Wednesday, June 25, 2008

Ropný zlom, nosná kapacita prostředí a populační overshoot: Populace – slon v pokoji

U kořenů prolínajících se globálních krizí stojí otázka velikosti lidské populace. Každý z globálních problémů, kterým dnes stojíme tváří v tvář, je výsledkem příliš velkého množství lidí užívajících příliš velké množství konečných, neobnovitelných zdrojů této planety. Skutečné nebezpečí, které představuje prudce rostoucí lidská populace nepramení z jejích absolutních čísel, ale z neschopnosti životního prostředí vypořádat se s dopady našeho chování při našich současných počtech.

S každým dalším dnem je s tím jak se krize jako ztráty biodiverzity, globální klimatické změny, vyčerpávání půdy, rezervoárů pitné vody i zásob potravin prohlubují, zřejmější a zřejmější, že současná pozice lidstva je neudržitelná. Dosažení udržitelné rovnováhy mezi námi a naší planetou tak bude záviset na naší vůli a schopnostech zredukovat lidskou populaci nebo rozsah našich aktivit a nejspíše obojí. Základní otázkou, která se opakovaně vynořuje v diskuzích o populaci je: „Jaká úroveň lidské populace je udržitelná?“

V tomto článku autor provede analýzu této otázky a nabídne pohled na cestovní mapu vedoucí ze současného bodu k udržitelné úrovni.

K porozumění současné situaci se jako nejvhodnější prostředek jeví využití poznatků ekologie. Ústředními koncepty jsou zde udržitelnost, nosná kapacita prostředí a populační „přesah“ nebo „přestřel“ (dále používám původní anglický termín overshoot).

Udržitelnost

Udržitelná populace je taková, která je schopná dlouhodobé existence (tisíce či desetitisíce let) bez toho, aby během tohoto procesu vyčerpávala své zdroje nebo poškozovala své životní prostředí (v tomto případě Zemi). To znamená, že naše populace a úroveň aktivit nesmějí vytvářet více odpadu, než dokážou přírodní procesy nebo recyklace vrátit do biosféry. Pokud je tato podmínka splněna, nedochází lidskou činností k poškození biosféry. Udržitelná populace tak nesmí růst za hranici, kdy by k poškozování biosféry začalo docházet. Z hlediska těchto kritérií je zřejmé, že současná lidská populace není udržitelná.

Nosná kapacita prostředí

Abychom mohli rozhodnout, jaká úroveň populace by mohla být udržitelná, potřebujeme porozumět ekologickému pojmu nosné kapacity prostředí. Nosná kapacita prostředí je úroveň populace organismu, která je udržitelná na základě objemu život umožňující infrastruktury dosažitelné tomuto organismu. Pokud je populace organismu nižší než nosná kapacity prostředí, tak úroveň porodnosti obvykle roste. Pokud populace překročí nosnou kapacitu prostředí, poroste úmrtnost, dokud se populační úroveň nestabilizuje na přijatelné úrovni. Nosná kapacita prostředí může být zvýšena nalezením a následným využitím nových zdrojů (jako např. kovy, ropa, úrodná půda), stejně jako může být snížena vyčerpáním zdrojů a nahromaděním odpadů (např. degradace půdy, znečištění vodních zdrojů).

Nárůst nosné kapacity prostředí lze obecně dedukovat z růstu populace, která tento prostor obývá. Čím větší je nárůst, tím jistější si můžeme být, že nosná kapacita vzrostla. Z grafu světové populace je zřejmé, že během posledních 150 let, něco masivně zvýšilo světovou nosnou kapacitu. Během prvních 1800 let našeho letopočtu, stejně jako desetitisíce let předtím, rostla populace velmi pozvolna s tím, jak se lidstvo šířilo po celé planetě. Kolem roku 1800 se tato situace začíná měnit a s počátkem 20. století již lidská populace dynamicky stoupá.

Graf 1 – Světová populace

Ranná fáze této expanze populace byla způsobena osídlením Ameriky, ale využití úrodné půdy v období od 16. do 19. století, se nezdá dostatečným ospravedlněním populační exploze, kterou lidstvo zaznamenalo a zaznamenává. Lidstvo prakticky završilo své rozšíření se po celé planetě do roku 1900. Je proto třeba hledat další faktory.

Role ropy

Ropa se začala ve větších objemech používat kolem roku 1900, kdy světová populace činila asi 1.6 miliardy lidí. Od té doby se více než zčtyřnásobila. Když se podíváme na graf zobrazující produkci ropy a lidskou populaci, můžeme pozorovat provokativní shodu.

Graf 2 – Světová populace a produkce ropy

Nicméně, musíme si položit otázku, zda to není shoda čistě náhodná. Bližší pohled na dvě zmíněné křivky v období od roku 1900 do roku 2005 zesiluje dojem blízké korelace.

Graf 3 – Světová populace a produkce ropy 1900 – 2005

Faktor potravin

Jsou zde další faktory, kromě ropy, které přispěly k růstu nosné kapacity Země?

Ten hlavní, který je obvykle zmiňován, je enormní růst globální produkce potravin, nerozlučně spjatý s rozvojem „průmyslového zemědělství“. Je nepochybné, že právě to vedlo k velkým nárůstům jak výnosů, tak i celkových objemů pěstovaných plodin. Ačkoliv tento pokrok v oblasti zemědělství dostal honosný název „Zelená revoluce“, není na ní nic nijak zvlášť zázračného. Pokud se na tuto tzv. revoluci podíváme blížeji, zjistíme, že jejím hlavním motorem byla a je naše stará známá, ropa.

Zde je ve stručnosti shrnutí, jak tato problematika funguje. Průmyslové zemědělství 20. a 21. století je umožněno třemi faktory: mechanizací, pesticidy a hnojivy a genetickým inženýrstvím. Dva z těchto tří faktorů jsou přímo závislé na ropě, respektive naftě, která pohání zemědělské stroje a na zemním plynu, jako výchozí složce řady chemikálií používaných v zemědělství. Genetické inženýrství v této oblasti sleduje čtyři cíle: odolnost proti suchu, proti škůdcům a pesticidům a zvýšení výnosů. Růst výnosů v řadě oblastí závisí na mechanickém zavlažování, které znovu vyžaduje fosilní vstupy.

Přestože napětí v ropném sektoru a v oblastech na něj navazujících je zřejmé, ještě větší napětí panuje v sektoru potravin, který se snaží nejen si zachovat, ale dále zvyšovat svou produktivitu, aby dokázal nasytit rostoucí populaci a to tváří v tvář klesající úrodnosti půdy, rostoucímu nedostatku vody v řadě oblastí, stagnující produkci ropy a měnícímu se klimatu. Podle údajů zveřejněných organizací Earth Policy Institute, byla světová spotřeba obilnin vyšší než jejich produkce v posledních šesti ze sedmi let. Globální zásoby obilnin se předminulý rok propadly na 57 dní spotřeby, ze 130 dní v roce 1986. Situace se nezlepšila ani v roce 2007. Následovaly nepokoje v rozvojových zemích a rekordní celosvětové zdražení potravin. Nakolik se globální agrobusiness dokáže na tuto situaci adaptovat zůstává nejasné. Předpovědi rekordní sklizně dostávají první vážné šrámy s rozsáhlými záplavami v povodí Mississippi, s povodněmi v Číně nebo suchem v Austrálii. Neměnnou konstantou tak zůstává pouze poptávka svázaná s rostoucím počtem obyvatel planety. Poté co produkce obilnin na hlavu dokázala držet krok s populačním přírůstkem od 60. do konce 80. let 20. století, během posledních dvaceti let je trendem spíše stagnace.

„Zelená revoluce“ je tak v zásadě jen dalším z mnoha příkladů praktičnosti ropy. Bez rozsáhlých vstupů levné ropy, by se v podobě v jaké proběhla, nemohla uskutečnit. Michiganská univerzita zveřejnila v roce 2000 studii, která uvádí, že na každou vyprodukovanou kalorii v potravinách, připadá v USA sedm kalorií z jiných zdrojů. Jiné studie tento poměr uváději ještě výše – 10:1. USA nyní používají přes 12% své spotřeby ropy na výrobu a distribuci potravin. S tím jak těžba ropy vstupuje do své sestupné fáze, ovlivněna bude i produkce potravin. Je vysoce pravděpodobné, že většina zemí přednostně alokuje své zdroje ropy a plynu do zemědělství, stejně tak je ovšem pravděpodobné, že i přesto bude v příštích letech a desetiletích sektor produkce potravin vystaven rostoucím tlakům, které nakonec vyústí v poklesy produkce.

Nosná kapacita prostředí: Závěr

Ropa a zemní plyn společně tvoří asi 60% primárních energetických zdrojů lidstva. Co víc, energie z ropy hraje nezanedbatelnou úlohu při těžbě a dopravě uhlí, stejně jako při stavbě a údržbě jaderných, tepelných a vodních elektráren. Ropa je ústředním bodem energetického sektoru, ekonomiky i produkce potravin. Z těchto důvodů lze za logický, i když nutně zjednodušující, pokládat následující závěr:

Využití fosilních paliv v čele s ropou zčtyřnásobilo od roku 1900 nosnou kapacitu prostředí naší planety.

Populační overshoot

V ekologii se overshootem chápe okamžik, kdy spotřeba populace překročí nosnou kapacitu prostředí.


Když populace stoupne výše, než je nosná kapacita prostředí, nebo nosná kapacita prostředí klesne, existující populace nemá dostatek zdrojů a musí klesnout na úroveň nosné kapacity prostředí. Populace nemůže zůstat ve stavu overshootu dlouho. Rychlost, rozsah a další charakteristiky propadu závisí na stupni overshootu a na tom, zda úroveň nosné kapacity prostředí během populačního propadu dále klesá. Kniha Williama Cattona „Overshoot“ téma rozebírá podrobně.


Existují dvě cesty, jak může populace obnovit rovnováhu s klesající nosnou kapacitou prostředí. Pokud populace zůstane stabilní nebo bude pokračovat v růstu, spotřeba na hlavu musí klesnout. Jestliže spotřeba na hlavu zůstane konstantní, populace se musí snížit. Kde se vytvoří rovnováha mezi dvěma zmíněnými cestami, závisí na tom, jak blízko je populace k minimální úrovni spotřeby nutné k přežití. Ty části populace, které operují blízko minimální úrovně zdrojů nutných k přežití, budou zasaženy snížením počtu svých příslušníků, zatímco ta část populace, která má více zdrojů, než potřebuje jen k holému přežití, bude zasažena snížením úrovně spotřeby, ale bez výraznější nebo dokonce s nulovou redukcí početních stavů.

Populace ve vážném overshootu vždy klesnou. To můžeme pozorovat během kvašení vína, kdy kvasinky umírají poté, co spotřebovaly všechen cukr z hroznů a tonou ve vlastních jedovatých alkoholových odpadech. Stejně tak i ve vztazích mezi predátory a kořistí, kdy pokles stavu kořisti vede k redukci stavu dravců. Ve skutečnosti to může být ještě o něco horší. Populace může fakticky klesnout na nižší úroveň, než která byla udržitelná před overshootem. Důvodem je fakt, že neudržitelně vysoká spotřeba během overshootu umožnila druhu používat velké objemy neobnovitelných zdrojů a s tím i poškodit své životní prostředí velkým množstvím odpadních produktů. Overshoot tak ve své podstatě snižuje nosnou kapacitu prostředí. V případě lidstva ropa umožnila bezprecedentní využití zdrojů a produkci odpadů v rozsahu, který byl jednoduše nepředstavitelný před počátkem „ropného věku“. Jestliže dodávky ropy budou klesat, snížená dostupnost energie může vést k tomu, že nebudeme schopni efektivně těžit a využívat podřadnější zdroje energie, které nám zůstanou. Stejná situace se pak bude týkat i naší schopnosti poradit si s množstvím odpadů v našem životním prostředí.

Osobně se domnívám, že lidstvo již je v situaci overshootu a to i za situace rozsáhlého používání ropy. V literatuře ovšem existují různé definice, některé současnou situaci lidstva za overshoot označují, z jiných by plynulo, že lidstvo se ještě bezprostředně nenachází ve fázi overshootu. Naše populace stále stoupá (ačkoliv úroveň jejího růstu zpomaluje). Nicméně, dostává se nám jasných signálů z prostředí, že problémy nastupují. Tyto signály nám zdá se říkají, že se minimálně blížíme maximální nosné kapacitě prostředí. Pokud by měla nosná kapacita prostředí prudce klesnout, zatímco populace by stále rostla, mohli bychom se ocitnout ve fázi hlubokého overshootu velmi náhle. Důsledky by pak byly velice a velice vážné.

Představa overshootu


Ropný zlom

Jak všichni víme, i když si to často nepřipouštíme, ropa je neobnovitelným zdrojem. To automaticky předpokládá, že její použití není udržitelné. Pokud používání ropy není udržitelné, tak také navýšení nosné kapacity prostředí, které ropa umožnila není udržitelné a bude klesat spolu s klesající těžbou ropy.

Tato pozorování mají své další implikace. Přestože lidstvo zatím nedosáhlo (nebo je na hranici) nosné kapacity prostředí v němž je používána ropa, nacházíme se již v situaci drastického overshootu, pokud si představíme svět bez ropy. Naše populace je dnes nejméně čtyřnásobně vyšší ve srovnání s tou, která obývala svět předtím, než přišla na scénu ropa, přičemž dále roste. Pokud by tento zdroj měl být vyčerpán, naše populace by neměla jinou volbu, než klesnout na novou, sníženou úroveň nosné kapacity prostředí.

Jaké je pravděpodobnost, že dojde k poklesu světové produkce ropy? Na základě předpokladu, že ropa je neobnovitelný zdroj, je taková událost časem nevyhnutelná. Badatelé zaměřující se na téma ropného zlomu, vytvořili v posledních letech nezanedbatelné množství analýz, které naznačují, že pokles produkce ropy začne ve velmi blízké budoucnosti nebo již probíhá.

Jednotlivá ropná pole mají během těžby tendenci vykazovat (někdy zřetelnější, jindy méně jasnou) zvonovou křivku, která stoupá, dosahuje vrcholu, aby potom klesala. Jakmile těžba z pole zahájí sestup, stává se bez ohledu na objem pomocných vrtů a úroveň vyspělosti použité technologie prakticky nemožným vrátit produkci zpět na úroveň maxima těžby. Teorie ropného zlomu pak říká, že globální produkce ropy může být zjednodušeně modelována jako jediné obrovské obří pole a bude tedy odpovídat výše zmíněným těžebním charakteristikám. Je zřejmé, že pokud většina velkých ropných polí světa vstoupí do fáze poklesu a nálezy a rozvoj nových polí nebudou schopny tento sestup kompenzovat, globální produkce ropy bude klesat.

Známky ropného zlomu jsou pro ty, kteří vědí kam se mají dívat všudypřítomné. Světová těžba konvenční ropy setrvává již třetí rok na plató a tedy stagnuje, zatímco cena se vyšplhala ze $40 za barel v roce 2005 na $140 dolarů za barel v polovině roku 2008, když před pouhou dekádou stál barel něco málo přes $10. Druhé největší ropné pole světa, mexický gigant Cantarell se od roku 2006 hroutí s poklesy těžby přes 15% ročně. Velká Británie se po dosažení vrcholu produkce v roce 1999 stala v roce 2005 čistým dovozcem. Tři ze čtyř největších ropných polí planety jsou s určitostí za zlomem a v poklesu, když titán ropného sektoru, saudskoarabský Ghawar, se podle analýzy S. Staniforda nachází ve svých klíčových severních sektorech produkujících lehkou ropu, v nebo na pokraji agresivního sestupu. 2/3 zemí produkujících ropu jsou za zlomem těžby a jejich produkce klesá. Produkce Ruska dosáhla na přelomu roku sekundárního vrcholu a začala velmi pozvolna klesat. Zpožděními a často i několikanásobnými náklady proti původním předpokladům jsou poznamenány prakticky veškeré nové projekty na Blízkém východě, v Kazachstánu nebo i těžba ropných písků v Kanadě. Analýzy známých megaprojektů (včetně doktorandské práce ze Švédska) docházejí k závěru, že nové projekty budou v nejlepším případě schopny oddálit terminální pokles o několik málo let.

Porozumění roli ropy ve vztahu k navýšení nosné kapacity prostředí tak jen zvyšuje závažnost problematiky ropného zlomu. Pokles dostupnosti ropy sníží nosnou kapacitu Země, čímž se lidstvo ocitne v situaci populačního overshootu, který pravděpodobně vyústí v pokles populace. Datum ropného zlomu tak víceméně vyznačí v čase bod, kdy začneme pociťovat důsledky overshootu. Rychlost poklesu těžby po zlomu rozhodne, zda náš sestup bude „pohodlnou“ vycházkou na dno kaňonu nebo střemhlavým pádem do hlubin.

Časový rámec a tvrdost dopadů

První otázka, která obvykle zazní po seznámení se s konceptem ropného zlomu, je obvykle: „Kdy zlom nastane?“ a „Jak rychlý bude pokles těžby?“ Přesný odhad načasování ropného zlomu je ztížen nedostatkem transparentnosti údajů o těžbě od mnoha producentů, kteří se zdráhají zveřejnit ověřitelná data o svých rezervách, produkci a chování jednotlivých polí. V důsledku toho se musí každý, kdo chce dostat stoprocentní odpověď spokojit s: „Zatím to s jistotou nevíme.“ To však rozhodně není celá odpověď! Tak jako u jiných předpovědí, lze upřesnit pravděpodobná časová rozpětí, založená na současných dostupných datech, trendech pozorovaných v posledních letech a publikovaných údajích o budoucích těžebních projektech. Tyto odhady se pak s ubíhajícím časem postupně více a více zpřesňují.

Několik „těžkých vah“ na problematiku ropného zlomu již prohlásilo, že zlom nastal. Mezi nimi zmiňuji Dr. Kennetha Deffeyese (kolegu Dr. M. King Hubertta, který teorii ropného zlomu postuloval), významného investora v sektoru energetiky T. Boona Pickense, investičního bankéře v oblasti energetiky Matthewa Simmonse nebo zesnulého Samsama Bakhtiariho, bývalého vysokého představitele Národní íránské ropné společnosti.

Strmost sestupu po zlomu je otázkou, která se nyní začíná diskutovat snad častěji než vlastní načasování zlomu. Obecně je přijímáno, že sestup začne velmi pozvolna, aby postupně akceleroval v čase s tím, jak bude více a více polí za vrcholem těžby a méně a méně nových polí bude propad kompenzovat.

Pokud dokážeme najít nová naleziště, která nahradí stará pole, mohl by se sestup stabilizovat. Naše spotřeba ovšem předstihuje nálezy nových zdrojů ropy v poměru 5:1 a co hůř, zdá se, že jsem již pravděpodobně nalezli okolo 95% zdrojů konvenční ropy na planetě. Nálezy nových ropných polí (peak discoveries) vyvrcholily v polovině 60. let minulého století.

Následující graf zachycuje reálnou produkci ropy do roku 2005 a následný odhad křivky poklesu. Plyne z něj i autorův závěr, že ropný zlom je aktuální realitou.

Graf 4 – Světová produkce ropy 1900 – 2080 (projekce od roku 2005)

Zachování nosné kapacity prostředí

Důsledkům overshootu bychom se mohli vyhnout, pokud nalezneme cestu, jak udržet nosnou kapacitu Země i za situace klesajícího množství ropy. K posouzení pravděpodobnosti této možnosti potřebujeme prozkoumat různé role, které ropa hraje při udržování nosné kapacity prostředí a rozhodnout, zda existují dostupné a obdobně efektivní substituty. Ropa a zemní plyn plní v naší společnosti zásadní roli v sektorech dopravy, produkce potravin, vytápění a výrobě plastů, syntetických vláken a farmaceutik. První tři položky z tohoto výčtu jsou pro zachování lidských životů rozhodující.

Doprava

Ropný zlom je ve své podstatě krizí tekutých paliv. 70% ropy využíváme v dopravě. Přes 97% veškeré dopravy závisí na ropě. Plnohodnotná náhrada za ropu v této oblasti neexistuje a její nalezení v dohledné budoucnosti není pravděpodobné. Pokus o substituci biopalivy se ukazuje (podle předpokladů) jako vysoce problematický. Biopaliva mají nízké EROEI, znamenají zvýšenou zátěž na ornou půdu a vedou k růstu cen potravin. Biopaliva druhé generace jsou v experimentálním stádiu. Pokud by došlo k jejich plošnému užívání, znamenala by obrovský tlak na životní prostředí, z něhož by byla každoročně odtěžována velká část biomasy, sloužící nespočetnému množství druhů různých organismů. Za jak dlouho by byla svrchní vrstva půdy z oblastí, v nichž by se biomasa těžila vyčerpaná, je nezodpovězenou otázkou. Elektřinu lze použít jako náhradu ropy ve vlakové a městské hromadné dopravě a částečně snad i v dopravě osobní, ovšem za cenu vysokých nákladů. Za letecká paliva neexistuje realistická náhrada.

