákupy... Nákladní doprava se opět vrátí na koleje. Železnice bude vždy ve velkých objemech levnější. Jde jen o to ZA KOLIK bude elektrická energie a zda jí bude dostatek. Elektřina je budoucnost. Je to čistá síla. Místo zlata si raději nakupte akcie ČEZ :-)

10:38 am, January 22, 2008  
Anonymous vizionář said...

Draku - jakákoliv alternativa je drahá, energie se prostě stane nedostatkovým zbožím a ekonomika se podělá, prostě se změní výrobní vztahy a jsou dvě možnosti:
1) celá civilizace se podělá
2) tzv kapitalismus půjde do kytek.
Pak i ty akcie budou k ničemu!

6:23 pm, January 22, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

Čistá síla :-) - to tak možná u Alenky v říši divů - čístá síla ze sekundárních zdrojů hnědého uhlí, čistá síla produkující jaderný odpad....... To asi ne - elektromobily - na co? - na baterie - Li-ion?? - kde vezmete tolik lithia - nehledě na to, co je to za svinstvo. Kdo na to bude mít, aby si takové auto pořídil? - elektřiny se nám nedostává v Evropě už teď a ČR nebude během 5-10 let výjimkou. To vše při stálých zásobách plynu - a na ten běží mnoho evropských elektráren............... Obměna automobilové flotily trvá v součsných podmínkách 15 - 20 let - ty nejpíš nemáme............. Tohle už je omletá písnička. Naším problémem bude jak udržet rozsvícená světla a adekvátní úroveň zásobování - na nějaká auta se vykašlete, individuální automobilismus v současné podobě je koncept bez budoucnosti. To si ovšem většina nepřipustí a bude se toho držet až do hořkého konce - jako každá správná feťačka svojí stříkačky - a obávám se že výsledky budou taktéž obdobné.

6:35 pm, January 22, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Hmmmm,jak s téhle bryndy ven.Energie se nám nedostává,fosilních paliv se nám nedostává,vůbec surovin se nám nedostává,jediného čeho je přebytek jsou lidé.Napadá vás vážení nějaké řešení stávající situace?Mě ano,ale je cynické.Stále si myslíte někdo z vás,že se lze na toto kruté období připravit tak,aby jste jej přežili bez úhony?Můj názor je,že nemám šanci se ubránit.Bude hůř - lépe už bylo.Možná má výše uvedená slova vyznívají zbaběle,ale to je mylná představa.Berte to jako pouhé konstatování stavu věci.Řešení nepředložím.Myslím si ,že ani nákup zlata v jakékoliv hodnotě nikomu nezaručí,že překoná zlé časy.Pokud vypuknou konflikty a jejich intenzita bude mít rostoucí tendenci,budeme se mezi sebou rvát o každý kus "žvance",bez ohledu na kohokoliv.Pochopitelně nevím kdy tomu bude,ale myslím si,že poslední vývoj událostí ve světě nevyjímaje v EU nasvědčuje velkým existenčním problémům.Politici si neví rady s nastávající situací a řešení neznají.Technická řešení se nějaká nabízí,bohužel však nenabízí plnohodnotnou náhradu ropy.Tak se mějte jak chcete.

7:34 pm, January 22, 2008  
Anonymous ond said...

Konečne tu čítam príjemne realistický príspevok,v skratke "je to všetko na hovno"
To TT a jirik :vykaslite sa na tie kecy o kapitalizme, pre ludí(90%,údaj som si vycucal s prsta)to nemá žiadny význam,myslím si,že by nám (ne)pomohla revolúcia hippies,pri nedostatku všetkých základných vecí by sme mali aspoň viac času na tie príjemné(sex,fajčenie trávy,sledovanie západu slnka nad V.Tatrami z chladu nevykúrenej kaviarne
,spanie, a podobne)úplný raj na zemi.,anonymus má pravdu je lotéria,príprava zvýší šance,ale aj priláka pozornosť aj nežiadúcu.

9:19 pm, January 22, 2008  
Anonymous Gregario said...

Tak právě odstartoval návrat k plachetnicím v lodní dopravě více: http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/svetova-ekonomika/clanek.phtml?id=519199

11:01 pm, January 22, 2008  
Anonymous drak2 said...

Začíná se mi to líbit. Plachetnice to je romantika :-) Další nadějná zpráva, tentokrát z Izraele: Šimon Peres: "Během jedné dekády nebudeme ropu potřebovat."

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/svetova-ekonomika/clanek.phtml?id=519076

7:57 am, January 23, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Peres? blafuje!

11:56 am, January 23, 2008  
Blogger Jirik said...

ond said... Hele, existují lidi kterým prostě pobyt v knajpě nic neříká, nikdy jsem nechápal kamarády proč se opíjí, se umím bavit i bez takových berliček. I když je fakt že než zábavu, tak si něco přečtu. Co se týká domu a vybavení, ten můj vypadá nejzuboženěji ze vsi, vybavení totéž, nepotřebuji nový nábytek, koupelnu atp. mě stačí co je, podstatný je že vodovod, krovy atd. jsou v dobrém stavu, střechu nikdy nebudu dělat celou novou, prostě jen dám nové hřebenáče a nějakých šest řad křidlic na každé straně, zbytek budu průběžně měnit. Věř tomu, že naprostá většina nenechavců vleze k sousedům:-)

4:00 pm, January 23, 2008  
Anonymous ond said...

predpokladam že knajpa je krčma
,tak to tiež nie je nič pre mňa ,to čítanie je fajn,ale čítal som privela postkatastofických románov aby bol zo mňa štandartný optimista.tento blog je pre mňa oddychom od "povinného"štandartu(optimizmu z neustáleho rastu ).