Potraviny

Ropa se používá při orbě, sázení, plení, sklizni i následné dopravě potravin a nezřídka také během zpracování. Stejně tak i při výrobě pesticidů a během zavlažování. Zemní plyn je využíván k výrobě celé řady průmyslových hnojiv, která jsou v současném zemědělství prakticky nezastupitelná. S poklesem těžby ropy a plynu bude proto s velkou pravděpodobností klesat i produkce potravin. Tento pokles bude částečně kompenzován zavedením efektivnějších a méně energeticky náročných způsobů zemědělské výroby. Nicméně, zůstává nejasné, zda tyto postupy dokáží udržet (respektive zvyšovat) současnou, už i tak enormní zemědělskou produkci. Velké rozlohy zemědělské půdy jsou vyčerpány dlouhodobým monokulturním hospodařením a budou vyžadovat čas na obnovení úrodnosti, pokud nebudou přítomny vstupy průmyslových hnojiv. Za této situace považuji i bez přítomnosti dalších potenciálně negativních faktorů, které nejsou v této práci diskutovány, byť i pouhou stagnaci zemědělské produkce do budoucna za nepříliš pravděpodobnou.

Vytápění

Na severní polokouli je preferovaným palivem pro vytápění budov zemní plyn. Také zemní plyn však je na své vlastní trajektorii dosažení vrcholu a následného poklesu produkce v nedaleké budoucnosti. Co hůř, plyn je obtížněji transportovatelný než ropa. Jedinou realistickou náhradou za zemní plyn je elektrické vytápění. Rychlý růst spotřeby elektřiny může vést k destabilizaci starých a již beztak nadužívaných rozvodných sítí, stejně jako k blackoutům, způsobeným lokálními nedostatky výrobních kapacit. Ačkoliv existují technologie, které umožní navýšit produkční kapacity elektrické energie, všechny mají přidružené problémy. Spalování uhlí vytváří velké množství skleníkových plynů. Jaderná energie generuje radioaktivní odpady, cena uranu stoupá, vybudování jaderné elektrárny trvá 10 – 20 let a to za současné, z hlediska budoucího vývoje v řadě ohledů (přinejmenším těch cenových a konstrukčních) optimální situace. Solární fotovoltaika je stále drahá a s malou účinností. Větrná energie má své přísliby, ovšem je omezená regionálními a povětrnostními vlivy, nutností záložních zdrojů, nedostatečnými existujícími kapacitami a nezanedbatelnými náklady.

Lze očekávat usilovnou snahu o rozvoj alternativních zdrojů energie, které by nám pomohly zachovat nosnou kapacitu prostředí. V konečném důsledku, ale neočekávám úspěch těchto snah a to z následujících důvodů: 1. Problém s dostatečnou kapacitou – žádná ze současných alternativ se ani vzdáleně neblíží požadovaným objemům energie. 2. Problém s využitelností – ropa je natolik univerzální, že k její náhradě bude nutně třeba celá řada produktů a s nimi spojených průmyslových procesů (a obtíží s jejich implementací). 3. Problém nezamýšlených důsledků – takových jaké dnes má použití biopaliv. 4. Problém lidského chování – v jednokolové verzi „Vězňova dilematu“ je racionální strategií podrazit. Ve vícekolových verzích se postupně prosadí „Půjčka za oplátku“ ovšem až poté co „Podrazáci“ vyhubí „Dobromyslné naivky“. Kooperaci a řešení dlouhodobých problémů také příliš nesvědčí snaha o získání osobní (reprodukční) výhody, která je nedílnou součástí našeho genomu, stejně jako otázka hyperbolické diskontní funkce.

Malou část nosné kapacity prostředí, která se bude ztrácet s klesající těžbou ropy, budeme pravděpodobně schopni nahradit. Jak dlouho bude ovšem tato přítomna v prostředí bez ropy, je nejasné. Většina „alternativ“ dnes závisí na vysoce technologicky pokročilé infrastruktuře, která je udržována za použití ropy.

Závěr

Pokud vycházíme z faktu, že současná nosná kapacita prostředí je z velké části produktem ropy a že ropa vstupuje na sestupnou křivku, zdá se, že pokles populace bude nevyhnutelný. Podoba jakou nabere, faktory, které ho mohou urychlit (nebo méně pravděpodobně zpomalit), i regionální rozdíly v dopadech, jsou zatím nepředvídatelné. Některé z otázek, které se pokusíme zodpovědět, i když s velmi vysokou mírou nejistoty, jsou „Kdy tento proces začne?“, „Kdy skončí?“, „Kolik kontroly nad ním máme?“, „Jak špatná situace bude?“, „Jaká bude výsledná velikost populace?“

Zbytek článku je věnován modelu, který se pokusí tyto otázky zodpovědět.

Jednoduchý model poklesu populace


K nastavení parametrů modelu je třeba zodpovědět pět výše uvedených otázek.

Kdy začne pokles populace?

To závisí na načasování ropného zlomu. Pokud je závěrem, že ropný zlom je otázkou současnosti, je výchozí datum zhruba jasné. Posun výchozího bodu o 5 – 10 let do budoucnosti nijak významně neovlivní celkový výsledek.

Kdy pokles populace skončí?

Pokud vezmeme ropu jako rozhodný faktor současné nosné kapacity prostředí, je zřejmou odpovědí, že poté, kdy ropa zmizí, respektive se stane nedostupnou. V modelu je to rok 2082, tady za 74 let.

Kolik kontroly budeme nad tímto vývojem mít?

Budeme schopni zmírnit pokles populace cílenými kroky, jako například poklesem porodnosti nebo rozvojem náhražek ropy. Autor se rozhodl, že náhražky ropy významněji neovlivní průběh poklesu, ale budou vzaty v potaz při rozhodování o udržitelné výši populace na konci simulace.

Míra porodnosti je důležitým činitelem. Za tímto účelem byl vytvořen model čisté porodnosti (net birth rate), jako kombinace přirozené míry porodnosti a úmrtnosti, ze které vychází současný přírůstek světové populace ve výši 75 milionů ročně, který byl dále upraven poklesem o 0.015% ročně. Tento pokles má odrážet snižující se míru porodnosti vlivem poškozování životního prostředí a růstu vzdělání žen a také nárůst úmrtnosti způsobený horšícím se stavem globální ekonomiky.

Jak špatná situace bude?

Tato otázka vychází z předpokladu, že pokles čisté porodnosti nebude k vyřešení potíží dostatečný (a simulace to potvrzuje). To znamená, že pokles populace na úroveň nosné kapacity prostředí bude provázet nárůst úmrtnosti. Tento nárůst úmrtnosti začne pomalu, během dekád poroste, aby dosáhl vrcholu a pak začal klesat. Nárůst bude způsoben horšící se globální situací způsobenou dopady overshootu.

Jaká bude výsledná velikost populace?

Pokud vezmeme v potaz výše diskutované dopady ropy na úroveň nosné kapacity prostředí, lze za udržitelnou považovat výši populace tak jak byla před objevením ropy v období kolem roku 1850. Tehdy populace činila asi 1.2 miliardy lidí. Dále bylo provedeno odečtení určité části cílové populace kvůli vlivům degradace životního prostředí v důsledku overshootu a naopak provedeno přičtení vlivů substitutů ropy a vědeckého pokroku. Výsledkem je pochopitelně nepřesná kalkulace počítající s dlouhodobě udržitelnou populací planety v nepřítomnosti ropy ve výši zhruba 1 miliardy lidí.

Komentář

Tento model je jednoduchou aritmetickou simulací, která odpovídá na následující otázku: „Jak se bude, na základě výše uvedených předpokladů o míře porodnosti a úmrtnosti, vyvíjet lidská populace při cestě ze současných 6.7 miliard k udržitelné populaci ve výši 1 miliardy, která by měla být dosažena během přibližně 74 let?“ Toto není předpověď. Model se zabývá populací světa jako celkem a nevypovídá nic o regionálních dopadech. Korelace mezi růstem populace a růstem produkce ropy je sice zjevná, ale nelze ji považovat za zcela jednoznačně prokázanou hlavní příčinu populačního růstu, a tak zůstává spekulací. Model není také schopen postihnout sociální změny. Jeho hlavním cílem je dovolit nám prozkoumat roli dopadů nárůstu úmrtnosti na populaci během příštích 74 let.

Model

Začneme grafem čisté míry porodnosti v období 2007 – 2082, zahrnujícím roční pokles o 0.015%. Čistá míra porodnosti se dostává na nulu v roce 2082.

Graf 5 - Čistá míra porodnosti v období 2007 – 2082

Je možné, že nás tato klesající míra porodnosti přiblíží k udržitelné populaci 1 miliardy lidí? Následující graf ukazuje populační růst v kombinaci s dopady výše uvedené klesající míry porodnosti.

Graf 6 – Populační růst

Jak vidíte vede klesající míra porodnosti ke stabilní populaci, která je ale stále o 50% vyšší než ta současná. Tato projekce poměrně dobře odpovídá té, kterou vytvořila OSN a která odhaduje světovou populaci v roce 2050 ve výši 9.2 miliardy. Z grafu tak plyne, že jen samotná úprava porodnosti je k dosažení cílové populace nedostatečná a svou roli tak musí sehrát růst úmrtnosti.

Následující graf znázorňuje růst míry úmrtnosti, vrchol i následný pokles. Opakuji, že důvody růstu úmrtnosti nejsou součástí modelu. Pouze podotýkám, že tato úmrtí nejsou důsledkem sešlosti věkem a jiných „přirozených příčin“, které považujeme za součást moderního života. Tyto smrti tak jsou důsledkem takových příčin jako nárůst dětské úmrtnosti, kratší průměrná délka života, hladomory, pandemie, války apod.

Graf 7 – Nárůst úmrtnosti ročně v procentech

Pokud aplikujeme uvedenou míru nárůstu úmrtnosti na současnou populaci, dostaneme následující křivku. Jak vidíte, úmrtnost (v milionech ročně) nejdříve prudce stoupá s dopady overshootu a poté postupně klesá, jak se populace dostává do rovnováhy s dostupnými zdroji. Absolutní míra úmrtnosti se dostavuje podstatně dříve, než míra úmrtnosti vyjádřená ve výše uvedeném grafu v procentech. Nižší procentuální úmrtnost vztáhnutá na větší populaci vede k vyššímu absolutnímu počtu úmrtí. S tím jak populace klesá, klesá i absolutní míra úmrtnosti a to i přesto, že procentuální míra úmrtnosti stále roste.

Graf 8 – Nárůst úmrtnosti ročně v milionech

Závěrečný graf je výsledkem plné simulace. Začíná na naší současné populaci a ukazuje kombinované dopady klesající míry čisté porodnosti a nárůstu úmrtnosti, způsobeného výše popsaným propadem nosné kapacity prostředí. Cíl modelu byl dosažen v podobě udržitelné populace tvořené 1 miliardou lidí v roce 2082.

Graf 9 – Výsledný graf kombinovaných dopadů klesající míry čisté porodnosti a nárůstu úmrtnosti

Cena

Lidská cena takovéhoto nedobrovolného dosažení rovnováhy s prostředím je samozřejmě strašlivá. Aby byla dosažena cílová populace 1 miliardy v roce 2082, muselo by dojít k nárůstu úmrtnosti, který by přesahoval běžnou míru úmrtnosti o 100 000 000 osob ročně, po dobu příštích 74 let. Vrchol nárůstu úmrtnosti by byl dosažen v období přibližně 20 let a činil by kolem 200 000 000 lidí za rok. Srovnáme-li tuto situaci s 2. světovou válkou, zjistíme, že nárůst úmrtnosti nad běžnou míru tehdy činil „pouhých“ 10 000 000 ročně po dobu šesti let.

Na základě těchto údajů není těžké pochopit, proč je kontrola výše populace nedotknutelným „slonem v pokoji“ – tento problém je jednoduše příliš velký na humánní nebo i racionální řešení. Také není těžké pochopit, proč rostoucí počet lidí začíná chápat vážnou hrozbu vymření značné části lidstva v blízké budoucnosti.

Shrnutí

Jedno z běžných obvinění, která se snášejí na hlavy těch, kteří předkládají obdobné analýzy je, že tím vytvářejí potenciální prostor nebo dokonce sami doufají v masivní redukci populace, kterou popisují, případně, že tím podporují budoucí drakonická opatření jak takových úrovní populace dosáhnout. Nic není obvykle vzdálenější od pravdy. Účelem těchto prací (tuto samozřejmě nevyjímaje) je naopak snaha o upozornění na problémy a nutnost hledání včasných a lidsky přijatelných řešení.

Nicméně, během podrobného a soustavného studia této problematiky je obtížné nevidět tvary formující se a čím dál zřetelněji hrozící katastrofy, která je jednoduše výsledkem pokračujícího růstu počtů a aktivit homo sapiens sapiens, exponenciálního růstu, který se odehrává v prostoru konečné, uzavřené ekologické niky – planety Země. Náš nedávný prudký růst byl a je poháněn čerpáním pravěkých zásob ropy a dalších fosilních paliv, které začínají být stále obtížněji dostupné, zatímco naše počty i aktivity pokračují v růstu. To je jednoduchý a zřejmý recept na katastrofu.

Záměrem tohoto modelu bylo určité vyjasnění potenciálu tušených potíží. Nesnaží se vyjadřovat co by mělo být, snaží se jen popsat, co by mohlo být. Není to žádná křišťálová koule. Není to předpověď a neřekne nám jak se budou jednotlivé věci vyvíjet. Reprezentuje jen jednoduché aritmetické důsledky jedné sady předpokladů. Jsou to však předpoklady, které mají z mého čistě osobního pohledu přiměřenou míru možné realizace.

Existují a vzniknou faktory, které ovlivní průběh událostí a které nebyly a nejsou součástí modelu. Čtenáři mohou kriticky zhodnotit nezahrnutí různých cest, jimiž se lidstvo již dnes snaží zmírnit některé předpokládané hrozby, například globální klimatické změny a s nimi spojené zavádění uhlíkových daní a povolenek nebo snaha o rozvoj alternativních zdrojů, které byly autorem co do budoucího vlivu marginalizovány jako neefektivní. Model také nezahrnuje regionální rozdíly, které budou s prohlubující se krizí nejspíše narůstat. Jakkoliv je tato kritika oprávněná a jistě stojí za další zkoumání v kontextu poklesu dostupnosti ropy, účelem tohoto článku byl pohled na situaci světové populace, kdy je celá planeta brána jako jediná ekologická nika s jednotnou nosnou kapacitou prostředí podporovanou ropou jako faktorem umožňujícím dopravu a zemědělskou produkci v potřebném rozsahu.

Model nás varuje, že nedobrovolná redukce lidské populace v důsledku konce ropného věku se neodehraje bez všeobjímajícího utrpení. Existují věci, které se můžeme každý pokusit realizovat, abychom zmírnili dopady tohoto poklesu na naše životy a každý bychom měli přemýšlet, co je třeba konat. Na zahájení příprav na bouři těchto rozměrů není nikdy příliš brzy.

Zdroje: The Oil Drum: Canada

184 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hodně dobrý článek. Až na pravopisné chyby skutečně jedna z nejlepších analýz, co jsem za poslední dobu četl. A velmi realistická.

1:52 pm, June 25, 2008  
Blogger ond said...

aj ked často nesúhlasim,tento članok je..,no zaujimavý(zároveň sa aj ťažko číta,predstava že sa to môže stať je desivá),uznávam realistickosť tejto varianty a čo je horšie neviem si predstaviť ľudskejšiu variantu.Celosvetová kontrola pôrodnosti je mimo (zatiaľ)našich možností a jej dopad na ekonomiku ,spoločenské a
náboženské zvyklosti by bol enormmný.


P.S.sú ľudia ktorím stačí slnko,autá a baby.

2:29 pm, June 25, 2008  
Blogger 1+0=8 said...

superclanek, az by jednoho napadlo, ze klidne muze obsahovat pravopisny chyby, ze je to jedno, nejspis to dopadne tak, ze bude zalezet na kazdym zvlast jak to dopadne a mozna, ze veznovo dilema funguje jenom v ramci kapitalismu, jen tam, kde jsou vitezove a porazeni, kde plati racionalita a egoismus, mozna, ze udrzitelne je jedine jit klidne sedet na dva roky. mej se pekne a diky moc za shrnovani ekonomicky stranky tyhle zabavny singularity co si zijeme.

2:44 pm, June 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Prognoza temná jako pozadí webu. Při úbytku populace v řádech sta milionů ročně musí nezbytně dojít k epidemiím,které situaci akcelerují a způsobí sociální kolaps společností. Klimatické změny, sociální krize ,tektonické události, epidemie, války atd. nejsou v článku uvažovány. Ještě před cca dvěma roky byly klimatické změny zpochybňovány, letos si už možná zaplavem na severním pólu.Což pak denní scan globálních ekonomických událostí? Moc víry v světlé zítřky také nenabízí. Čeká nás období, které nelze předpovědět krásnými grafy a racionálními analýzami, bude to daleko daleko rychlejší a katastrofálnější, bude to jistota absolutní nejistoty.

2:56 pm, June 25, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

Tak jsem to po několikáté prošel a jestli nějaké případné chyby uvidíte, tak to napište do komentáře a já to časem doopravím.

Hloupé poznámky jsem smazal, jen to znepřehledňuje relevatnější komentáře.

Takto radikální pokles populace je extrémní scénář, který se snad nenaplní, ovšem za úvahu i tato varianta stojí. Otázkou zůstává především jestli je role ropy skutečně tak kličová při udržení nosné kapacity, zejména pro zemědělskou produkci. Na Kubě to jakž takž zvládli, v Severní Koreji to naopak nezvládli, svou roli samozřejmě sehrálo i klima.

Lovelock přichází s ještě tvrdšími odhady - cílová populace na konci století ve výši 500 000 000. Primární příčinou klimatická změna.

Opakuji, že toto není předpověď, jen simulace na základě předem vložených dat.

3:25 pm, June 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Myslím si, že podstatně zajímavější počty bychom dostali, kdybychom začali bádat nad tím, v kterých oblastech světa dojde k nadprůměrně masivní redukci obyvatelstva. Jsem přesvědčen, že taková Afrika se do roku 2040 prakticky vylidní. I když je tam relativní dostatek fosilních paliv, nebudou je mít jak tamější lidé těžit, jelikož to neumí a ani neví jak.

3:27 pm, June 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Problematika je příliš složitá, než aby vše co je v článku šlo naprosto jednoznačně potvrdit nebo vyvrátit, zapomíná třeba na fakt plýtvání zdroji - současná úroveň by se dala zajistit s podstatně menšími náklady a množstvím energie.
Jedno je jisté - dojde na starého Marxe, kapík to položí a přijde nová "společenskoekonomická formace", taky dojde ke konci současného individualistického šílení, přežije jen komunita - dostatečně velká aby se uhájila, a za předpokladu vnitřní tvrdé kázně, ba přímo totality znemožňující jednání namířené proti většině - jediným imperativem bude její přežití.
Vše ostatní bude znamenat zánik.

3:28 pm, June 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

che: To, že dojde k rozpadu dnešních velkých státních celků, je věc jistá. I když ani to nemusí být tak docela pravda.
Dnešní velkostáty jsou defacto uměle udržovány jako celek díky ropě. Velké masy armád lze díky ropě efektivně v relativně krátkém čase přemisťovat sem a tam. To v situaci prudké redukce spotřeby nebude možné. Separatistické sklony budou slavit úspěch. Zase naopak k udržení těchto celků bude tlačit schopnost komunikace. I když ropa zmizí, pořad tu bude možnost bezdrátové komunikace, byť pomocí individuálních prostředků, jelikož GSM sítě se zhroutí.

Naopak je ale v článku dosti podceněna lidská vynalézavost. Člověk je schopen vymyslet hotová zvěrstva, jen aby se udržel naživu. Například se stát kanibalem nebo zotročit své soukmenovce. Moderní člověk, navyklý pomocí ropy řešit i megaprojekty si určitě dokáže zcela bizarním způsobem zotročit i zvířata - stroje pracující na biomasu. Tak jak jsou dnes třeba celé zástupy prasat jen stroje na maso, a nic jiného se od nich neočekává, podobně lze přistupovat i k energetické produkci. Něco podobného už se dělo na sklonku uhelného věku, kdy se koně svážely do uhelných šachet, kde tahaly vozíky s uhlím, a nikdy už nespatřily denní světlo - brzy osleply, ani je nikdo nikdy řádně neodstrojil či nezajistil - dřely tam až do té doby, dokud nechcíply a havíři je nechali obvykle ležet v odtěžené šachtě a jen ji zavalili, aby to moc nesmrdělo...

Řada lidí, co se tuto problematiku snaží pochopit spíše jako laikové a spoléhají na technologický pokrok, opomíjí jednu věc - s poklesem energetické zabezpečenosti poklesne i praktická technologická úroveň lidstva. Bez energie nejste schopen použít hi-tech technologií, natož je vyrobit.

4:04 pm, June 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ovšem člověk je jen zlomyslná mazaná opice. Při technické vyspělosti NATO armád je víc než pravděpodobné, že se pokusí, nejspíš úspěšně, obsadit zbylé zdroje. Zatím je překážkou humanismus,svědomí a lidská práva.V okamžiku, kdy veřejné mínění bude donuceno akceptovat stamiliony obětí,totání šmírování a pod. velký bratr určí kdo přežije.Téma snižování populace a nedostatku surovin může být vyřešeno velmi rychle.Jednoho dne ráno, pokud se náhodou vzbudíme mezi vyvolenými, nemusíme náš svět poznat. A život půjde dál v řízeném režimu.Možná je to sci-fi, ale šílení sociální inženýři nejspíš uvažují i tímto směrem.

4:51 pm, June 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

"...důvody růstu úmrtnosti nejsou součástí modelu...." - velice kulantní formulace, připomíná to manipulace s "nepohodlnými" v hitl. Německu, kde "někdo" konkrétní už ale musel vymyslet, jak uvolnit v lágrech kapacitu, aby se neblokoval "přísun". Jo jo, jen aby se nenašli zas tací, kterým se to bude líbit (vlastně - určitě se najdou).

5:31 pm, June 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

other: Pro příklad netřeba chodit daleko. Takové hitlerovské Německo mělo taky nedostatek energetických surovin a poradit si dokázalo, dokonce i v době územní expanze. Benzín z uhlí, stíhačky částečně ze dřeva, přídělový systém, auta na dřevoplyn, nuceně nasazení... a i ta redukce obyvatelstva probíhala "uspokojivým" tempem.

6:05 pm, June 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Dovoz ropy do USA byl za poslední 2 týdny 10.3 mbd, 86 000 bd pod 4 týdenním průměrem z minulého roku. Rafinérie jely na 88.6% a to není moc. Cena ropy mírně klesla na 133$ za barel.

Pokud nepříjde nějaký vážný problém, tak to vypadá na plácání se mezi 125 - 140$ za barel v příštích dnech a možná i týdnech.

Kognitivní disonance pokračuje, žádná řešení nejsou na obzoru, nafta za 35 se pomalu stává "normální". Saudi to s trochou štěstí ještě nějakou dobu podrží, ovšem to všechno platí jen do prvního pořádného hurikánu na správné trase. Přes zdání klidu se pohybujeme na ostří břitvy.

Když vidíte reakce politiků - všechno s čím dokázali přijít bylo zatím snížení daní, což je všichni víme k čemu.

Začíná být jen zřejmé, že systém už nemůže dopředu, jít dozadu je však stále nepředstavitelné. Časem to ovšem nutně příjde. Až to příjde, tak to zodpovědné instituce budou muset nějak vysvětlit a pochybuji, že to budou moci hodit na spekulanty. Hádám, že legitimita celého systému pak půjde kamsi, což může být problém sám o sobě.

6:33 pm, June 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Chtel bych se zeptat vsech zdejsich doomsayeru, zdali jsou take seznameni s podobne radikalni teorii o transhumanismu.

Blize viz ppt >
http://sss.stanford.edu/coverage/powerpoints/sss-kurzweil.ppt

Cesky blog > http://www.transhumanismus.cz/blog.php

Zdali premysleli jaka teorie bude mit navrch, pripadne jestli jsou slucitelne a co se z nich da vyvodit.

Btw. stejne si myslim, ze v nasi kotline bude slunce svitit porad stejne a kocky budou mit porad stejne pekny zadky a my na tom nezmenime vubec nic. Zijem asi v nejkrasnejsi dobe, tak bychom si meli uzivat :)

Robo

9:51 pm, June 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

thon taddeo: No a největší sranda je to, že z těhle sraček dlouhodobě zase nejlíp vybruslí USA. S trochou snahy mají na to, prosperovat s tím svým obžerstvím ještě aspoň 100 let, protože mají:

Největší zásoby uhlí: 27% světových zásob
Největší zásoby ropných břidlic: 73% světových zásob
Největší zásoby ropných písků, sice v Kanadě, ale pro USA to není prakticky rozdíl: 180 gigabarelů
Zásoby uranové rudy: Kanada+USA minimálně 30% světových zásob

Proti nim máme jako ČR naprosté prd:
Uhlí na cca 90 let aktuální spotřeby - pokud padnou limity.
Uran máme taky, ale ten si netroufám odhadnout, ty lehce vytěžitelné zásoby už nám uzmuli zavčas Rusáci.

9:53 pm, June 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

I takhle jde řešit krize... :)

V Rumunsku mají být "dobré" a "špatné" zprávy půl na půl
Rumunské televize a rozhlasové stanice mohou být zakrátko nuceny začít vysílat ve shodném poměru "dobré" a "špatné" zprávy.
reklama
BUKURĚŠŤ 25. 6. 2008 (iHNed.cz)

Zákon s tímto požadavkem ve středu jednomyslně odhlasovali rumunští senátoři. Nyní je na prezidentovi, aby zákon podepsal, anebo zamítl. Rumunští novináři se bouří a doufají, že sporný zákon nebude platit.Záplava špatných zpráv je podle předkladatelů předlohy extrémně škodlivá a způsobuje nezvratné následky na zdraví a životu lidí. Zákon tak má pomoci k vyváženějšímu vnímání běžného života z psychického a emočního hlediska. "Rozhlasové a televizní zpravodajské pořady mají obsahovat ve stejné míře pozitivní a negativní informace," požaduje norma.Úkolem stanovit, co je "pozitivní" a "negativní", se senátoři rozhodli pověřit Národní audiovizuální radu, která bdí nad rádii a televizemi. Ale ani té se nápad zákonodárců nelíbí. "Zpráva je zpráva, není ani pozitivní, ani negativní, prostě jen odráží realitu," prohlásil předseda rady Rasvan Popescu.

10:11 pm, June 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

halaliku: a proč ten smutek nad USA? Snad to není závist? Taky si přiznej, že zatímco zbytek světa (včetně naší maličkosti) si válí šunky, za oceánem za uplynulých 100 - 150 let se neváleli a celou dobu technologicky táhnou svět (když už jim ani zásluhy za nějaké třeba i naše osvobození raději úplně upřeme, protože to by zas bylo křiku). Není to tak dávno, co tady chiefblogger vyčítal amíkům SUVčka. Slušelo by se juknout na statistiky prodeje, jak tam prudce padají - nevrtám se v tom, jen pár newsů na tohle téma kdesi se mihlo. Dovedu si představit, že i tohle nějaký rozumbrada vyloží tak, že klesajícím prodejem SUV vlastně amíci ubližujou světu, protože likvidujou asijské subdodavatele. Přes všechny meandry tam aspoň základní vztahy fungujou, což se o starém kontinentu až tak říct nedá. To je furt těšení, že nějaký "kapík" pude do kytek a potažmo je míněn americký model a stejně je to jen propaganda, protože přežít musí jen základní vztahy tržního typu a ty v socíku nebo jakým výru prostě nejsou a nebudou. Myslím, že ano, mají vyšší šanci na přežití a to ne pro vyjmenované surovinové špeky, ale proto, že mají od nás mořskou distanc jako převenci před evropským zpuchřelým destruktivismem.

11:42 pm, June 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

other: aha, vysoké zásoby jsou jistě výsledkem technologického pokroku.
A nejsem si jist, zda právě americký model technologického pokroku je ten SPRÁVNÝ.
Fascinuje mě, jak tu v ČR řada lidí nadává, jak se mají špatně (proti Americe), apd. Skutečně je to tak? Co jim proboha CHYBÍ? Já si myslím, že se nám tu žije nadmíru dobře. No a že si nemůžu koupit každý 5. rok nové auto, nebo mít plně klimatizovaný barák jako v USA? Na tom snad kvalita života nestojí ani nepadá.

6:25 am, June 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Hmm. Tak nějak jsem si to představoval, akorát jsem pro to neměl matematické modely.

Ta představa 100 mil ročně oproti 10 mil za 2 sv. války ... to je dost velkej nápor na udržení duševního zdraví.

Je to jen model a můžeme zapracovat na změně výchozích parametrů vedoucí k vyšší trvale udržitelné populaci. Např. snížením spotřeby pod úroveň roku 1900 (vegetariánství) nebo lepším využitím fotosyntézy - jedlé ekosystémy. .... Tím by i matematický model (a následná realita) vyšel přijatelněji.

8:40 am, June 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Pokud nezastavíme vzdělanost úbytek(nedostatek)ropy nás nezničí. Kdo by tušil před cca 20 lety takový pokrok v IT.
Ovšem bude těžké vysvětlit jisté části obyvatel této planety regulovanou porodnost. Nemají zájem se vzdělávat a plodí mnoho děti bez ohledu na to,že je nemohou uživit.
Dokonce jistá část je hnána náboženským fanatismem a chce přes dělohy svých žen konečně zničit křesťanského nepřítele. Je to neuvěřitelné, ale mají to jako MOTTO
further

9:11 am, June 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Pánové, vyjadřujete se k chodu světa takovému, jak ho znáte a umíte si představit. Blížící se období se bude nejspíš vyznačovat nepoužitelností všech dosud známých modelů a zkušeností.Deset minut před nárazem letadel do WTC by každý z nás tuto možnost zavrhnul jako paranoiu.Stejně tak v dnešním pohodovém světě nejsme ochotni vzít na vědomí signály náhlého konce.Trochu to připomíná Titanic, kdy podpalubí bylo plné vody, ale na horních palubách hrála hudba a vesele se tančilo.Naše ničím neopodstatněná víra ve světlé zítřky krmená propagandou nám zatemňuje úsudek a ničí pud sebezáchovy. Naprosto výstižná je zmínka o vinných kvasinkách. Možný kolaps nemusí být aktivován jen ropou. V informační společnosti za kterou se považujem úplně stačí, když z nepochopitelných důvodů globálně nepotečou informace. Tak mě napadá, jestli to s těma černejma vizema nějak nepřeháníme. :)

10:23 am, June 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Jinak pro sebe to beru jako potvrzení nutnosti jít na samou dřeň při snižování osobních nároků a efektivitě získávání zdrojů energie z pozemku (Jediným skutečně neobnovitelným zdrojem je slunce a fotosyntéza s cca 1% účinností zachytávání je těžko překonatelným způsobem jeho využití ... a může probíhat i zdarma)

Jak to lze dělat je teoreticky popsáno např. v knize "Permakultura: Principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti" http://www.permalot.org/kniha/

Po kliknutí na obrázek knihy se zobrazí 18-ti stránková ukázka v PDF formátu.

10:33 am, June 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Quote Anonymous: "Tak mě napadá, jestli to s těma černejma vizema nějak nepřeháníme. :)"
Ja uz len ticho citam miestne diskusie a poviem ti, 2x psychicky "v pohode" z toho nie som. :D


K teme: 100 milionov rocne?
Ved by denne muselo zomret cca 274 tisic ludi...

12:39 pm, June 26, 2008  
Blogger Jaroslav Škývara said...

"Permakultura: Principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti", mám ji doma a mohu každému doporučit. Jde o jedno z nejlépe propracovaných řešení, které jsem doposud viděl. Nečekejte však knihu návodů, jak dělat to či ono. Je to kniha principů a nástinů možné cesty korekce chování civilizace, směrem k nízkoenergetické společnosti.

Sám žiji na horském 5ha statku a za pomoci permakultury a sedláckého rozumu na něm hospodařím. To o co se mnozí hádají, zda zlom ropy ano či ne, beru jako realitu, kterou za mne žádná vláda či trh nevyřeší. Aniž to tak nazýváme budujeme se sousedy v našem bočním údolí komunitu vzájemně pomáhajících si lidí.

Děti učím samostatnosti, schopnostech pěstovat, lovit a soužití s okolní přírodou. Pro mě není otázkou zda změna přijde, ale pouze o to KDY. Vzhledem ke své poměrně dobré intuici je pro mě r. 2010 rokem změn, které budou již pociťovat všichni. Nejen blázni, hysterky, šiřiči poplašných zpráv jako já:-).

3:19 pm, June 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Re: Jaroslav Škývara:

5 ha statok? Tak to by ste tam mali žiť aspoň šiesti.

hustota obyvateľstva:
ČR : 129.6 ob./km2, 0.77 ha na hlavu

SR : 110.2 ob./km2, 0.91 ha na hlavu

Zarátané sú lesy aj neobrábateľná pôda (na Slovensku zrejme vyššie percento, než v ČR).

4:42 pm, June 26, 2008  
Blogger 1+0=8 said...

- to co dela skyvara ma smysl
- transhumanismus je predstavivost kyborgu a kyborgove potrebuji site na elektrinu a ta se nejspis vypne
- bavime se o svete kde nefunguji penize a telefony a auta a pocasi a zkusenosti a racionalismus, o svete bez logiky a bez velkeho bratra - instituce zmizi s koncem televizniho vysilani - a moc a boj o preziti je otazkou evolucni teorie, coz je britska imperialisticka ideologie, takze v klidu, skutecny svet neni o boji o preziti, ale o souziti
- to co dela skyvara ma smysl

5:01 pm, June 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Takže nechat zmizet 100 mil. lidí každý rok si představit dokážu... jenže jak...

Každý rok umře "přirozenou" smrtí v průměru 1/60tina lidstva. Pokud se bude aplikovat politika 1 dítě na každý ploditelský pár globálně a bez výjimek, tak se každý rok narodí 1/120tina. Tj. přirozený úbytek 1/60 - 1/120 = 1/120tina populace ročně.

Za takových 85 let jsme tedy na polovině.

To, co nastřeluje TT, je ale fikce.
Za 85 let se NELZE dostat na 1 miliardu lidí - na toto množství bychom se dostali jen tehdy, pokud by se porodnost prakticky zastavila a lidstvo totálně vymíralo přirozenou smrtí, nebo porodnost někde pod úrovní 0,2 dítěte na každý ploditelský pár.
I tak by to znamenalo totální destrukci ekonomiky, jelikož věková struktura za takových 60 let by byla následující - více než 3/4 lidí by měla nad 50 let, a podíl populace pod 15 let by byl prakticky zanedbatelný...

Jediná možnost, jak tento rébus vyřešit, je masová rázová eliminace významné části populace - války, epidemie, hladomory klátící celé stamiliony lidí v jediném roce, apd. Tu válku si ani nedokážu představit, jelikož ani nejkrvavější válka není schopna zajistit dostatek krveprolití...

7:26 pm, June 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Jestli dobře počítám s aktuálním přůstkem, tak dnes připadá na 1 průměrný pár asi 3,5 dítěte.

7:29 pm, June 26, 2008  
Blogger Marek Malina said...

Špatnej den, 140$/b,
Nasdaq 2,323.23 -78.03 (-3.22%)
S&P 500 1,287.89 -34.08 (-2.58%)
a dále klesají, ropa stoupá.

8:53 pm, June 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

ono se nechá celkem představit: ...že teda když už nejde jinak, tak halt, prosím vás, laskavě, vás čtvrt miliónu, kdybyste byli tak hodní, víte dobře, že je na vás dneska řada, chápete, viďte, jste moc hodní, že neděláte problémy, děkujeme, děláte to pro pokrok lidstva, tak to zas neprotahujte a sbohem...
- jenže běda, pokud by někdo takhle ukázal na mě, asi bych to nevydejchal, nezlobte se na mě, nechtělo by se mi.

9:04 pm, June 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

other: Jo, jasně... Dle hesla "Děkujeme - odejděte"! :)

9:14 pm, June 26, 2008  
Blogger Marek Malina said...

Myslím že agresivita se celkem rychle sama zahubí a že v době rychlého šíření informací zvítezí spolupráce a pochopení. Stále jsou zde cesty jako malé reaktory od Toshiby, úspornost, politika USA může jít jinou cestou než dnes. Doufám.

9:16 pm, June 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Černé zlato 140,39USD/b and raising!

9:24 pm, June 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Agresivita se nevyhubí sama, tu musí vyhubit společnost tak, že ji označí za nežádoucí a bude jí potírat,

Permakultura - zase jedna hezká utopie, kdesi na webu jsem asi před víc než rokem četl stesky těch, co to zkoušeli prakticky a kdyby si pak nešli nakoupit do surkvelbu, tak by zašli hlady. Tak jenom prodělali kalhoty.

Biopaliva - taky o nich tady:
http://www.halonoviny.cz/index.php?id=62503
a
http://www.halonoviny.cz/index.php?id=62501
dodávám - to jim to trvalo, za chvíli budou zelenější než zelení.

10:08 pm, June 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

A já myslel, že 140 vydrží do prázdnin, nová Katrina dokáže pokořit 150.

10:11 pm, June 26, 2008  
Blogger Jaroslav Škývara said...

to: anonymous

žijeme tu 4, ale v případě dobré organizace, vynechání chovu velkých zvířat, by se tu uživilo cca. 10-15 lidí, včetně zajištění energie na teplo (dřevo) a světlo (olej).

to:halalik

Může to jít v zásadě 2 směry.
A. Myšlení lidí se rychle výrazně změní. Přijmou jiný přístup ke svým životům a přestanou být progamovatelnými roboty "všemocného" spotřebitelského trhu. Začnou spolu spolupracovat, duchovně růst,a v organizaci společnosti nastanou takové změny, jež povedou k rozvoji a potravinové nezávislosti regionů.

B. Myšlení poputuje stejnou cestou jako doposud a lidstvo bude omezeno ve své velikosti silou převyšující naše současné schopnosti. Dopadnou na nás důsledky našich činů. Nenažranosti, nelásky k sobě samým a všemu kolem sebe, agresivitě - neschopnosti sebereflexe.

Můžete se budoucích dní bát a strachovat. Strach Vám sváže nejen ruce, ale i mysl. Máte-li strachem svázanou mysl nejste schopni akce, spolupráce a umíráte kousek od potravy, která má pouze tu vadu, že není zabalená jako v supermarketu.

V případě varianty B: může dojít k řetězovému efektu, kdy pro mrtvé nebude místo pro živé. Člověk vydrží bez jídla dlouho cca. 3 týdny, ale už po 1 týdnu jeho výkonost prudce klesá. Po 3 týdnech hladovění přihází apatie....smrt. Veškeré výpočty poklesů, které jsem tady četl, jsou dle mého pouze přáním, aby to nebylo horší.

Víte jsem schopen nacházet potravu tam, kde většina vidí pouze louku. Jsem schopen stopovat zvěř a ulovit ji bez střelné zbraně. Umím si vypěstovat jídlo, najít léčivé byliny. Mám zručné ruce, zkušenosti a nebojím se smrti. Odmítám se budoucích dní bát, ale přesto bych uvítal variantu A:.

Co mi chybí je víra v tuto civilizaci, ne v lidi, ale v nastavený řád. Myslím, že je na čase, se posunout ve vývoji dál. Dál do dalšího lidského věku, do věku rovnováhy, empatie a aplikované kvantové fyziky.

10:12 pm, June 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

škývara: Varianta A je sci-fi.

Kdysi jsem se zajímal o socializační mechanismy, apd. a tuhle variantu A nabourává syndrom "lháře a sobce". V populaci budou vždy existovat sobci a lháři, jelikož toto chování přináší ve většinové společnosti výhody. Samozřejmě nesmí být sobci a lháři úplně všichni, pak je to o ničem, protože v takové společnosti sobec/lhář není logicky schopen prosperovat.

10:39 pm, June 26, 2008  
Blogger Jaroslav Škývara said...

to:halalik

Jo, asi ano............ale krásná sci-fi.
Pokud by se tato sci-fi stala vizí, pro dostatečný počet lidských bytostí.........mohlo by dojít na motýlí křídla a to co nám dnes připadá nereálné se stává realitou.

Jenomže to nikdo neudělá za Vás či za mě. Naplňovat to v co věříme každým svým nádechem je těžší než požadovat po vládcích mít se dobře.

Portože to nikdo za nás neudělá, každý kouká spíše na toho druhého a čeká, čeká...........

11:07 pm, June 26, 2008  
Blogger Tribun said...

TT by zasloužil pochvalu před nastoupenou jednotkou. Fakt dobrá práce.

* * *

Není to tak dávno, co se v souvislosti s účastí našeho ministra zahraničí na jejich sjezdu mluvilo o "Bilderberg Group," dalším z "tajných" spolků, jehož cílem je ovládnutí světa a nastolení Nového světového řádu. Ale proč o tom mluvím: někde jsem postřehl, že jedním z jejich cílů má být údajně redukce lidské populace na cca 800 000 000 jedinců, což překvapivě koresponduje s výsledky prezentovaného modelu. Ta shoda mne zaskočila. Budeme-li předpokládat, že Bilderberg Group není jen "žvanírna", ale že se opravdu jedná spolek, který má za cíl změnit svět (vzhledem k tomu, kdo jej tvoří, to není nemožné), je možné, že by vycházeli z těchto modelů? Nebo jsou modely naopak dělány na jejich objednávku, aby mohla být nadcházející redukce populace označena za přirozenou? Je možné, že by skutečně neexistovala jiná varianta, než umělá redukce populace, třeba ne tak drastická? Pokud by k té redukci mělo dojít, bude řízená, nebo živelná? A je něco takového možno mít dlouhodobě pod kontrolou, nebo se to musí zákonitě zvrhnou v chaos? Případně to bude jako chaotické přímo organizováno? Říkám si, že když zde takto spekulujeme my, určitě podobně přemýšlí i někdo jiný někde jinde. Nějak se mi nechce být tím, kdo byl vybrán, aby lidstvu prokázal velkou službu, spasil svět – a zahynul. Nejlépe během otrockých prací při dobývání nějaké energetické suroviny, či jako surovina sama.

* * *

Tomu pánovi, co se zde stěžoval, že: “bude těžké vysvětlit jisté části obyvatel této planety regulovanou porodnost. Nemají zájem se vzdělávat a plodí mnoho děti bez ohledu na to,že je nemohou uživit,“ bych rád vzkázal, že ti lidé to nedělají z plezíru, ale proto, že nemají jinou možnost. Nutí je k tomu jejich životní podmínky, které by určitě velice rychle a velice rádi změnili, kdyby to bylo možné.