6:57 pm, January 23, 2008  
Anonymous gonzales said...

Myslím že ty odhady jsou poněkud unáhlené. Ropy zbude určitě na delší dobu, studie totiž nepočítá i s dalšími faktory, které budou mít na spotřebu vliv. Současný svět je podle mého názoru jeden velký tlakový hrnec, jehož teplota se blíží kritické hranici a jediným problémem není jen docházející ropa. Což ale pro nás obyčejné lidi je vlastně v konečném důsledku jedno...

6:32 am, January 24, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Další stránka, která je o ropným zlomu. Vychází ze stránek s koncovkou .net http://www.energybulletin.cz/
Robert

8:45 am, January 24, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Občas napíši kravinu viz. příspěvek výše. Za toto nedorozumění se omlouvám. Mnohem zajímavější zpráva je
http://www.moneyandmarkets.com/Issues.aspx?NewsletterEntryId=1381

Takže celosvětová resese už začíná???
Robert

2:02 pm, January 24, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Rusko ohlásilo omezení únorové dodávky ropy přes Primorsk z důvodu údržby ropovodu a dále oznámilo, že omezí dodávky přes polský Gdaňsk.

IEA: Spotřebitelské země znepokojeny cenami ropy, v pátek se sejdou.
Hlavním námětem ekonomických diskusí v Davosu jsou obavy z americké recese, které tento týden vyvolaly propad na světových burzách. Ceny ropy sice tento týden klesly k 88 dolarům, pro spotřebitele je však ropa za této situace podle IEA stále příliš drahá.
"Je to velmi vysoká cena, která ukazuje že na trhu je nadále napětí," řekl Tanaka. Podle něj jsou současné úrovně ropných zásob u odběratelů důvodem ke znepokojení, což znamená, že by se měly zvýšit dodávky. OPEC naopak tvrdí, že dodávky ropy jsou dostatečné a že vysoké ceny jsou důsledkem zejména spekulačních aktivit.

7:27 pm, January 24, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Asociace pro studium ropného vrcholu předpovídá globální vrchol pro zemní plyn někdy mezi lety 2010 a 2020.
http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/147085-zemni-plyn-do-vrcholu-zbyva-par-let/

7:49 pm, January 24, 2008  
Anonymous L said...

v první polovině ledna byl Bush u Saudů a žádal je o zvýšení dodávek ropy. je to pochopitelné. drahá ropa zpomaluje ekonomiku USA a hrozí velmi vážná krize. jediný lék je větší přísun ropy, která by pak byla levnější.
Saudové ale řekli ne, dodávky nezvedneme. ropy je dost a to že je tak drahá je díky spekulacím.
jenže je saudská arábie v pozici že si může dovolit nepodpořit USA? pokud padne kvůli drahé ropě ekonomika USA, padne i dolar. to by znehodnotilo velkou část jejich bohatství které mají právě v dolarech. navíc by ekonomickým oslabením klesl i mocenský vliv USA a to by mohlo Saudy uvrhnout do zvláště nepříznivé situace v regionu. opravdu si mohou dovolit takto riskovat?...já říkám že nemohou. vše tedy nasvědčuje tomu že si jednoduše už nemohou dovolit zvedat produkci....oni prostě ví něco co se lidem bojí říct.

pokud odbočím k burze která je teď právě díky docházející levné ropě ve velmi žalostném stavu, tak by se mohlo po včerejšku zdát že trhy to ještě ustály. jakmile se však objeví další negativní zpráva - třeba o opětovném klesajícím hospodářském výsledku v prvním čtvrtletí tohoto roku, tak nastane další vlna výprodeje akcií. a já se nebojím říct že to může položit akciové trhy. nejhorší situace pak nastane v přelidněné Asii kde je velkým trendem investovat právě do akcií. jakmile tito drobní střadatelé přijdou o své úspory, tak hrozí opravdu to nejhorší.

1:15 pm, January 25, 2008  
Anonymous other said...

to I: a co nejhorší hrozí? Tuším, že jestli miliarda Rákosníků bude mít přes noc z akcií levný otop, pak znatelně přispějí ke snížení spotřeby topných olejů, potažmo posunou peak oil o nějaký ten týden? :-))

6:46 pm, January 25, 2008  
Blogger Jirik said...

http://www.chicagocz.com/americka-ekonomika-mezi-mlynskymi-kameny/
Sice starý ale zajímavý:-)

6:53 pm, January 25, 2008  
Anonymous LKSH said...

Saudove a cely OPEC samozrejme hraji o cas, cim dele bude existovat stavajici situace kdy zakznici se predhaneji kdo jim za zbozi nabidne vic, oni bez usili inkasuji a muzou se venovat prelivani kapitalu do jinych zabav... jako treba zavodni kone, obri palac, nebo nova flotila letadel... islam je holt stredovek, buduji hrady, siri viru a maji radi lov a hry :)

1:26 am, January 28, 2008  

Post a Comment

<< Home