Já si naopak myslím, zda by řešení nemohlo částečně ležet ve všeobecném blahobytu, tak aby výše zmiňovaná životní strategie ztratila smysl? Podle v článku prezentovaného modelu to by to sice asi nestačilo, protože tolik času nezbývá, ale jako součást řešení, která by zmírnila celkové dopady?

* * *

Pane Škýravo, mohl byste se mi prosím ozvat na email (dogmaticus (at) gmail.com)? Rád bych se vás na něco zeptal a nechci s tím plevelit v zde diskusi. Díky.

11:31 pm, June 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

to tribun,
byl jste v Keni,Tanzánii, Pakistánu...Dokonce oplodňují vlastní dcery a odmítají jakékoli programy související s prací.
Nemusíte jezdit ani tak daleko podívejte se na porodnost jistých komunit v SRN,Francii, Anglii Kosovu...
further

8:34 am, June 27, 2008  
Blogger Jaroslav Škývara said...

To: Che

Nechci se hádat, ale pokud hovoříte o permakultuře jako o hezké utopii, nedámi to, abych nereagoval. Ve světě i u nás existuje tisíce permakulturních projektů, a jak na sviňu fungují.

Mě tvoření v souladu s permakulturou funguje, jistý Sepp Holzer v Rakouských alpách provozuje 50h farmu ve výšce od 1350 - 1550 m. nad mořem. V oblasti nazývanou Rakouská Sibiř. V té oblasti spáchá sebevraždu 1-2 zemědělci ročně, on má prosperující permakulturní farmu, kde pěstuje ovoce, zeleninu, byliny a chová ryby, raky a prasata. Má jeden malý traktor, sem tam sezóního pracovníka a přes 60let. Já tam byl, TO NENÍ UTOPIE -to je realita.

Tedy ve zkratce, pokud znáte 1 případ, kdy se někomu něco nepodaří, nekálejte na něco čemu nerozumíte. Zkuste si něco o tom přečíst, zajet se podívat někde, kde to dělají, popřípadě si střihnou nějaký seminář:-).

Ekologické středisko Lipka v Brně, pořádá na podzim toulavý autobus po Rakouských permakulturních projektech, mimo jiné taky k Seppovi. Přihlaste se, podívejte se a pak pište něco o permakultuře. Hezký den

9:04 am, June 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Re: Tribun [11:31 PM, June 26, 2008]
Autorom uvedených úvah a grafov na TOD Canada je GliderGuider, alebo aj Paul Chefurka, ktorý má na svojej stránke viacero zaujímavých článkov. Myslím, že ďalšie úvahy okolo súvislostí s Bilderberg group (atď.) by sa mali rozvíjať po preštudovaní týchto prameňov.

9:44 am, June 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

ropku mame 141.27. no velmi to TT nevyšlo, že by sa cena nemala zvyšovať cez 140 budúcich pár týždňov...

10:06 am, June 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

panu J.Š.: Ono to skutečně nevypadá příliš optimisticky. Pokud uvádíte, že v oblasti Rak. Sibiře někdo perspektivně žije a funguje, zřejmě to má nějaký zádrhel, výjimku, která potvrzuje pravidlo. Jestli má ten pan Sepp 50 ha, tedy je zřejmě na rakous. poměry celkem za vodou jako nadprůměrná farma z dotačního hlediska bez ohledu na to, co vypěstuje. Podobně vím o jiné takové farmě ve Švýcarsku o 12 ha, kde seno nosí ručně na zádech, protože žádný povoz do alpských luk nevyjede, a jsou ekonomicky perspektivní (tady tušíte, odkud fouká vítr).
Nemyslím, že by vám chtěl někdo vymlouvat úsilí vybudovat si nezávislé hospodářstvíčko někde v podhorské krajině, ale ruku na srdce, Vy nemít jiné příjmy a živit se tudíž jen těmi Vašimi 5 ha z toho, co jak uvádíte, najdete na louce, to je prostě deadlock a zbytečně se rozčilujete. Už z důvodu intenzívních sociálních vazeb dané společnosti. Ty vazby jsou zřejmé, že nemá smysl je vypisovat. Určitě to je hezké napohled, že se zřejmě staráte ohleduplně o krajinu. Pokud máte stále nasazeny růžové brýle (a nikdo Vám to samozřejmě nevymlouvá), pak procitnete zřejmě teprve až ve chvíli, kdy Vaše paní bude potřebovat nové boty. :-))

10:12 am, June 27, 2008  
Blogger Unknown said...

Prudký pokles zasiahol vo štvrtok aj americké burzy, ktoré skončili štvrtkové obchodovanie na 21-mesačnom minime. Index priemyselných blue chips Dow Jones si za jediný deň odpísal takmer 360 bodov, čo predstavovalo vyše 3 %, na úroveň 11 453,42 bodu, pričom všetkých jeho 30 titulov skočilo obchodovanie v červených číslach. Širší index S&P 500 klesol o 2,94 % na 1 283,16 bodu a technologický Nasdaq stratil 3,33 % na 2 321,37 bodu, čo bol jeho najväčší pokles od januára tohto roku. Investori predávali vo veľkom akcie bankových titulov a automobiliek v obavách o budúce zisky spoločností. Na trh negatívne doľahol aj nový rekord cien ropy. Spomedzi finančný titulov akcie Citigroup spadli o 6,3 % na najnižšiu úroveň od októbra 1998, a akcie Merrill Lynch oslabili o 6,8 %. Spomedzi technologických spoločností akcie výrobcu zariadení BlackBerry, Research in Motion, stratili až 13,3 % a stiahli zo sebou celý sektor. Spomedzi automobiliek si najviac pohoršila General Motors, ktorej akcie sa prepadli o 10,8 % na 53-ročné minimum.

A ropa nám hneĎ askočila nad 141USD.Aktuálne 141,68

10:26 am, June 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Předem se přiznám, že prakticky nečtu odborné články o těžbě ropy, jejích cenách, ekonomické informace z burzy a podobné weby, v angličtině už vůbec ne. Ale jak tak čtu tento web cca 2 měsíce, tak mi běhá mráz po zádech a k tomuto webu jsem se dostal právě přes informace o "Bilderberg Group", což taky o něčem svědčí. Ono se to v každodenním životě běžného člověka opravdu nezdá, že by se mělo něco brzy dít, ale nasvědčuje tomu opravdu čím dál více věcí a bohužel si myslím, že nastanou takové časy, které si nikdo z nás nedokáže ani představit a fakt je taky ten, že jsou lidé, kteří uvažují o takových věcech, o kterých by nás nenapadlo uvažovat ani v nejhorších snech. Určitě bych ocenil aktivity pana J.Š. a rád bych takovou farmu viděl, ale přiznejme si, kolik z nás může takto žít? Kdyby lidé aspoň začali více šetřit benzínem a nepopojíděli zbytečně, vypínali nepotřebné elektrospotřebiče, svítili úsporně, nepřetápěli budovy, nekupovali nepotřebné věci, ..., určitě by to mělo nezanedbatelný efekt. Ale to jsou pořád jen malé věci a ty velké se asi brzy začnou řešit. Uvidíme po amerických volbách, jak to dopadne. Nebo že by ještě před?

11:05 am, June 27, 2008  
Blogger Jaroslav Škývara said...

To: other

Nerozčiluji se............a vy jste viditelně nepochopil.

Co se Seppa týče, NEBERE ŽÁDNÉ DOTACE - narozdíl od ostatních farmářů z údolí, kteří produkují mléko. S Rakouskou vládou a jejími institucemi vedl za svého života řadu soudních sporů PROTI způsobu svého hospodaření v předpisech daných vládou pro tento alpský region. Vyjímkou rozhodně není, byl to jen příklad, čím skutečně ten chapík je - je VIZIONÁŘEM, a to dokonce takovým, že přestože s vládou vedl mnoho sporů a většinu vyhrál, byl požádán aby jeho projekt farmy byl součástí Rakouské expozice na EXPO 2000.

Jinými slovy, jste příteli vedle jak ta jedle. Co se týká toho co najdu na louce, já mám skvělý salát vy si koupíte hnus v supermarketu - mě to nevadí a Vám asi taky ne, tak proč deadlock. Vy si vše v suprmarketu tvrdě zaplatíte a já ne, mě to nevadí tak proč bych se proboha rozčiloval.

Co se týče botek mojí ženy, budete se divit, není problém pro mě udělat sandálky či krpce.

Důvod toho, že na začátku píši - "vy jste viditelně nepochopil" - je zjevně to, že se na mě díváte jako na člověka jdoucího zpět ve vývoji "hurá zpátky na stromy".

To je příteli omyl, mě maximální míra nezávislosti osvobozuje od současného systému, který viditelně i prakticky přestává fungovat. Pokud by jste četl dobře předcházející komentáře, mluvím o spolupráci komunity, o regionálním rozvoji a soběstačnosti v základních potřebách. Jinými slovy já sice obuv vyrobit zvládnu, ale soused je dělá pěknější a rychleji, co neumí jsou koše z proutí a to už se domluvíme spolu, protože mě fakt koše jdou:-).

Hezký den

11:08 am, June 27, 2008  
Blogger Martin said...

Pro Che...

Co tak pátrám v paměti, tak "socík" se zatím neobešel bez centrálního plánování,....Takže jeho použitelnost pro svět bez ropy mi připadá alespoň v globálním měřítku dosti omezená.....


Na druhou stranu, decentralizace v kombinaci se soběstačností v rámci komunit vypadá mnohem realističtěji...

Bohužel bude mezi lidmi vždy určité množství těch s touhou ovládat druhé....to bych viděl jako největší riziko minimálně pro hustě zalidněné oblasti Země....

Obecně mi však připadá vize permakulturní společnosti (ač asi utopická) ve srovnání s "kapíkem" a "socíkem" mnohem přátelštější.....

12:01 pm, June 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Tak jsem si dal práci s hledáním, vřele doporučuju tohle čtení:
http://proatom.luksoft.cz/view.php?cisloclanku=2007021601
hlavně diskuse je velice poučná.

To Martin - centrální plánování není vynález socíku, ten to jenom opsal v době největší nouze od zbrojovek báťušky cara (Putilovské zbrojovky) za občanské války - NEP už byl o něčem jiném, a že to Pepík Ocílka zase zavedl je taky jiná historie, plán se používá i v kapíku, jenom se tomu třeba říká vize nebo výhled.

12:19 pm, June 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Teda o té permakultuře - tam tenhle odkaz směřuje
http://proatom.luksoft.cz/view.php?cisloclanku=2007021601

12:21 pm, June 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Co se týká plánů do budoucnosti Bildergerg Group a dalších s nimu spřízněných organicí promluvá o tom zajímavým způsobem Benjamin Fulford. V angličtině je těch rozhovorů několik, do češtiny jsou přeloženy a zveřejněny často jen na placených serverech (osud.cz)

http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Fulford

http://www.rense.com/general77/fulf.htm

http://www.youtube.com/watch?v=b24ZuNyAckw

Kdo se s použitými pojmy setkává poprvé, tak se možná nebude v těch rozhovorech odehrávajících se cca v posledním 3/4 roku oritentovat. Celé je to totiž zamotané i pro mě.

Za nejdůležitější považuji fakt, že Ben Fulford v rozhlasovém rozhovoru s Jeffem Rensem oznámil, že pokud americká větev Iluminátů bude pokračovat ve svojí politite proti "žluté rase", tak japonská a čínská větev oddělají mužské členy vrcholku pyramidy americké větve ( a začnou s tím od Davida Rockefellera).
Ten 2. rozhovor - s Davidem Rockefellerem se odehrává cca měsím po tomto ultimátu. .... překvapivě (já bych osobně po výhružce smrtí 1. nebo 2. nejmocnějšímu bankéři světa očekával spíše zatčení B.F.) ten kdo se potí, je David Rockefeller.

Že budoucnost není daná jsem se již zde před pár měsíci zmiňoval. že i mezi mocnými existují spory také. Toto je jedna z prvních informací doložitelná na fyzické úrovni.

12:23 pm, June 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Chtěl bych připomenout, že permakultura je o principech. Takže často zmiňovaná Kuba byla projektem lidí z jiných organizací ale s permakulturním vzděláním a aplikující její principy. To samé platí o městech změny v UK.

Mojmír Štěrba je hlava chytrá (to ukázal v modelech energetizační soustavy), silně však pochybuji, že otevřená (Dokazuje v těch modelech, že biopaliva nebudou stačit ani na prostou regulaci a údržbu energetické soustavy. O možnostech nepoužít celou slavnou energetickou soustavu a biologický materiál použít lokálně se nezmiňuje - nejspíš ho to ani nenapadlo). To že publikuje na ProAtom webu také o lesčems svědčí.

V uvedeném článku míchá jablka s hruškama. Resp. kdyby na proatom webu někdo dával rovnítko mezi energii a energetiku, případně napětí asi by ho uvařili v reaktoru. Stylizuje do role pomáhajícího strýčka s motyčkou a zároveň říká, vždyť já jsem to vždycky říkal, že ti to neteřinko nevyjde.

12:51 pm, June 27, 2008  
Blogger Jaroslav Škývara said...

To: Che

Díky za odkaz, už jsem to kdysi četl. Nicméně nikdy tam nebylo přesně kdo a kde. Považuji to za smyšlený příběh. Na vznesené otázky v článku existují odpovědi. Permakultura je v podstatě o hledání řešení pro život na nízkenergetické úrovni, v bohatosti života ve vás a kolem Vás.

V článku někdo říká, že to nefunguje, protože "prý" to někde nevyšlo. Já říkám, že to funguje protože to žiji. Vy mě těžko přesvědčíte o opaku, protože já nefabuluji s odkazy, pro mě to je každo denní realita.

Viděl jsem farmu Seppa Holzera, viděl jsem i jiné fungující projekty. Vy jste si našel jeden článek. Diskuze mezi námi je na toto téma poněkud vyčerpána. Tedy balím a jdu štípat dříví ze svého nefungujícího permakulturního lesa, k večeru nasbírám něco zeleniny na večeři ze své nefungující permakulturní zahrady, v sobotu budu s dětmi zakládat další záhony (opět permakulturním způsobem)na další rok. Jo, až půjdu sbírat vajíčka nezapomenu si připomenout, že permakulturní farma je nesmysl a defacto neexistuje. Tedy má realita je pouhý sen:-). Nicméně si na té večeři skvěle pochutnám.

Nic ve zlém, ale naše diskuze nikam nevede.

Mějte se fajn.

1:20 pm, June 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Co mám na mysli dokonale vystihl Jura, to co nám předkládá ale pan Škývara dost zavání sektou, jinak jsem po čtení onoho článku na který jsem dal odkaz celou věc konzultoval s příbuzným který sedlačí, řada věcí pro něho nebyla novinkou, shodli jsme se ale že lze použít některé postupy, ale ne systém. Kuba ukázala cestu, škoda že o ní víme tak málo (vlastně se nám říká jen že je zlá).

Jinak zajímavé:
Ropa opět trhá rekordy. Barel je nad 140 dolary

Cena ropy včera na světových trzích překonala svůj historický rekord. Vůbec poprvé se na chvíli dostala nad hranici 140 dolarů za barel. Na dosažení rekordu mělo vliv několik faktorů. Zejména vyjádření šéfa Libyjské státní ropné společnosti Šokriho Ghana v tom smyslu, že jeho země "zvažuje omezení produkce".
A to jednak jako odpověď na zákon, jenž má schvalovat americký kongres a který má americkému ministerstvu spravedlnosti umožnit žalovat Organizaci zemí vyvážejících ropu za omezování dodávek. A také kvůli dalšímu zákonu umožňujícímu americkým obětem teroristických útoků zabavit jako kompenzaci majetek vlád podporujících terorismus.
K růstu cen přispěl svým komentářem také šéf OPEC Šakín Chalíl, když uvedl, že ropa by se v létě mohla vyšplhat na cenu 150 až 170 dolarů za barel.
Vliv mělo i rostoucí přesvědčení trhu, že americká centrální banka do konce léta nezvýší sazby. Což bude mít negativní vliv na dolar. A když ten klesá, ropa zpravidla hned začne růst.


Zdroj: Hospodářské noviny

1:54 pm, June 27, 2008  
Blogger Jaroslav Škývara said...

To. Che

Já a sekta???? To jste ně dostal, tady není co říci, máte úplnou pravdu. Úplně jste mě prokoukl. K sedlákům, jen že sousedi taky tvrdili, že mi zeleninu sežerou slimáci a brambory nevzejdou. Když jsme začal mluvit o setí špaldy dle japonského staříka Fukuoky padali smíchy pod lavice. Ti upřímější po shlédnutí výsledků začali přemýšlet a přiznali, že se smáli něčemu co funguje. Sice nechápou jak, ale funguje.

Ovšem, příteli s tou sektou jste mě dostal, moje žena dostala záchvat smíchu. Opravdu jste nás pobavil,..... děkujeme.

2:18 pm, June 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

to Jaroslav Škývara:
Fungující permakultura je pro nás všechny dobrá zpráva. Až tak příliš dobrá, že ji možná ne každý věří.
Opravdu fungujete jen v rámci permakulturní farmy a nemáte další zaměstnání a příjmy (tedy nikoli v rámci výměnného obchodu ve vesnici nebo komunitě)? Jak řešíte daně a povinná pojištění, stačí na to výnos z farmy? Kdyby došlo u vás ke zvýšení daně z nemovitosti (momentálně až 5x), mohla by Vaše farma přežít? Jak dlouho tak fungujete? Myslíte si, že můžete přežít dlouhodobě, i v případě několika nepříznivých sezón (sucho, kroupy, ...) po sobě?
Doufám že se neptám příliš drze.

sigil

2:34 pm, June 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

ad polemika Jaroslav Škývara versus ostatní

1. Pane Škývaro, jestli existujete a Vaše zde předložená identita je skutečná (odpusťte, to není projev paranoie, jak jste si jistě všiml, málokdo zde má odvahu vystupovat pod pravým jménem, takže všechna čest, jestliže jste výjimkou), jistě se nebudete bránit, aby Vás zájemci o Vaše zkušenosti navštívili. Můžete mi prosím napsat na adresu Jindrich.Kalous@gmail.com? Rád bych se s Vámi domluvil na možnosti exkurze do Vašeho hospodářství. Třeba by i stálo za to, abych o něm napsal článek do Britských listů.

2. Uvědomte si prosím, že většina zdejších diskutérů se zemědělským hospodařením neživí. I když někteří z nich tvrdí, že mají pozemky a něco na nich pěstují nebo chovají, to, co Vy žijete - tedy jestli to opravdu žijete tak, jak nám to tu předkládáte - oni většinou znají jen teoreticky a/nebo z doslechu, v nejlepším případě jako hobby nebo vedlejší zaměstnání. Zdá se, že čím méně mají vlastních zkušeností, tím hlasitěji se zde vyjadřují negativně, takže zas tak vážně bych je na Vašem místě nebral.

3. Do této diskuse chodí i lidé pokoušející se založit "rodovou osadu", je jich řádově několik desítek a jestli se nemýlím, většina z nich je zatím zaměstnána v typicky "městských" povoláních jako třeba IT. O osud takto založeného projektu bych asi měl strach. Jestli mezi sebou nemají aspoň jednoho skutečného sedláka, nejspíš dopadnou jako ti, o nichž píše M. Štěrba na Atomwebu. (Na ten článek jsem upozorňoval už před časem v uzavřené diskusi.) A jestli ho mají, nedopadne to taky dobře, protože ten člověk bude předurčen stát se - třeba i nedobrovolně - hlavou té osady; přinejmenším se ho všichni budou ptát, jak se co má dělat, což bude zase nejspíš v rozporu s proklamovanou zásadě "já pán, ty pán".

4:00 pm, June 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

jura píše: "často zmiňovaná Kuba byla projektem lidí z jiných organizací"

Ale takhle to vůbec nebylo. Na Kubu se na začátku její krize vykašlali úplně všichni a zajímat se začali (především aktivisté z USA), až už byly vidět zřejmé výsledky. Veškerý kubánský výzkum a školství týkající se postfosilního zemědělství a institucionání i organizační změny (včetně vlastnictví půdy) vznikly až pod tlakem potravinové krize. Dokonce si myslím, že nebýt Castrova režimu, nikdy by takových výsledků nedosáhli - ale to je asi na jinou diskusi. (Porovnejte situaci na Kubě třeba se sousedním Haiti.)

Viz články Billa McKibbena v Harper´s Magazine nebo reportáže z Community Solutions. Napsal jsem o tom pro Britské listy už v roce 2005 - viz
http://www.blisty.cz/art/24259.html

4:17 pm, June 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Pane Škývaro, patřím k těm, kdo by se rádi přijeli podívat. K Seppu Holzerovi je to relativně daleko a já jsem zatím ve fázi "přípravného studia". Pokud je to možné, prosím, ozvěte se mi na krucifagot@seznam.cz

Díky
Jakub

5:34 pm, June 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Pánové, mám obavu, že jste nepochopili o čem je úvodní článek.Téma samozásobitelných hospodářství patří spíš do diskusních témat sdružení Arnika. Celá globální civilizace včetně mezilidských vztahů je jen mašina co baští ropu. A teď odbočím.Před cca 2 roky došlo ve Švédsku k rozsáhlým výpadkům proudu.Po 48 hodinách začalo docházet k nezvládnutelným projevům banditismu . Podobné to bylo v LA tuším 1991. NO po hurikánu rovněž. Podrobné scénáře a analýzy jsou popsány na http://www.mvcr.cz/ sekce analýzy. Jen se omlouvám, že odkaz je povrchní,mají nové stránky a já se zatím ještě nezorientoval. Takže nějaké kozičkaření na farmě je nejlepší způsob jak přijít o maželku,potažmo o děti , možná o zdravý rozum a iluze.Nedělejme si iluze o humanitě a spolupráci. Pokud by(?!?)opravdu mělo dojít někdy k takto apokalyptickým událostem, šanci na přežití mají jen agresivní ozbrojené cca 100 členné skupiny, které si vytvoří nová teritoria. Svět a morálka budou vypadat jinak. Zcela bez předsudků modelují podobné situace scénáře počítačových her.

9:18 pm, June 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Pan Škývar není anonymní, není problém ho najít i na webu:
http://www.jitrnizeme.cz/koment.php?akce=view&cisloclanku=2007080132
nebo
http://gnosis9.net/comment.php?akce=fullview&cisloclanku=2008060001

Jeden ze symptomů sektářství je i to jak pronikl na tento web, to by bylo ale spíš do debaty o sociální psychologii.

9:47 pm, June 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

........a přikládám odkaz, který možná neznáte. http://www.voltaire.netkosice.sk/index2.html

10:21 pm, June 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Anonymous:
Po 48 hodinách začalo docházet k nezvládnutelným projevům banditismu.

No samozřejmě, když jsme si sem nasadili samou verbež a pakáž z cizích států. Kdo myslíš, že tam a že by tady dělal bordel. Ukrajinci a jiná zasraná skupina obyvatel. Těchto bychom se museli urychleně zbavit-žádné slitování, čim dřive, tím lépe.

11:27 pm, June 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Konec srandy, zhroucení globální ekonomiky je za dveřmi:

Světová ekonomika se zhroutí, jestli se bude barel ropy prodávat za 200 dolarů, prohlásil přední analytik pro energetiku největší německé banky Deutsche Bank.

http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/svet/deutsche-bank-pri-rope-za-200-dolaru-svet-zkolabuje_67569.html

11:53 pm, June 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

bereme redukci nás lidí jako hotovou věc a představujeme nepředstavitelné. Tedy proto ten offtopic.
Je mi to čím dál podezřelejší. Pokud pan JŠ na 5ti ha cosi podniká a ony ho uživí, je to dost silné slovo do pranice. Samozřejmě, pokud pan JK vypotí poctivou reportáž (poněkud realističtější a méně oslavnou než tu o kubánském zemědělství), třeba se něco dozvíme přínosného. Upřednostňoval bych formu videodokumentu třeba na youtube apod.

Nic ve zlém, je dost úzká hranice mezi houmlesáckým humusáckým zálesáctvím a civilizovaným downgradem životního stylu. Výstupy jsou velmi příbuzné a inertní webová diskuse je to nejblbější prostředí, které ani víc zavádět nemůže.
Zatím víme, že pan JŠ má kvalitnější salát ze zřejmě zdravějších surovin a také že umí udělat košík. Touhle dobou myslím zrají taky třešně a jahody a veškerá zelenina k dispozici, to je vám na venkově hej, věru laciná, jen trochu jednostranná výživa. A co dál? Tohle je zatraceně málo!

11:58 pm, June 27, 2008  
Blogger Unknown said...

Halalik: "Za 85 let se NELZE dostat na 1 miliardu lidí."

Bohužel lze. Hladomory, jaderná válka... to vše je ve hře. A hlavně EPIDEMIE. Lidská populace narostla do dnešního stavu ze 2 důvodu: A) fosilní paliva (v Británii během průmyslový revoluce 18./19. století to bylo uhlí, pak přišla na řadu ropa, zemní plyn), s čimž souvisí i zelená revoluce, jak správně popsal Thon B) moderní medicína. Začal to už Jenner s očkovámím proti neštovícím, pak přišla antibiotika atd atd. Bod A) a bod B) spolu vlastně úzce souvisí, protože zvyšující se životní úroveň = zlepšující se lékařská péče, a organizmus nasyceného člověka se snadněji ubrání infekčním nemocem.

Až se zhroutí zdravotnictví, přestane se očkovat, a lidi začnou hladovět + migrace uprchlíků v první fázi rozvratu, tak se to všechno zase vrátí. Tyfus, cholera, malárie, tuberkulóza, lepra, mor, neštovice, spalničky, dyzentérie, všechno to bude zpátky. V roce 1347 připlula z Krymu janovská obchodní loď s posádkou nakaženou morem. Do 5 let zemřela při obrovský morový pandemii 1/3 až 1/2 polovina obyvatel Evropy, možná až 50 milionů lidí. Dokážete si to představit? Za 5 let vymře polovina populace celýho kontinentu. V 16. století klesla indiánská populace Mexika z asi 20 milionů na pouhý 1 milion, protože indiáni neměli přirozenou imunitu proti nemocem, který k nim zavlekli Španělé (chřipka, rýma, neštovice, tyfus). V 18. století neštovice rok co rok zabíjely cca půl milionu Evropanů, hlavně dětí. A tak se dá pokračovat.

Lidská populace se držela až do 19. století na nízký úrovni ze dvou důvodů - hladomory (to vyřešila fosilní paliva, zelená revoluce) a epidemie (to vyřešil obrovský rozvoj medícíny za posledních 200 let a růst životní úrovně). Až dojde k totálnímu kolapsu, tak ty hladomory možná několik miliard lidí přežije, lidi jsou vynalézaví a učenliví, ale pak přijdou epidemie a ty budou zabíjet obrovský množství lidí s děsivou rychlostí a bez milosti. Očkovaný lidstvo cpoucí se antibiotiky má totiž drasticky sníženou imunitu, budem na tom stejně jak ti indiáni (asi 90% úmrtnost na neštovice). Epidemie se nejrychleji šíří při hladomorech. Proto já osobně věřim, že pokles na 1 miliardu za 85 let je bohužel možný. Stačí se podívat na tohle, to je minulost lidstva a zároveň i jeho budoucnost...

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_famines

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_epidemics

2:59 pm, June 28, 2008  
Anonymous Anonymous said...

No když to vezmeme kolem a kolem, tak se na 1 mld můžeme dostat i do roka.

1. jaderná válka - nějakému šaškovi v Rusku, v USA, v Iránu nebo i jinde rupne v hlavě a začne to. Co si myslíte? Počítám tak 1 mld v první vlně. Další mld zemřou z nemoci z ozáření v dalších letech

2. zmutovaný, velmi agresivní virus s krátkou dobou inkubace, kdy člověk umírá 4 hodiny po napadení. Vědci a lékaŕi vyvynou protilátku aź po třech měsících. Tou dobou už může být pár mld mrtvých a další budou umírat na nemoci z rozkládajících se těl, neboť lidé nebudou schopni pohřbívat takové množství těl.

Co nám v brzké budoucnosti hrozí? Určitě něco jako ptačí chřipka, TBC(v GB se objevil typ, který se nedá léčit - dá pouze tak, že se odřízne poškozená část plíce). Máme tady Ebolu a tak bych mohl pokračovat dále.

No pánové, třeba až se zítra probudíme, probudíme se do světa, kde bude umírat denně tisíce a tisíce lidí. Hrozí to každý den, ale o tom přece je život, KDO BY PŘECE JEN CHTĚL ŽÍT VĚČNĚ :))

---
Jinak to na nějaký kolaps ekonomiky nevypadá. Tisíce a tisíce lidí vyjeli do ciziny na dovolenou. Kamarád jel autobusem v pátek do Brna a říkal, že takových automobilů snad ještě nikdy neviděl. A pánové, položme si otázku. Proč by spekulanti neměli skupovat ropu a tím zvyšovat cenu? Proč by neměli, když vidí všechny ty ho..da.

Barel ropy za 200 doláčů. No bude to bolet, ale myslím si, že ekonomika se ještě nezhroutí. Lidé se omezí, ale jezdit zatím budou stále, bohužel.

------
Pane Škýrava : Jestli je to vážně všechno pravda, co zde píšete, tak Vás obdivuji. Váš příklad by mohl dát odvahu všem, co se pokouší vytvořit samozásobitelskou komunitu, ale bojí se, že to nejde.

------
Pro TT: Toto je snad nejlepší článek, co jsi na blogu napsal. Bezvadná analýza a model, který poukazuje na obrovský problém, který neumíme vyřešit.

8:12 pm, June 28, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To Judicator:

Připojím se rovněž do diskuse. K těm virům, můj kamarád je vystudovaný mikrobiolog a běžně pracoval se smrtícími bakteriemi. Povídal, že nějaký antrax není skoru vůbec nebezpečný, že pracoval s mnohem nebezpečnějšími látkami. Ten agresivní virus, který by zabil člověka 4hodiny od napadení, by se velmi rychle dostal pod kontrolu, počet mrtvých maximálně řádově miliony, více ne. Zkrátka by se zavedly přísné hygienické podmínky v okolí nákazy, navíc 4hodiny je krátka doba na to, aby se takový virus dostal třeba letadlem na jiný kontinent, musela by to být dobře organizovaná akce, kde by se bakterie umístili např. do přehrad s pitnou vodou. Mnohem účinnější podle něj prý je, když vytvoří bakterie, které se šíří buď vzduchem nebo dotykem. Nakažený člověk nemá po dobu 2týdnů vůbec žádné příznaky, pak najednou skoná. Takto by se nakazala většina populace na všech kontinetech prakticky bez možnosti obrany, protože za tak krátkou dobu by se nenašel účinný protilék, natož aby se stačilo otestovat a stihla se masově dodávat protilátka. Teď vás všechny asi trošku znepokojím, když vám řeknu, že takovéto bakterie lze celkem snadno sestrojit a dokonce i snadno vynést z laboratoře. Nicméně nějakého teroristického útoku bych se nebál, protože cílem teroristů není zabít všechny lidi na planetě. Spíš se bojím, že je to někde založeno v šuplíku jako "konečné řešení", kde ti mocní by mohli látku snadno aplikovat, kde by uznali za vhodné a zároveň měli předem vyrobenou protilátku pro vyvolené. Jestli by se jednalo o menší lokace a jednoduchou redukci obyvatelstva na dané ploše, tak by určitě volili bakterie s krátkou dobou úmrtí, řádově desítky hodin. PS: Omlouvám se za poměrně cynický výklad.

9:58 pm, June 28, 2008  
Blogger Míra said...

Ahoj, zajimavy popis uzivitelnosti populace je take na

http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2790

2 Jaroslav Skyvara: vas zivotni styl se mi libi. Byl bych rad, kdyby jste mi napsal na mail mkabourek@seznam.cz

Mira

10:08 pm, June 28, 2008  
Blogger jamesxxl said...

Článek je super, ale myslím, že se mýlí a k dramatickému vymírání nedojde.
Pokud jde o nárůst populace, není tam vztah s nárůstem těžby ropy či jiných fosilních paliv (jedná se o logickou chybu „poté, tedy proto“). Nárůst populace byl umožněn zejména rozvojem lékařské vědy – antibiotika, očkování, potlačení epidemií, velký pokles úmrtí žen v souvislosti s porodem, prodloužení lidského života, „zelená revoluce“ v zemědělství a s ní související nárůst zemědělské produkce hraje roli spíše ve šlechtění nových odrůd, než v pesticidech a hnojivech.
Dnešní porodnost (total fertility rate – počet dětí, které žena průměrně za život porodí) je pro svět pro rok 2008 2,58 (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html) tedy jedna žena je v příští generaci nahrazena 1,29 ženy. Světová porodnost poměrně rychle klesá, OSN revidovala v nejnovější projekci populace nárůst o 1 mld lidí oproti předchozí správě a demografové čekají další redukci (pomalá redukce je dána politickou citlivostí tématu pro některé rozvojové země – k více informacím stačí zadat do vyhledávačů one billion never-born). V dohledné době (možná 10-15 let) porodnost klesne na 2, pak půjde níže a populace poroste jen díky tzv. populačnímu momentu. Posléze dojde k poklesu populace, ale bude to více dáno přirozenými populačními pochody, než Armagedonem s 100 mil. úmrtími ročně. Zemědělství, pokud bude alespoň průměrně řízeno (např. výše zmíněná Kuba) a nedojde k anarchii (Zimbabwe) bude schopno zajistit přežití populace v dnešních stavech v drtivé většině zemí světa.
S článkem však souhlasím v tom, že skutečně to už nebude o plýtván potravinami, jídlem otylých populacích a životní úroveň prudce klesne. Prostě bude tu spousta více méně chudých lidí.

3:07 pm, June 29, 2008  
Blogger Unknown said...

na kolaps ekonomiky je rozhodne hodne brzo. Spis to zavani rozvratem poptavky, coz jeste samo o sobe ekonomiku jako celek neohrozuje. Ale odstartuje to obdobi velkych vykyvu v cene.

3:24 pm, June 29, 2008  
Blogger Unknown said...

problem vyroby potravin, jak bylo ve clanku uvedeno, je v zavislost na rope a zemnim plynu. Mechanizace, diky ktere byl velmi vyrazne, ci spis zcela obracen pomer lidi pracujici v zemedelstvi/mimo zemedelstvi, je jen malou casti problemu. Tim problemem, jsou umela hnojina, pesticidy a herbicidy, bez kterych by se opravdu radikalne snizily vynosy, stejne tak, jako se diky nim v polovine mimuleho stoleti (spolecne s mechanizaci = zelena revoluce) radikalne zvedly a vyresily tak palcivou otazky "jak uzivit rychle rostouci pocet lidi".

Nedavne nepokoje nebyly az tak zpusobeny tim, ze by potravin byl nedostatek, ale jejich cenou. Ta ma primou vazbu na cenu ropy. To, ze lide umiraji hladem, prestoze je celosetove potravin dostatek, je fakt, na ktery jsme si mohli zvykat desitky let. Novinkou je, jak rychle a globalne se tento hlad muze sirit, prestoze mnozstvi potravin nevykazaly velky pokles. Cena, ne mnostvi rozhoduje o tom, kolik lidi bude hladovet a jakmile dojde k radikalnimu rustu cen ropy, povede to i k radikalnimu rustu hladovejicich. A tohle je teprve prvni faze. V ni se jedna o zeme, ktere potraviny musi nakupovat a jsou chude. V druhe fazi to postihne i zeme, ktere maji vlastnich potravin dostatek, ale jejich obyvatele nemaji velkou kupni silu, ktera navic bube, se vseobecny rustem, cen klesat. A to vse stale za situace nesnizenych zemedelskych vynosu!

Ve treti fazi uz bude objem tezene ropy vyrazne a sestupu, coz uz bude primo ohrozovat ohrozovat vyrobu potravin. Co by nutilo farmare za situace vysokych cen surovin a a snizenem odbytu, aby toho pestoval tolik co predtim? Ve treti fazi se zaciname dostavat do spiraly. Rostouci nedostatek ropy (rostouci cena ropy), chudnouci obyvatelstvo, snizeni odbytu potravin, snizeni vynosu.

Jedine, co ji muze zarazit je statni intervence = konec volneho trhu...

4:29 pm, June 29, 2008  
Blogger Tribun said...

Dopad kolapsu v zásobování PHM na zemědělskou produkci bychom neměli podceňovat. Je třeba si uvědomit, že nejsme schopni nahradit traktory tažnými zvířaty, protože ta zvířata v potřebném počtu fyzicky neexistují. Obnova početních stavů koní a dalších tažných zvířat na úroveň, která by umožňovala plynulé zásobování, je velmi dlouhodobá záležitost (krávy i klisny vrhají nejčastěji jen jedno mládě) a to je zde ještě otázka, zda stále existuje potřebný genofond. Kůně určeného na rekreační vyjížďku rozhodně není možno zapřahnout do tahu.a

4:41 pm, June 29, 2008  
Anonymous Anonymous said...

...a taky, vážení mistři, ještě méně než tažných koní a krav je těch volů, kteří by s nimi eventuelně uměli zacházet, jelikož to není záležitost nějakého švindlkurzu na pracáku, práce se zvířaty býval celoživotní vztah (tedy aspoň pokud knihy nelžou).
Někde jsem pochytil, že civilizační cesta nahoru a dolu není totožná. Nahoru a do pohodlí se stoupá snadno, dolů do nepohodlí naopak se tvrdě padá na obličej a většina to raději vzdá, protože už není schopná se zpět adaptovat.

6:00 pm, June 29, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Nevím, jestli neopakuji něco, co tu už je, protože jsem všechny komentáře nečetl....ale ten článek mi připadá zásadně chybný. Když odhlédnu od konkrétních detailů a čísel; v době kdy nejsou příliš jasné trendy zejména v oblasti světové ekonomiky a vztahu k životnímu prostředí a přírodním zdrojům nelze dělat analýzu vycházející z jediného souboru předpokladů, s jediným možným východiskem. Jestliže pravděpodobnost scénáře A a scénáře B i C je téměř stejná nemá smysl vybírat jen jeden, ale spíše zpracovat všechny. Pak by se možná ukázalo, že započtení některých marginálií, kterými se autor nezabýval může dát zcela odlišné výsledky.
Také úplně neberu metodu kde se vezmou 2 grafy u kterých zrovna mají křivky podobný průběh a považuje se to za důkaz.
Co se týče nenahraditelnosti ropy, tak zcela souhlasím. A doufám že to nebude jen malthusiánství, protože svět teď potřebuje nějakou krizi.

6:49 pm, June 29, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To anonymous:

"Také úplně neberu metodu kde se vezmou 2 grafy u kterých zrovna mají křivky podobný průběh a považuje se to za důkaz."

To jsem snad neřekl, že je to důkaz, oproti zdroji jsem naopak zdůraznil, že korelace tam je, ale to není jasný důkaz!

K ostatnímu: Na základě uvedených důvodů byl vybrán tento scénář a vstupní a výstupní data - vložení výstupních dat ukazuje, že se tady neprojektuje, že to takto bude, že nepostulujeme hypotézu k vědeckému testování, ale pouze pokud by se tato data ukázala jako správná a reálná, jak to bude přibližně vypadat s úmrtností - jak "brutální to bude", během přechodu na stanovenou nosnou kapacitu.

Marginálie těžko mohou ovlivnit celkový obraz. Aby se tento problém vyřešil, musela by se vyskytnout nějaká "singularita", která by ho zázračně vyřešila typu vynález studené fúze, replikátoru, apod. Taková událost je vysoce nepravděpodobná.

Toto není předpověď, ani analýza budoucího vývoje, úkolem je demonstrovat, že změnou reprodukčního chování nelze v tomto století prakticky snížit populaci pod současnou úroveň - kromě zavedení zcela drakonických opatření, která by sama o sobě vedla k rozvratu společnosti a že pokud jsme v overshootu, bude jeho nezvládnutí drastické. O tom, že se může vývoj ubírat jinam nediskutuji - nevidím do budoucnosti, moje volba témat, však pochopitelně, alespoň do určité míry reflektuje směr o kterém si myslím, že je pravděpodobný. V případě tohoto článku opravdu doufám, že se pletu na celé čáře, kdybych byl věřící, tak bych se za to každodenně modlil.

7:49 pm, June 29, 2008  
Blogger Jaroslav Škývara said...

To: Che

"Jeden ze symptomů sektářství je i to jak pronikl na tento web, to by bylo ale spíš do debaty o sociální psychologii."...........to co jste napsal jsem skutečně nepochopil.

Pokud se podíváte na můj 1 příspěvek reagoval jsem pouze na to, že existuje výborná kniha, dávající v rámci tohoto tématu dobré odpovědi.

Vy jste mě z vlastního strachu onálepkoval jako sektáře, je mi Vás lidsky líto.

Všem ostatním:

Ano, jméno Jaroslav Škývara je mé pravé jméno. Přezdívky nepoužívám, za svými názory si stojím, v pravdě jsem do dnes kulturu tzv. nickůů, nepochopil.

Samozásobitelskou farmu doposud buduji. To znamená, že jsem stále zaměstnán, což mi nebrání vytvářet prostor k budoucí větší nezávislosti na současném systému.

Ze zaměstnání odcházím dle domluvy se svým zaměstnavatelem na jaře 09.

Každý člověk si své kroky řídí sám, pokud jsem se rozhodl žít z půdy, je to mé rozhodnutí a nikdo s tím nic nenadělá. Vzhledem k tomu, že je permakutura cesta principů, je moje usedlost originál. Pokud by kdokoliv z lidí na stejném pozemku činil to samé, bude usedlost vypadat jinak.
Budou přítomny jiné prvky, vysazeny jinak stromy, cesty se budou vinout jinými směry, byť základní princip jejich tvorby po vrstevnicích zústane stejný.

To: Sigil

Jak jsem již napsal, nejsem doposud bez zaměstnání. Mám, ale vyzkoušeno z reálných příjmů, že mě farma uživí. Pokud pomineme sezóní příjmy ze zeleniny a ovoce,
následují trvalé příjmy z čajových směsí, domácích mýdel a sušených bylin. Odprodej selat, vajíček a sýrů je další zajímavý příjem.
Jsem vlastníkem osvědčení soukromě hospodařícího zemědělce, v rámci paušálních daní je mě farma schopna uživit i v případě 5x zvednuté dani z nemovitosti. Mám vše dobře vypočítáno a vyzkoušeno, nejdu do neznáma:-). Dotace neřeším, jsou úděsně svazující, nepotřebuju je.

Pokud se chcete kdokoliv naučit něco o permakultuře, je zde mnoho možností na www.ekozahrady.com či na www.zahradaproradost.cz. Na 1 odkazu je možné se potkat s manželi Svobodovými, jejich seminář rodový statek mohu vřele doporučit. Nejen, že tyto semináře provozují, ale sami si 4ha statek budují, v jejich případě jde hlavně o ovocné stromy. 2 odkaz skrývá možnost přečtení základních permakulturních principů a možnost účasti na nějakém základním permakulturním kurzu. I tuto druhou skupinu lidí znám a vím, že kromě teoretických znalostí mají i znalosti praktické a ví o čem mluví.

Já sám semináře nepořádám a v současné době ani žádné nehodlám pořádat. Pokud někdo se mnou chcete komunikovat je má e-mailová adrese pro Vás otevřena lipovy.dvorec@centrum.cz.

Souhlasím s tím, že samozásobitelské farmy nejsou schopny samy o sobě řešit problematiku ropného zlomu, ale principy permakultury jsou schopny napomoci k tomuto řešení.

Jakékoliv úvahy nad tím co by se stalo, pokud by došlo k okamžitému zhroucení systému, jsou mimo mísu.
Nikdo není schopen dohlédnout k míře hrůzy a utrpení s následky takového to zlomu. Ani zásoby či úkryt Vás nemusí ochránit, je dobré však být připraven. Připraven myšlenkově, znalostně a fylozoficky.

Tím si dovoluji tuto diskuzi opustit a poděkovat za článek ke kterém se tato diskuze váže. Je dobře zpracovaný a vzhledem k proměným údajům a předpokladům i poměrně přesný.

Hezký den

12:54 am, June 30, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Autor pravděpodobně nepochopil otázku Vězňova dilematu, na které odkazuje. Uvádí pouze, že racionální strategí je podrazit. To je pouze přímočará strategie, člověk má však schopnost myslet tzv. "za roh" a domyslet, že pokud já jsem dospěl k závěru, že racionální strategií je podrazit, došel k tomu i ten druhý. Potom je ovšem výhodnější spolupracovat. Ostatně psychologické výzkumy to potvrzují - 40 % účastníků zvolí kooperaci hned v prvním kole.

6:31 am, June 30, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Jasně snad píšu, že ve vícekolovém pojetí je nejlepší strategií Půjčka za oplátku.

6:39 am, June 30, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Silvio "Benito" Berlusconi a jeho vláda v akci: Itálie navrhuje sejmout otisky prstů romským dětem....

Fakticky mají být vzaty otisky všem Romům v Itálii - navrhuje ministr Maroni - jako prevence.

Od nástupu Berlusconiho bylo několik romských táborů na severu a jihu země vypáleno skupinami, které vzaly "zákon" do svých rukou (vigilante mobs).

Sice toto etnikum (jako asi většina spoluobčanů zrovna nezbožňuji), ovšem takovéhle fašistické manýry, to je tedy silná káva. Tohle nikdy neskončí jen jednou skupinou. Otázkou je (pokud se toto realizuje), kdo bude na řadě po Romech.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/2200020/Italy-to-fingerprint-all-Roma-gipsy-children.html

7:25 am, June 30, 2008  
Blogger Tribun said...

Kdo bude další na řadě? Logicky podle historické zkušenosti to budou Židé (nemajetní), komunisté (kdokoliv, kdo nejde s námi), homosexuálové, duševně choří, jiní, divní, cizinci, jinověrci (aktuálně muslimové, hned v závěsu následováni pravoslavnými). A až dojdou tyto lety prověřené minority, začně se hledat vnitřní nepřítel.

A nakonec se dozvíme, že ropy je víc než dost, ale kvůli temným rejdům antitržních sil (to jsou ti výše zmínění) se jí nedaří dostat na trh. A pak už to pojede samospádem, napětí se bude pěkně kanalizovat (navíc se podpoří růst segmentu pohřebnitcví) a penízky se jen pohrnou.

Mám stále silnější pocit, že právě prožíváme druhou "Belle Époque". Jak skončila ta první snad ani není třeba připomínat.

8:36 am, June 30, 2008  
Anonymous Anonymous said...

K JŠ - intenzivní propagování, čili tzv. misijní činnost je jedním ze znaků sekty (i když se to netýká všech, některé se po určité době a získání minimálního počti členů uzavřou).
Pokud někdo získává prostředky obchodem, netvoří soběstačný uzavřený systém, platilo by to pouze při výměnném obchodu se stejnou komunitou, takže není soběstačný.
To říkám pro ostatní, s jedincem s tzv. uzavřením mysli nelze diskutovat.

8:51 am, June 30, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Tribune - ten vnitřní nepřítel bude doprovázet už ty komunisty.

8:52 am, June 30, 2008  
Blogger Unknown said...

docela zajimve srhnuti soucasne potravinove situace. Jasne, strucne, jasne varujici...

http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2790

9:29 am, June 30, 2008  
Blogger Martin said...

Pro Che...

Pan Škývara věří, že mnohé problémy je možné vyřešit pomocí permakulturního zemědělství....

Vy věříte, že mnohé (nebo snad všechny? ) problémy je možné vyřešit pomocí komunistických myšlenek...

Pan Škývara má Holmgrena, vy máte Marxe, Engelse a Lenina

Pan Škývara pokládá za základní knihu své víry "Permakultura: Principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti"

Vy máte Kapitál.....

On je v nevýhodě, jeho víra je stará cca 30-40 let, Komunismus o 100 let více...

Komunismus už se nám "osvědčil" v masovém měřítku, Permakultura zatím ne...

Neúspěchy komunismu kladete za vinu stejně jako v případě jiných náboženských fanatiků špatnému pochopení, případně odklonu od pravé víry.....

Pan Škývara stejným způsobem reagoval na váš odkaz na jeden článek o neúspěšném pokusu aplikace permakultury.....


Není náhodou vzájemný ovšem Vámi začatý střet konfliktem dvou sektářů ?

Osobně se domnívám, že z tohoto srovnání vycházíte mnohem hůře Vy.....

Přeci jen, to že chce někdo dosáhnout co největší soběstačnosti a obejít se při tom bez drancování přírody mi jako symptom sektářství nepřipadá....

Otázka samozřejmě je, nakolik je možné tyto myšlenky aplikovat ve větším měřítku...v tom jsem alespoň zatím skeptický....ale určitě budu těmto snahám fandit, už kvůli tomu, že se permakulturní hospodaření nesnaží nikdo násilím vnucovat těm, kdo o ně nestojí....což se v případě komunismu říci nedá.....

9:34 am, June 30, 2008  
Blogger Martin said...

Ještě bych dodal, že mi připadá velice zbytečné útočit na něco, o čem nemáme praktický žádné informace.....

I kdyby se permakulturní hospodaření neosvědčilo jako celek, může přinést do zemědělství nové poznatky, nemluvě o rozrůznění produkce a nepochybném přínosu pro krajinotvorbu....

10:02 am, June 30, 2008  
Anonymous Anonymous said...

to tribun: Nová doba si žádá nové skupiny.

Když sleduji diskusi zde (i jinde) tak další na seznamu jsou sektáři. Málokdo přesně ví, co to znamená, zato všichni znají 1-2 otřesné případy.

Jak je vidět, tak k označení za sektáře stačí málo (2-3 příspěvky od J.Š. dohromaky na cca 1/2 A4 a jakákoliv odlišnost).

Další na řadě nejspíše budou "rasisti". Kulantně je to zabaleno do formulace: "Propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka".

O seznamu rozhoduje "nezávislá" organizace (=závislá jen na penězích svých donátorů).
http://www.zive.cz/Clanky/Vodafone-blokuje-nelegalni-a-nevhodny-obsah-internetu/sc-3-a-142431/default.aspx

11:53 am, June 30, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Taky bych neviděl JŠ jako někoho kontraproduktivního, jen je to marginální záležitost, která prostě nějak funguje víceméně silou vůle za přispění eventuálních náhodných "comparative advantages" a proto, že nadšenci tohohle typu jsou podivíni (oni tomu říkají filozofové) a to je myšleno v kladném smyslu slova. Aplikovat obecně ale nelze (a co bychom taky chtěli, aby to bylo tak jednoduché?) a i tak je rozhodně dobře že se lidi tohohle typu vůbec vyskytují. Už jen pro generování antiglobalizačního podhoubí či povědomí.

12:06 pm, June 30, 2008  
Anonymous Anonymous said...

1) Neříkal jsem že je JŠ sektář, ale že hnutí příslušníků permakultury nese některé rysy, které by se mohly označit jako sektářské, nedůtklivá reakce připomíná potrefenou kejhající husu.
2) Prosím Martina o sdělení kde byl někdy nějaký komunismus - já o žádném nevím, nějaké pokusy, občas dost i úspěšné nějakou dobu jako Izraelské kibucy, jiné neúspěšné, občas i zrůdy se za komunismus vydávající, ale komunismu?
3) Určitý postoj k něčemu musím mít i když nemám vyčerpávající informace - to bych nemohl postoj zaujmout nikdy, doporučuju studovat sociální psychologii, proces sociální percepce.
4) To other výše, slova "nadšenci tohohle typu jsou podivíni" bych zaměnil za "nadšenci tohohle typu se nám jeví jako podivíni" - problém je v tom, že nás většina z nich přesvědčuje že to lze aplikovat obecně, na tom nemění nic skutečnost, že za určitých podmínek mohou být použitelné.

1:54 pm, June 30, 2008  
Blogger Martin said...

1) fajn....ale to že považujete obecné uplatnění permakultury za utopii ještě přeci není důvod k urážkám....a označení za sektáře jako urážku beru a takové chování se mi nezamlouvá....Sice jste neřekl zcela natvrdo, že JŠ je sektář, ale snad nebudeme slovíčkařit...

2)
Souhlasím s Vámi, že nejblíže mělo k dosažení komunistické společnosti kibucnické hnutí....a ačkoliv ve srovnání s vládou komunistů (chcete-li "komunistů") šlo o relativně neškodný projekt, i tak mělo některé dost nepěkné aspekty, ale vzhledem k tomu, že členství v kibucech bylo dobrovolné, tak se to dá celkem brát....

"Prosím Martina o sdělení kde byl někdy nějaký komunismus - já o žádném nevím"

Pokud bych měl brát jako komunismus dosažení beztřídní společnosti, tak musím uznat, že nic takového tu na globální úrovni zatím nebylo....


Srovnávat vládu komunistů s komunismem jako takovým bylo zjednodušující......nedá se ale popřít, že pokusy o komunismus tady byly a několikrát selhaly.....a není jediný důvod domnívat se, že příště už to vyjde....

Vždy to selhalo na charakterových vlastnostech lidí a ty se nikdy nezmění....nezačneme-li lidstvo "šlechtit" a to za to snad ani nestojí....

2:44 pm, June 30, 2008  
Blogger Martin said...

3) myslím, že toto neplatí zcela obecně..

člověk s humanitním vzděláním těžko může diskutovat o tepelně izolačních vlastnostech materiálů, aniž by si získal o problematice alespoň základní informace....

permakulturní hospodaření je zemědělská činnost, tuto činnost neprovozuji a zatím to ani nemám ani trochu vyzkoušeno, takže jsem závislý na zprostředkovaných informacích....někdo říká, že to jde, jiní tomu oponují....možná je to tím, že jsem zaujatý, ale článek, pomocí nějž argumentují oponenti, pro mě není dostatečným k odmítnutí permakulturního hospodaření....prostě proto, že z něj evidentně vyplývá, že pokud vše proběhlo tak, jak to bylo popsáno, dopustil se autor článku neskutečných chyb....je to pochopitelné a jde určitě o užitečné varování, jak nepostupovat.....

Jistě je jasné, že na masivní prosazení tohoto modelu nejsou podmínky.....kdyby čistě teoreticky chtěli začít všichni zemědělci hospodařit tímto způsobem, pravděpodobně by došlo k totálnímu rozvratu zemědělství.....aniž bych měl tedy dostatečné znalosti :)), věřím tomu, že permakultura může zajistit vyšší výnosy zemědělských plodin na hektar, ale při větší pracnosti.....tzn...mnohem více lidí v zemědělství

Navíc to vyžaduje značné finanční prostředky do začátku, každý nemá chalupu a navíc i s možností dokoupit nějaké pozemky. I za splnění těchto podmínek považuji za rozumné minimálně několikaleté období, kdy se hospodaření se věnujete ve volném čase vedle nějaké práce....takže všemi těmito podmínkami se dostaneme do situaci, kdy vyžaduje něco takového velmi mnoho úsilí....

To samozřejmě platí pro zemědělskou činnost v menším měřítku obecně...i kdybyste používal konvenční metody, těmto komplikacím se asi nevyhnete...

Osobně bych se nebránil pomoci ze strany státu....zemědělský půdní fond má k dispozici poměrně rozsáhlé výměry a zemědělství patří k odvětvím, jež by se dala dobře využít v boji s nezaměstnaností.....určitě by bylo lepší poskytnout tuto půdu zájemcům klidně i formou nenávratné půjčky za předpokladu splnění předem daných podmínek...ale teď už jsem se dostal někam zcela jinam

Abych se trochu vrátil k věci...

Tak jako není dle mého názoru možné dosáhnout komunismu, není možné dosáhnout permakulturní společnosti.... Co by možné být mohlo, je pokusit se těmto ideálům přiblížit......

V tomto směru mi připadá sympatičtější to druhé, nejsou negativní zkušenosti a ani si nedovedu představit, že by se něco takového mohlo zvrhnout podobně, jako se zvrhly pokusy o nastolení komunismu....

Ale asi bude nejlepší tuto diskuzi s ohledem na téma blogu ukončit.....

3:54 pm, June 30, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Už se začíná "řešit" (ovšem pouze v novinách - jak jinak), že by mohla pěkná řádka Američanů během letošní zimy mrznout (nebo dokonce zmrznout), protože nebudou mít na topný olej, ten je už teď skoro za 4 dolary za galon na burze a co teprve v zimě a během dodávky - zatím se mluví o asi 5 dolarech, klidně to ale taky může být 5.50 nebo 6+. Kontinuálně jde nahoru i zemní plyn - už je přes 13 dolarů za MMbtu.

http://www.usatoday.com/money/industries/energy/2008-06-29-home-heating_N.htm?loc=interstitialskip

A v řadě novin se objevují články o konci zlatého věku a rostoucí hrozbě kolapsu. Třeba tady:

http://www.canada.com/vancouversun/news/story.html?id=2eeece50-285f-4c4b-bb37-2d053d04d4e8&p=1

A Bank for International Settlements varuje před 2. velkou depresí, s tím, že subprime hypotéky byly jen předehra, dokonce se objevuje i slovo deflace, což by byl v situaci všeobecných dluhů totální mazec. Čeští analytici se zatím spokojili se stagflací.

http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/06/30/cnbis130.xml

Ropa kolem 140, ale pokud nebude pozitivní středeční report o rezervách a ve čtvrtek vzrostou sazby u eura, tak se můžeme dočkat rychle 150.

6:12 pm, June 30, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Pro thona:
defleci v této situaci nějak nerozumím. Můžeš mě prosím nakopnout? díky lari

8:26 am, July 01, 2008  
Anonymous Anonymous said...

deflaci ne "defleci" omlouvám se lari

8:43 am, July 01, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Akcie bank se propadnou ještě hlouběji, odpisy budou v řádu mnoha bilionů dolarů, řada bank zkrachuje, ceny ovšem vlivem růstu nedostupnosti ropy a komodit porostou, paralelně bude probíhat krachování řady podniků, poroste nezaměstnanost, bude probíhat recese - to by byla víceméně stagflace - aspoň se to tak bude jevit.

S tím jak půjde banka za bankou pod zem, bude pro centrální banky čím dál těžší dostat peníze do oběhu - nikdo si nebude chtít půjčit, navíc nebudou moci dát sazby dolů, právě kvůli klíčovým komoditám, jejichž cena poroste i v prostředí recese (nebo třeba tou dobou už deprese). S odpisy a krachy a vysokými sazbami tak budou ze systému mizet obrovské částky dříve napumpovaných "virtuálních" peněz, které tam nebude možné dostat zpátky - vlivem celkově horšící se ekonomické situace a vysokých sazeb bude velké množství osobních krachů zadlužených, pak by nastupovala deflace.

Popravdě mi připadá, že dochází k přetahování mezi inflací (respektive růstem cen komodit) a deflací. Na jedné straně se FED snaží udržet "likviditu" a dál pumpovat stovky miliard do oběhu, na druhé straně mizí stovky miliard nebo ještě víc - biliony v nenávratnu vlivem krachů, takže se tyhle dvě síly přetahují, přičemž se celý systém vystavený těmhle protikladným silám rozpadá - vymknutá z kloubů finanční oblast šílí.

Časem ale může převažit s krachem systému právě deflace.

10:01 am, July 01, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

Ještě tady k té deflaci.

http://intothegreyzone.blogspot.com/2008/04/over-at-automatic-earth-i-was-having.html

10:09 am, July 01, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Pravděpodbnost útoku Izraele na Írán roste - tentokrát to už moc nevypadá jen na "čeření vody".

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=a4U5ptNxsv6w&refer=home

11:25 am, July 01, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ještě se vrátím k Permakultuře jak byla nastíněna dříve . Podle mne se dá tento směr chápat jako využití jakékoli možnosti jež se mi nabízí ke zřízení trvale udržitelného života na farmě či polnosti.Využití jakékoli možnosti = materialově využívat to co systému odpadlo a já využiji ( nemyslím krást).
Kontakt na Seppa Holzera zde :http://www.krameterhof.at/, GPS souřadnice 47.0698,13.787295
Dotace - on chtěl využívat dotace do zemědělství , ale neprošel u byrokratů ,problém je že některé pozemky využívá několikrát ( obilí , nad tím keře , nahoře stromy ) vedle jsou vodní plochy , které jsou také zdrojem potravy ( ryby , raci, škeble)a navíc odráží sluneční paprsky do obilí , keřů a stromů ...
Farma je umístěna v 1200 mnm až 1600 mnm , rostlinná skladba zde pěstované zeleniny je obdobná té u nás v okolí Terezína ( meruňky ,rybíz , česnek , slunečnice ...
Pro neznalého působí farma značně chaoticky , to proto , že žádná z rostlin není pěstována samoúčelně , ale v symbióze , stejně tak zvířata.
Mnoho věcí zde je jinak než běžně , a pro člověka nechápajícího jde o totální mišmaš nebo ráj , jak chce chápat .

12:17 pm, July 01, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Hm:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=ahSnQzdMhEbs&refer=home

12:28 pm, July 01, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To Martin - Bať - debata nevede k ničemu, navíc používáme nejen odlišný pohled na svět, ale i odlišný pojmový aparát.
Howgh. (K tématu permakultury)

1:24 pm, July 01, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Zajímavá otázka. Co si myslíte, že by se stalo, kdyby barel ropy zítra zdrazil na 500 doláčů. Myslíte si, že by to byl náš konec.

10:04 pm, July 01, 2008  
Anonymous Anonymous said...

A další zajímavý odkaz:
http://www.newyorker.com/reporting/2008/07/07/080707fa_fact_hersh
Asi to Bush ještě stihne.

11:15 am, July 02, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ještě ad permakultura versus "klasické" zemědělství:
Aniž bych tímto chtěl říci cokoli na obranu něčeho/někoho nebo proti něčemu/někomu, rád bych upozornil na skutečnost, že německé (a rakouské) zemědělství v letech 1938-45 uživilo - sice ne luxusně, ale hlady se neumíralo - 80miliónový národ s 10miliónovou armádou zemědělství poháněné převážně koňmi a rukama zajatců, vězňů a totálně nasazených. A v podmínkách, kdy německý chemický průmysl pracoval pro válku, i umělá hnojiva byla luxusem. O dovozu potravin odjinud než z okupované části Evropy taky nemohlo být ani řeči.
Třeba se nad těmito historickými skutečnostmi pokusí zamyslet někdo kvalifikovanější než jsem já.

3:42 pm, July 02, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Jde to celkem rychle, GM před bankrotem, stávky dopravců proti drahé naftě a Rusku začíná klesat těžba ropy:

http://www.ct24.cz/ekonomika/20645-dalsi-tlak-na-cenu-ropy-v-rusku-klesa-tezba/
http://www.ct24.cz/svet/20666-v-indii-stavkuji-vice-nez-4-miliony-ridicu-kamionu/
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/svetova-ekonomika/clanek.phtml?id=609800

11:55 pm, July 02, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To Jindřich - omezil bych to tak na leta 38-začátek 44, podzim 44 až jaro 45 byl už opravdu hlad, v Německu (včetně sudet) bylo podstatně hůř než v protentokrátu, to se týkalo hlavně měst.

To Nocciola - je vlastností revolucí, že jsou rychlé, většina často (vládci) ani netuší, že už proběhla.

10:55 am, July 03, 2008  
Blogger Unknown said...

Priatelia tak neviem čo sa dnes deje, ale ropa je už nad 145USD.....

11:40 am, July 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Příznaky budoucích katastrofických událostí v médiích sleduji již minimálně 5 let. Zatím se svět nezbořil. Samozřejmě nelze čekat jak ovce na porážku, ale kde je hranice paranoji a pravděpodobnosti? Počátky hnutí za přežití- Survial v Americe jsou od počátku 70 let, kdy vrcholilo jaderné napětí.Lidé se slabšími nervy podlehli a budovali v divočině úkryty,samozásobitelné farmy, shromažďovali proviant,zbraně a munici. A pokud neumřeli, sedí tam dodnes a čekají na armagedon.V historii se donekonečna objevují proroctví válek,apokalyps,komet atd. Ovšem když konečně dojde k nějaké události, jsou všichni překvapeni,protože přijde jindy a něco jiného než čekali.Prostě, čekali jsme záplavy a přišel mor.Aktuálně čekali jsme ptačí chřipku, přišlo prd. Čekáme ropný zlom a on přijde VELKÝ BRATR.Štěstí přeje připraveným. Ale proboha na co ?

12:12 pm, July 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

to anonymous: pokoj, tlig.cz

12:32 pm, July 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Dotaz ke všem, nejsem schopen dosud najít odpovědi:
1.) mám auto na diesel a přemýšlím, že si koupím benzínové. důvod? nechám si ho předělat na LPG! (ne kvůli cenám, ale kvůli možným výpadkům v zásobování ropou při potenciální válce v Iránu) Tak bych mohl mít více šancí fungovat jakž takž "normálně". A teĎ ta otázka - myslíte si, že když budou výpadky v dodávkách ropy tak je reaálné, že totéž paralelně proběhne i s plynem? JE tam nějaký rozdíl např. v hlavních zásobitelích ČR (př. Ropa jde primárně z Arabských zemí a plyn primárně z Ruska?)
2.) Pokud začnou krachovat komerční banky, kde mám hypotéku - máte někdo představu co se stane? Vezměme variantu 2a.)-mám na to splácet dále. Co se stane? Vezměme variantu 2b.) banka zkrachuje a já nemám na to splácet?
Vezmeme-li v úvahu kolik lidí má hypotéku je to palčivý problém.
Díky za odpovědi. Nemám příliš zdrojů, kde to zjistit... :-(
Hezký a zatím klidný den, plný blahobytu přeje Flyik.

12:43 pm, July 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Jinak - mám byt v Praze (novostavbu) ve velmi lukrativním místě. Snažím se jej prodat, ovšem je vidět, že na trhu je strach (neboŤ lidé si buĎto nechtějí půjčovat, nebo jim banky nepůjčí...)- původní cena byla v souladu s okolními cenami bytů (novostaveb, rovněž). Snížil jsem tedy cenu o cca. 400 000 s tím, že se někdo ozve a za 1 měsíc a 1 týden, ani jedna reakce, ani jeden telefonát-řeším to přes RE/max, ovšem ti jsou také bezradní!!! (a jak můj tak i ostatní byty tam stále vísí...) A to tam oproti ostatním máme zbrusu novou kuchyň za cca. 200t, nechám tam i zbrusu nový nábytek, plazmovou TV, novou pračku atd. Přesto nejsou reakce!Patrně udělám to, co jsem nechtěl - a sice, že budu rád za vrabce v hrsti než holuba na střeše... původní čistý zisk měl být cca. 1500000 a za to jsem si chtěl koupit dům na venkově s 2000m polí... nyní to vypadá, že budu zásadně šťastný za výnos 1000000 - což mě vrhá opět do osidel hypotéky... proto ta výše položená otázka co když padnou banky... Díky za odpovědi. PS: pokud se chystáte prodat byt snižte cenu, realitní bublina je před splasknutím a jsme za jejím vrcholem... ačkoliv mainstream tvrdí opak!
PS2: Je hrozné, jak jsou lidé s hypotékou nesvobodní - pokud nikdo jejich byt nechce stávají se nevolníky na "svém" (čti někdy možná snad jejich, dosud však bankovním) bytě a to jim vyznačuje možnosti jejich přežití... v PRaze to k přežití není, vždyť pokud se zboří zásobování ropou tak vše bude buďto tak drahé, že na to většina nebude mít nebo to zkrátka nebude k dispozici... a to bude krach měst jak je známe! Hergot, už abych byl z té Prahy pryč! :-(

12:55 pm, July 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

jinak výěše uvedený komentář je můj - flyik. to jen pro upřesnění.

12:58 pm, July 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

K téme LPG a ropy. V ČR máte väčšinu ropy z Ruska z ropovodu Družba. LPG je odpad pri spracovaní ropy. Ruská ropa by mala v Družbe vydržať ešte asi 15 rokov, ak sa nestane nič nečakané. Takže pokiaľ budete mať dosť ropy, bude aj dostatok LPG.

1:07 pm, July 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ano, ropa zatím teče a je z Ruska.Plyn rovněž.Vodík se průmyslově vyrábí ze zemního plynu. Poláci zlobili a plynovod z Ruska do Německa vede pod baltem.Americká základna je nepřátelský akt vůči Rusku.My se stavíme na stranu nepřátel Ruska. Rusové by museli být idioti, aby podporovali své nepřátele. Rusové svoji ropu bez problémů uplatní na východních trzích.Z této rovnice mi vyplyne, že naši představitelé jednají proti našim zájmům.Jako perspektivní do budoucna se mi jeví pohon na dřevoplyn,případně koňmo.

1:38 pm, July 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

No mne je problém vášho radaru ukradnutý, ale myslím si že to či vám/nám dajú Rusi ropu nezávisí primárne od toho. Tento rok celkovo mierne krátili dodávky do Družby všetkým. Ropné polia, na západe, odkiaľ ide Družba primárne idú dole vodou a najneskôr za 15 končia. Nové ropné polia sú na východe, ďaleko od Družby, ale blízko Číny. Rusom sa skôr oplatí a aj to robia, postaviť krátky ropovod do Číny, ako predlžovať starú Družbu k novým poliam na východe. Je to čiste otázka peňazí.

2:02 pm, July 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Za velmi dobrou vizi budoucnosti považuji knihu Egona Bondyho Cybercomics, navíc obsahuje i jisté úvahy jak z toho ven...
Teď se ke mě dostala i výbor z prací Petra Kropotkina - Anarchistická etika, myslím že taky stojí za pozornost.
Čím víc se toho dozvídám a čím více se toho děje, mám pocit, že začátek a konec problémů je zas jen v otázce lidské svobody a zacházení s člověkem vůbec...

2:04 pm, July 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ľudí je stále viac, potraviny nestačia

3. júla 2008 13:30
Vzhľadom k demografickým trendom bude tereba do roku 2050 zdvojnásobiť poľnohospodársku produkciu, aby bolo možné zaistiť potraviny pre rastúce množstvo obyvateľov sveta. Na Zemi by v tej dobe podľa odhadov malo žiť okolo 9 miliárd ľudí. Vyplýva to z prehlásenia francúzskeho ministra poľnohospodárstva Michela Barniera.

Minister, ktorého krajina momentálne predsedá Európskej únii, hovoril na konferencii s názvom "Kto nasýti svet?", ktorá sa zaoberala problémom rekordne vysokých cien potravín a dopadu tohto stavu na
rozvojové krajiny.

Eurokomisárka pre poľnohospodárstvo Mariann Fischerová-Boelová na konferencii poznamenala, že okolo 850 miliónov ľudí na svete trpí podvýživou a toto číslo sa od začiatku 90. rokov minulého storočia príliš nemení.
---------------------------------
Môj názor:

Zdvojnásobiť produkciu potravín? HA-ha-ha to sa nestane. Takisto sa nestane, že nás reálne bude v roku 2050 9 miliárd. Sme premnožení, dnes nestíhame vyrábať dostatok potravín, a to masívne používame umelé hnojivá a pesticídy z ropy. Ropa ide drasticky hore, lebo končí. Bez ropy naopak klesne produkcia potravín na 1/3 súčasného stavu. Takže 9 milárd nás isto nebude. Skôr si myslím, že nás bude ďaleko menej ako je nás dnes, lebo nebudeme mať čo jesť. Totižto 1/3 dnešnej produkcie potravín je asi taká úroveň, aká bola pred vojnou. No a vtedy bola na svete asi zhruba 1/3 dnešného počtu ľudí. Je to drastické, ale je to tak. Bihužiaľ.

2:13 pm, July 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Anarchismus má v sobě dost podnětného, ale jako spasitelný¨systém? Je nutné čerpat i z jiných zdrojů a nevybírat jeden jako hlavní. Používat otevřené systémy.
K Bondymu - doporučuju ještě Údolí, Bondy varoval, ostatně se za čtení je celá jeho próza i filosofické spisy.

3:45 pm, July 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

ad: LPG - pokud tomu tedy rozumím nemá žádný! smysl měnit auto na LPG? NEbo to má částečně smysl? Prosím o jednoznačnou odpověď. Díky. PS: Prosím také o vyjádření k případné krizi bank a co potom s hypotékami? Bude platit "co jsme si to jsme si" nebo po komerčích bankách to přebere ČNB a ta bude čekat že jí lidé budou posílat splátky za hypotéky..?? Díky
flyik

5:44 pm, July 03, 2008  
Blogger daved said...

Dnes je lidstvo postiženo ještě horším zlem,které jde do hloubky a které - jak hrozná ironie!-vychází právě od vyspělých národů a od "kultivovaných" lidí. Jde o vnitřní rozklad samého člověka.
V důsledku neobyčejného pokroku stal se moderní svět podivuhodně krásným a velikým. Člověk, hrdý na své vymoženosti a svou moc nad hmotou i životem, se domnívá, že kařdého dne nabývá nad hmotou moc ještě větší. Avšak stejnou měrou, jak si člověk pomocí vědy a techniky podmaňuje vnější svět, ztrácí vládu nad svým světem vnitřním. Proniká sice tajemství nekonečně malých i nekonečně velkých světů, ale své vlastní tajemství nechápe. Chce řídit vesmír, ale neví již, jak by řídil sama sebe. Krotí hmotu, ale místo, aby -osvobozen od její tyranie - žil více ze svého ducha, dopouští, aby zdokonalená hmota se obrátila proti němu. Stává se jejím otrokem a jeho duch odumírá. ... Hyne-li duch, je člověk v nebezpečí; tělesnost v jeho lásce a stroj, který zkonstruoval, a město, které zbudoval, i svět který vytvořil - to vše se obrátí proti němu a zničí ho. Hmota se člověku opět vymkne z rukou. ... Červ, který hlodá,sedí uvnitř, získal převahu, protože se živí možnostmi moderního světa, který tělu nabízí rozkoše a duchu pýchu moci. Jednou ze známek mizení mravniho pocitu zodpovědnosti je nebezpečí stoupání kriminality mladistvých na celém světě; právě ve "vyspělých" zemích nabývá formy opravdové metly. Růst duševních chorob a neuróz všeho druhu nám podává smutný seznam chorob moderního člověka. Člověk zítřka, možná, navštíví sousední planety. Jaký však bude "obsah" tohoto člověka?

5:52 pm, July 03, 2008  
Blogger daved said...

Celé lidstvo by mělo vyslechnout slavnostní a vždy aktuální varování Ježíše Krista: "co by pomohlo člověku, kdyby celý svět získal, ale na své duši utrpěl škodu?" A přece je moderní svět okouzlující: nemáme nejen právo brzdit jeho úžasný pokrok, nýbrž máme přímo povinnost na něm spolupracovat, místo abychom zůstávali stranou. Naše práce by však byla marná, kdybychom se stejně horlivě nenamáhali " vrátit člověku vědomí o jeho duši. Člověk musí být obnoven, aby skrze něho mohl být obnoven i vesmír v řádu a lásce." ... Ztroskotává-li duch člověka před triumfující hmotou, je to proto, že zapomíná na Boha, nezná Ho anebo Ho zapírá.

6:03 pm, July 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

rozhovor s Václavem Cílkem autorem
Nejistého plamenu na iDnes z 3. července

http://zpravy.idnes.cz/brzy-mozna-nastane-doba-kdy-si-vydelame-jen-na-zakladni-chod-domacnosti-1mj-/kavarna.asp?c=A080702_194326_kavarna_bos

6:47 pm, July 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Na Blistech píše Kotrba:
Poznámka ŠOK: Slovo korektně jsme do uvozovek dali my. Ono "korektně" v hodnocení autorky totiž ukazuje, jak se dá najít krátké a o to populističtější spojení mezi věcmi, které spolu nesouvisejí. Podle bulvárního rádia je nejspíš důchodce nechat umřít hlady... Ficův krok je pochopitelný. Důchodci a rodiny s dětmi jsou sociálně nejohroženějšími skupinami obyvatelstva. Snížení daňového zatížení spotřební daní, které v Česku navrhovala populisticky ČSSD, je možné pouze v rámci celé EU. Návrh je nutné projednávat v Bruselu. Ale pravicový předseda EK Barroso naopak doporučuje zemím Evropské unie mimořádné zdanění "neočekávaných zisků" ropných producentů a přerozdělení takto vybraných peněz mezi nejpotebnější. Bohatí prostě musí pomoci chudým. A jezdit autem je luxus.... Ale i kdyby návrh stínového ministra průmyslu Urbana prošel, tak to, že se ceny benzinu a nafty rapidně zvednou, museli čekat všichni už několik měsíců. Ceny ropy na všech světových trzích překonávají rekordy téměř každý den. Důvodem je nesmyslná politika USA. Dotovat řidičům pohonné hmoty z veřejných rozpočtů je nesmysl. Stoupající ceny surové ropy to neovlivní a výslednou cenu na čerpacích stanicích jen dočasně. Ekonomiky se prostě musí přizpůsobit ropnému zlomu a nastupující ekonomické velmoci - Číně. Bude hůř. Cesta z ropné závislosti nevede přes snížení daní z benzínu, ale v eliminaci mnohdy zbytečné přepravy, zejména kamióny. Nejlogičtější je umístění výrob zboží denní spotřeby a potravin zvláště co nejblíže spotřebitelům. Nevozit mléko přes celou republiku, ale dovážet ho z nejbližší mlékárny. Nepéci rohlíky sto kilometrů daleko. Nevozit hovězí kamióny ze Španělska, ale z nejbližších jatek. Využívat více železnici a vypráskat z hospodářského výboru lobby autodopravců. přestat daňově uznávat neodůvodněné náklady podnikatelů na nákup luxusních automobilů. Bude totiž ještě hůř.

Slovenské komerční rádio Expres místo toho vyvolává nenávist automobilistů k vlastním rodičům a vlastním dětem. Nejlépe by podle autorky nejspíš bylo, kdyby slovenské důchodce a slovenské děti slovenští řidiči nalili do nádrže místo benzínu. I tak se dá vykládat slůvko "korektně".

7:23 pm, July 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

... "kdyby slovenské důchodce a slovenské děti slovenští řidiči nalili do nádrže místo benzínu."

opravdu originální řešení ropného zlomu :-) inu co chcete po slovácích, maďaři jední

8:41 pm, July 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Prechod na LPG má zmysel v tom, že je to dnes asi najlacnejšie bežné palivo do áut. Od 1.7. na Slovensku je LPG úplne oslobodené od spotrebných daní.

9:59 pm, July 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

KLÍČOVÁ ŽALOBA ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ KLIMATICKÝMI ZMĚNAMI
Skupina 400 vesničanů z inupiatského domorodého národa z Aljašky,
započala soudní proces kvůli škodám způsobeným klimatickými změnami, za
které mají být odpovědné emise několika obřích mezinárodních firem.
Obyvatelé vesnice Kivalina jsou nuceni trvale opustit své domovy kvůli
záplavám, jež způsobilo globální oteplování a následné tání ledovců.
Soudní obžaloba obviňuje na 20 ropných, plynárenských a energetických
firem z nedbalosti a nezodpovědného vypouštění milionů tun skleníkových
plynů, díky nimž tají arktické ledovce. Mezi jmenovanými v soudním
procesu jsou i společnosti ExxonMobil, Chevron, BP, ConocoPhilips a
Peabody. Obžaloba dále obviňuje osm z těchto korporací ze spiknutí,
které mělo za účel oklamat a dezinformovat širokou veřejnost o příčinách
klimatických změn.

Zdroj:
Zpravodajstvi Akt-info
http://lide.upramene.net/index.php

10:38 pm, July 03, 2008  
Blogger Unknown said...

Shokri Ghanem, head of Libya's National Oil Corporation: "The easy, cheap oil is over, peak oil is looming."

http://www.guardian.co.uk/money/2008/jun/09/householdbills.oil

Zahraniční mainstream zdá se už objevil peak oil. Ale česká média stále mlčí, nikde nic, dokonce ani článek, kde by se ropný zlom alespoň popíral (i to by mohlo na problém upozornit mnoho lidí), prostě ticho po pěšině. Napsal jsem do několika redakcí, ale naprosto marný, jenom si teď připadám jako don Quijote. A přitom to maj všichni před očima, dnes padl opět další rekord, cena ropy překročila 146 dolarů. Já bych se už ani nedivil, kdyby nás jako extremistickou skupinu sledovala BIS... a pak jednoho dne zazvoní muži v černých brýlích... viděli jste Matrix? :))

http://www.reuters.com/article/GCA-Oil/idUSL0322022020080703?pageNumber=3&virtualBrandChannel=0
http://edition.cnn.com/2008/TECH/science/05/13/Oilbriefing/
http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/06/07/cnopec107.xml
http://www.smh.com.au/news/world/peak-oil-hits-new-heights-and-the-view-is-not-pretty/2008/05/23/1211183102727.html?page=2

10:41 pm, July 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

to rockatansky:
v Mf Dnes o ropném zlomu a věcech souvisejících píše poměrně dobře Milan Vodička.
Kromě toho se docela často v různých novinách píše o Václavu Cílkovi a jeho knize Nejistý plamen.
Připadá mi, že široká veřejnost si toho moc nevšímá a raději si čte drby v Blesku.

hela

7:51 am, July 04, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To anonymous - Pokud zkrachuje banka, a Vy tam mate hypoteku, tak tu Vasi pohledavku prebira spravce konkurzni podstaty, a ten ma pravo po Vas pozadovat tu dluznou castku okamzite a to klidne s tim, ze pokud to nesplatite, tak Vam to muze zabavit a odprodat. Jinak LPG nema se zemnim plynem nic spolecneho, je to ropny produkt
Parabellum

9:12 am, July 04, 2008  
Anonymous Anonymous said...

A jeste anonyme - pocitas s dani z prevodu nemovitosti, a dani z prijmu??? Ono pokud na nejake nemovitostni spekulaci vydelas, tak je to prijem, a dani se to
Parabellum

9:21 am, July 04, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Problém je v tom, že tištěná media se čtou stále méně, většinou to ke čtení není a jen kvůli pár výjimkám?
TV je stále rozhodující, svou roli hraje také mechanismus myšlení který vytěsňuje informace, které jsou v naprostém protikladu s tím co lidé od narození přijímali. Možnosti limitů kapacity země jsou poprvé zmiňovány až ve zprávě Římského klubu - respektive tehdy to poprvé mělo solidní podklady a dlouhá léta se to bralo jako vzdálená záležitost.

Pro zajímavost - těsně po listopadu mi jeden bývalý funkcionář okresního formátu u piva vykládal že jedním z podstatných důvodů, proč vyklidili pozice bylo právě to, že spotřební společnost velice brzy skončí, dokládal to právě fakty ŘK, a ať si to ti buržousti vyžerou i s chlupama. Když jsem po něm chtěl vědět co tedy příjde, tak se zaklínal Marxem, ale nic konkrétního říct nedokázal, nakonec jen to, že návrat před listopad není možný.

9:24 am, July 04, 2008  
Anonymous Anonymous said...

v článku je v souvislosti s Vězňovým dilematem uvedeno (cituji): "Ve vícekolových verzích se postupně prosadí „Půjčka za oplátku“ ovšem až poté co „Podrazáci“ vyhubí „Dobromyslné naivky“." (konec citace)
Poznatky z teorie her nelze jednoduše převádět na fungování lidské společnosti:
1) 40 % účastníků pokusů již v prvním kole kooperuje
2) "podrazáků" je ve společnosti méně než 20 %
3) http://www.blisty.cz/2008/3/14/art39462.html
4) lidská společnost není uzavřený systém dvou hráčů
Z uvedeného plyne, že "dobromyslné naivky" se v prvním kole setkají s pravděpodobností vysoko nad 60 %. Pokud nebudou ovlivněny strachem, který šíří "podrazáci", získají kolektivní výhodu a budou schopny pomoci "naivkám" a potrestat "podrazáky".
Lidská společnost byla, je a vždy bude postavena na spolupráci, což nevylučuje, že vždy budou existovat "podrazáci". Mám však pocit, že v poslední době se nás "podrazáci" snaží přesvědčit, že jejich jednání je "rozumné", a proto správné a žádoucí.

1:55 pm, July 04, 2008  
Anonymous Anonymous said...

anonymous 3. 7.: Štěstí přeje připraveným. Ale proboha na co ?
Člověk je jediný tvor na Zemi, který je "specializován na nespecializaci", může se proto přizpůsobit jakýmkoli podmínkám. Mnozí lidé se však natolik specializují, že tuto výhodu ztratili. Možná to platí pro celou tzv. vyspělou společnost.

2:02 pm, July 04, 2008  
Anonymous Anonymous said...

martin 30. 6.: ...určitě by bylo lepší poskytnout tuto půdu zájemcům klidně i formou nenávratné půjčky za předpokladu splnění předem daných podmínek...
Před lety jsem se setkal s návrhem, že nezaměstnaný dostane místo podpory zdarma do dlouhodobého pronájmu zemědělskou půdu za podmínky, že bude pěstovat potraviny pro sebe, ale nikoli na prodej, stát měl platit sociální a zdravotní pojistné, zájem projevilo asi 15 % lidí, ale i 10 % drobných podnikatelů

2:06 pm, July 04, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To Bronislav - záleží dost na momentální konstelaci, přirození vůdci jsou jak mezi podrazáky, tak mezi rozumnými, jde o to který se prosadí.
Další riziko je že i rozumný pozná "Ako chutí moc"

2:53 pm, July 04, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Bronislave - řeknu rovnou, že jde o Koukolíka, ostatně ten by mel být povinnou četbou všech rozumných!

2:56 pm, July 04, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To Parabellum:
Ano, s daní počítám (3%) i s provizí RK (3,5%) i s případnou "pokutou" bance za předčasné splacení hypotéky. Ten profit je už očištěn o tyto sumy :-) Díky za uvedení na pravou míru s tím původem LPG - ovšem nebyla to odpověď na moji otázku - "Má smysl si LPG pořídit?" - Sice vidím, že je nižší cena ovšem je to otázka dodávek - jestli budou dodávky LPG na trh, pokud bude problém s dodávkami ropy... Díky za info.
Flyik

3:48 pm, July 04, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Spočítej si náklady na pořízení a ušetřené peníze za 1km ... vyjde ti, kolik musíš najet (a jak dlouho ti to bude trvat), aby se ti to vrátilo. Výrobní cena LPG je mírně dražší než u benzínu, ale není zdaněn. Výrobní cena bude mírně dražší i když podraží ropa. Rozdíl ve zdanění je nejistý, řádově však zůstane stejný.

Konkrétní výpočet si musíš udělat sám (cena za přestavbu a spotřeba konkrétního auta, rozdíl ceny na 1km, množství naježděných km)

Nejvíc ušetříš, když omezíš naježděné km. To se s levnými náklady (LPG) prosazuje psychologicky mnohem hůře.

9:07 am, July 05, 2008  
Blogger krygol said...

Dámy a páni držte si klobúky. Podľa predpovedí tu v utorok máme prvý hurikám sezóny. Smer síce nie je ideálny, ale uvidíme.

7:45 pm, July 05, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Asi by byla "sranda", kdyby hurikán zlikvidoval pár ropných plošin.200 Doláčů za barel jako hovno velký bychom tady měli.

8:08 am, July 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Měl bych dotaz. Mohu na zbroják koupit samopal, případně lehký kulomet. A co případně udělat, abych si mohl pořídit aspoň samopal. Použil bych ho při nějaké krizi. Nosil bych ho u sebe a kdyby na mě chtěla nějaká parta nebo dav zaútočit, mohl bych je okamžitě všechny postřílet, aniž by jeden z nich měl šanci vytáhnou zbraň.

8:11 am, July 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Jako ten s jménem od B...?
Zatím tu byla už Alma, ale jen tropická bouře:
http://www.zamg.ac.at/wetter/sat_bilder/wirbelstuerme/

8:55 am, July 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Na satelitních snímcích (na stejné adrese) je zatím vidět cosi, co by mohlo mít (časem) okénko uprostřed Atlantiku, ono je moře zatím ještě dost studené, až za pár dní...

Vzkaz všem Rambům - představy o tom jak coby jedinec ověšenej kverama přežijete je zcestná, je to slepá ulička bez šance, pochopte, že přežije jenom dobře organizovaná komunita.

9:02 am, July 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To army-men: Na zbrojní pas rozhodně nelze koupit žádnou z uvedených zbraní - nejsme v USA. Podobné řeči o tom jak všechny postřílím vedou obvykle ti, kdo v životě nevystřelili z ničeho většího než vzduchovka. To je můj dojem a třeba se pletu...

To che: O hurikány snad není třeba stát, jde to dost rychle všichni víme kam i bez nich. To, že v případě kolapsu přežije s mnohem vyšší pravděpodobností skupina než jednotlivec je jasné, ale kdo si myslí, že snad nebude muset umět ovládat kromě hospodaření taky tu zmíněné "obranné" dovednosti, tak by měl začít studovat chování lidí v prostředí s vymahatelností práva kolem 0. Chraňte nás před tím všichni svatí, ale New Orleans jsme všichni viděli.

LPG bych nepořizoval, cena plynu roste v posledních měsících tak soustavně, že to sotva má mezi ostatními komoditami konkurenci, v soustavnosti růstu předstihuje i ropu.

9:43 am, July 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

TT se mýlí,plně automatickou zbraň lze koupit na vyjímku PČR za daných podmínek třeba zde:http://bvs.cz/full_auto.html Nicméně nechtěl bych potkávat cvoky s ostrým samopalem na ulici.Co se týká hurikánu,připadá mi, že někteří typové se již nemůžou dočkat pohromy ve víře že přežijí, něco se děje a bude to velká legrace. Stranou zpravodajských informací je pondělní schůzka G8 na nejvyšší úrovni.Poslední dobou se ti hoši scházejí na nejvyšší úrovni nějak často.

10:50 am, July 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To co uvádí anonymous (poslední příspěvek) je samozřejmě pravda, ale jak tu žádost zdůvodníte?
"Vzhledem k mnou očekávanému zhroucení civilizace se budu cítit jistěji s vyšší palebnou silou než poskytují běžně povolené samonabíjecí zbraně a proto žádám o povolení k nákupu následujícho arzenálu samočinných zbraní.........." :-):-):-).
Myslíte, že pak ještě budete splňovat podmínku spolehlivosti???:-).....

To jsme se ovšem jaksi vzdálili tématu článku a blogu vůbec. K takovýmto diskuzím jsou jiná fóra.

Já se jen obávám, že tito "typové" (neříkám, že všichni) v životě nedrželi motyku, nekydali hnůj a někteří dokonce ani nedrželi ty zbraně, na které by již chtěli výjimky. Skoro bych jim doporučil jít si lehnout na týden do lesa - jak velká to bude legrace nebo pro začátek třeba jen strávit odpoledne polními pracemi.

11:38 am, July 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Pánové, to chce klid. Jestli občas chodíte na novinky, tak takovými příspěvky se to tam hemží z 99%.
Ironií je, že právě takový typ, jako je "Anonym", na takovou zbraň vyjímku dostane. Doufám, že se nedostaneme do situace, kdy všichni blbové budou nosit samopal a normální lidi se budou bát vystrčit nos, aby jim je ti blbové náhodou neustřelili, když si budou hrát :(

TT, náhodou "zálasačit" je bezvadné na odreagování se, odpoutání se od různých problémů. Jezdil jsem s kámošema tak průměrně na 10 dní, potom jsem jezdil s Brontosaurama na 12 dní. A to jsme makali na poli o chlebu s máslem a vodě jako divý. Konkrétně jsme sekali trávu, hrabali seno a odpařezovávali louky. Mákli jsme si tak, že jsem za těch 12 dní schodil snad 6kg. Ale věř, že jsem měl po příjezdu vždycky hlavu čistou a nemyslel na kraviny :)

Všechny ty, co tady machrují o tom, jak budou střílet, bych poslal na týden na pole. Ony by je ty roupy přešli.

2:24 pm, July 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ten sjezd G8, docela to zavání Íránem. Vždycky se o takových sjezdech mluví s pompou, tentokrát je tento sjezd tak nějak utajen. Možná se mýlím a vlastně doufám, že se mýlím. Útok na Írán a rozpoutání války bych považoval jako soumrak naší civilizace.

2:32 pm, July 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

K těm hurikánům - nebral bych to jako přivolávání, ale spíš jako odreakci hrůzy z toho co přinesou, cítím tu jakýsi strach z neznáma, ostatně sem patří i ty řečičky o ozbrojování se.

To Judicator - tak to my jsme už jako dítka v šesté třídě chodili sbírat brambory, brigád bylo hafo, i legrace se užila.

O G8 jsem cosi zaslechl, že se má řešit hlavně ekonomika včetně ropné špičky, kéž by došli k rozumným závěrům - o horních deseti tisících si ale nedělám iluze, jejich nenažranost je obecně známá.

4:28 pm, July 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Je to však nebezpečná hra s ohněm, nebo ještě lépe řečeno je to pro lidstvo stav, kdy si doslovně pod sebou podřezává větev. Dosáhnutí určitého stupně ve zdražování ceny ropy (v přepočtu na české koruny je možné uvažovat o 2.400 - 2.500,- korun za barel, při klesající hodnotě dolaru na hladinu 12 - 10 Kč vůči 1 USD*) přinese nakonec nevratné prolomení únosných hranic obchodu, kdy nadejde v posloupnosti za sebou vše tak, jak jsme již popisovali v předchozích kapitolách. Ohrožení většiny průmyslové výroby a otřesení dopravy. Dále nebývalý nárůst cen základních potravin, a tím rozkolísání sociální sítě většiny obyvatelstva Země. Nic nepomůže ani dodatečné urychlené snížení spotřebních daní vázaných na ropné produkty u jednotlivých států. Rána, která se tím podaří dočasně zacelit se přenese jinam, a to s tím, že v zápětí se objeví v následujícím úplném rozpadu státních rozpočtů. Takto vzniklé zadlužení státu nebude možné odnikud pokrýt. Dluhopisy budou bezcennými. Nakonec všechny cesty v úsilí čelit vzniklé situaci povedou jen a jen na jediné místo. V podobě jednoho velikého ataku zastihnou finanční postavení každého člověka jako jedince

http://supa.blog.idnes.cz/c/41483/Kdy-to-vse-prijde.html

Super článek, stojí za přečtení.

6:13 pm, July 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To judicator: Z mého pohledu je tohle hnusné využívání výsledků "hříšné" vědy (statistiky a prognostiky) k náboženské propagandě (v tomto případě sektáři z Hnutí grálu nebo co to je).

Hříšný člověk ničí svět a sám sebe, protože nevidí genialitu božího plánu a podléhá ďábelským svodům, místo aby použil svou Bohem danou svobodnou vůli k nastolení ráje na Zemi......

To co se děje a dít bude, tedy očekávaný krach, je výsledkem lidské přirozenosti, která je velmi dobře popsána evoluční biologií, viz. Dawkins atd. Pokud někdo věří, že je výtvorem Boha, tak to ten bůh pěkně podělal a odflákl.

Církev se bude nepochybně snažit současný krach využít a popravdě je třeba se jich obávat - stačí co předvedli v minulosti a co předvádí dodnes v Afgánistánu, Íránu, Saudské Arábii, Somálsku a jinde. Žena jako "podřadná" bytost, která nemá právo rozhodovat o svém těle. Představte si, že by neexistovaly potraty - to bychom byly ještě ve větším loji než s celým kapíkem. To jsou mj. přínosy náboženství.

Umím si velmi živě představit budoucí "zbožné" vůdce, zejména v USA s patřičnou převýchovou "pohanů", bezdomovců, somráků, nezaměstaných apod. v příslušných "křesťanských" "výchovných" táborech. Převýchovu "pohanských" dětí ve spolehlivých rodinách atd.

Cituji: Celý vesmír, a tedy i Země, se blíží k zásadnímu přelomovému bodu, kdy přichází něco, co zde doposud nebylo v tak zásadním projevu účinnosti pociťovatelné - kdy přichází zúčtování za život na této Zemi v přímé konfrontaci s jasně pracujícími Zákony Stvoření.

Zúčtování - apokalypsa nadchází - Grál vás spasí.......

Cituji: Prožívání milionů nakonec přejde do roviny zoufalého úsilí o vlastní přežití a přežití jejich nejbližších. Veškeré jednání každého z nás je nyní vystaveno stále sílícímu účinku záření, které proudí vesmírem, pronikaje vším, aby to posílilo a vyhnalo k růstu. Kdyby všichni lidé, či alespoň větší část z nich, usilovali o vstřícné a pomáhající zodpovědné jednání vůči svým spolubližním, dalo by se právě tak na tomto místě nyní napsat, že před námi je na dohled opravdu nádherné a nebývale požehnané období života lidí na Zemi.

A právě proto vybízíme čtenáře seriálu Lidská společnost již nyní dopředu k nejvyššímu nasazení všech sil k tomu, aby v sobě probudili pravou lidskost, čistotu v jednání a myšlení, vstřícnost, pokoru a také úctu a respekt k Zákonům Stvoření, které jsou ve výsledku jen zformovanou, pro člověka uchopitelnou podobou Vůle Pravěčného Stvořitele - Svatého Boha.

Kolem a kolem - náboženská propaganda proložená výzvami k usilování o lepší zítřky - ovšem pochopitelně pod křídly příslušné - vševědoucí organizace ozářené moudrostí proroka Parsifala Emanuela (nebo koho).

8:45 pm, July 06, 2008  
Blogger Unknown said...

Sakryš, jsi mě TT předběhl, zrovna jsem to dočetl a chtěl hodit podobnej komentář:-)

No když jsem četl o Zákonech Stvoření, tak mi to něco blízkého připomnělo, ale po dalším průzkumu jsem zjistil to samé co TT:-)

8:57 pm, July 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ten Šupa to pochopitelně nemá z vlastní hlavy, viz http://ao-institut.cz/
Jinak souhlas s TT 8:45 PM, July 06, 2008

9:03 pm, July 06, 2008  
Blogger Unknown said...

V podstatě kopírují tohle a přizpůsobují si to ke svým sektářským účelům

Respektuj, ceň a važ si svobody, neboť ona je právem a statkem všech lidí a všech dalších forem života.

Respektuj, ceň a važ si lásky, neboť ona je podstatou Tvoření, člověka a života. Respektuj, ceň a važ si míru, neboť ten je zárukou veškerého správného rozvoje a svobodné evoluce.

Respektuj, ceň a važ si harmonie, neboť v ní spočívá vyrovnanost myšlení, cítění a jednání – stejně jako všech věcí.

Nenechávej se hnát povykem, zatížením a přičinlivým shonem všedního dne, nýbrž zůstaň neustále klidný ve všech životních situacích.

Hledej klid, mír, lásku a svobodu – hodnoty, které jsou k nalezení v harmonii.

Každý den vyhledej v určitou dobu ticho, neboť to ti dodá odpočinek a rozvahu.

Cvič se ve snášenlivosti se všemi lidmi, aniž by ses přitom zpronevěřil sám sobě, a to tou měrou, jak je to pro Tebe možné.

Neustále respektuj a važ si svých spolubližních jako lidí, ať už jsou jacíkoliv; i ten nejhorší mezi nimi je tvor Tvoření, a proto tobě rovný – je to člověk.

Říkej vždy svobodně, jasně, klidně a otevřeně své pravdy, neboť jen jimi vzniká obraz skutečnosti, který nazývá věci pravými jmény.

Nechej také ostatní lidi říci jejich názor, neboť jim je dáno stejné právo jako tobě samému.

Naslouchej tedy i ostatním, jak chytrým a intelektuálním, tak také hloupým, prostým a nevědoucím, neboť také oni mají svůj názor a mají co říci nebo vyprávět.

Vyhýbej se ale agresivním, hlasitým, panovačným a neústupným osobám, aby ses s nimi neocitl v nesmyslných přích, neboť takoví lidé uráží vědomí, lidskost a vzdělání;

nezapomeň přitom ale, že také oni jsou bytosti Tvoření, kterým – ty jako člověk – musíš prokazovat patřičný respekt, i když jejich myšlenky, pocity, činy a jednání nejsou přijatelné.

Srovnáváš-li sebe a jiné, pak nemůžeš zabránit poznatku, že jedni jsou v určitých věcech lepší nebo horší než ty sám, což ti ale nedává žádný důvod k tomu, aby ses cítil »nad někým povýšen nebo postaven níže než někdo jiný«.

Nestaň se tedy ani domýšlivým ani pyšným ani zatrpklým ani zahanbeným, neboť vždy budou existovat lidé, kteří budou jak vzděláním, tak také morálně a charakterově atd. větší nebo menší než ty sám.

Nezdráhej se však nikdy užívat všeho toho, co jsi poctivě vypracoval a čeho jsi poctivě dosáhl.

Těš se z toho právě tak, jako z tvých pozitivních plánů a jejich uskutečňování.

Dbej neustále na to, dále se vzdělávat ve všech myslitelných věcech a ve své osobní evoluci a evoluci týkající se vědomí.

Proto se neustále ve skromnosti zajímej o své vlastní živobytí, avšak pouze v počestnosti, neboť to je ten skutečně pozitivní majetek člověka v proměnách časů.

Přistupuj jak ke své práci, tak ke své činnosti s rozvahou a obezřetností, neboť dobrá práce je hodna dobré odměny a rozvážná, obezřetná a poctivá činnost se vyplatí v pozitivním smyslu z pohledu času, i když musí být činnost uskutečněna ve světě plném lstivosti.

Když dosáhneš pozitivních, dobrých výsledků, nenechej tím zaslepit své oči a uzavřít své uši na úkor toho, co je ctnostné.

Respektuj a važ si také způsobů a chování lidí, se kterými máš co dočinění, neboť mnozí usilují o vysoké ideály a nikdy nedosáhnou svého cíle.

Všude se zdá být život plný hrdinské odvahy, avšak pohlédne-li člověk blíže, objeví pouze v mlze zahalený strach a touhu chtít být více, než člověk v pravdě je.

Proto si nevšímej těchto věcí tak, že bys je chtěl horlivě napodobovat, nýbrž poznej sám sebe v pravdivé podobě, aby ses pozitivně realizoval v sobě samém.

A tak zůstaň v celé své osobnosti. Nepředstírej žádnému člověku náklonnost, když vůči němu nepociťuješ žádná taková hnutí.

Nepředstírej svým spolubližním nic, co neodpovídá pravdě, neboť upřímnost je přikázání, které je nesporně, společně s vědomostmi, cestou k moudrosti.

Nebuď nikdy cynický vůči upřímné lásce, neboť láska ti dává jistotu toho se vším spolužít jak v duchovním, tak také ve fyzickém.

A láska je tou vlastní podstatou Tvoření, trvající pra-věčně a po všechny věky přes všechny myslitelné krutosti a zklamání.

Láska je ten vlastní základní kámen a ta pravá hybná síla života, z níž se formuje úsilí po vyšším a nejvyšším.

Láska ve své trvalosti nemá žádného konce a pulzuje ve věčném rytmu tvořivé harmonie.

Zřekni se ve slušnosti všech negativních věcí svého života a čerpej ze sebepoznání rady pro svou seberealizaci.

Přijmi rád všechno to, co ti radí tvé pozitivní vědomosti a tvá vyrovnaná moudrost, a dbej o kázeň a výchovu svých myšlenek i pocitů, stejně jako celého vědomí, abys byl ve všech situacích vyzbrojen a neklesl na mysli při náhlém neštěstí.

Cvič neustále věrnost a spravedlnost a nečiň se nikdy nešťastným věcmi, které jsou nepravé nebo které si namýšlíš.

Straň se obav a strachu, které velmi často vznikají z osamělosti a malátnosti myšlenek, stejně jako ze zahálky.

Osamělost, skleslost a zahálka jsou nepřátelé pokroku; vyhledávej proto společnost vědoucích a moudrých, neboť oni tě učí podněcovat a používat myšlenky, a to jak být pokrokově činným.

Vykonávej, stále kontrolujíce, prospěšnou sebekázeň, avšak buď na sebe vždy vlídný, neboť ty jsi jedinečná, samostatná osobnost, která vyžaduje jak vlídnou pozornost ostatních, tak také tvoji.

Jsi tvorem Tvoření, Univerza, a to sice o nic menší než tvoji spolubližní, než stromy, rostliny a zvířata všeho druhu a ras, a než hvězdy v nekonečných dálkách vesmírného prostoru.

Máš právo žít svůj život a být na tomto světě, ať už jsi kýmkoliv nebo čímkoliv, ať už teď pochopíš nebo ne, že se Univerzum rozvíjí tak, jak je to prostřednictvím Tvoření, Univerzálního vědomí, předvídáno.

Nic se nerozvíjí bez lásky Tvoření, nic se nerozvíjí bez toho jak má, a v rámci daných zákonů a přikázání.

Akceptuj proto, že také ty žiješ jen proto, protože žít máš, a jelikož ti to tak je určeno prostřednictvím pra-věčně trvajícího plánu Tvoření.

Žij proto ve svobodě, lásce, míru a harmonii se sobě rovnými a se všemi tvory Tvoření.

Žij také v míru, lásce, svobodě a harmonii s Tvořením, ať už si to Tvoření vysvětluješ jakkoliv.

Žij také v míru, lásce, svobodě a harmonii se sebou samotným; se svým psyché (= psychika) a svou osobností, ať už je tvé konání, myšlení, cítění, smýšlení a usilování v dennodenním zmatku života jakékoliv.

A od toho nikdy neupusť, ani navzdory všemu shonu a trampotám, navzdory všem zklamáním, rozbitým snům, negacím a slzám, neboť svět a život je přesto všechno krásný a života hodný.

9:09 pm, July 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Pořád neumím pochopit, proč tihle fanatici stavějí do protikladu etiku a rozum. Jako by rozumem nebylo možno dospět k závěru, že něco se prostě nedělá, protože to je nemorální. Jako by někdo nad sebou musel mít bič hrozby božího (nebo jiného nadpřirozeného) trestu, když nebude schopen dospět k morálnímu chování rozumem a podle zásad etiky se chovat.

9:21 pm, July 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Přestaňme na chvíli sledovat aktuální cenu ropy a podívejme s do ekonomických rubrik. Dolar je vyprázdněný a finančníci pochopili, že král je nahý. Akciové trhy splaskávají,globální ekonomika přehřátá, kam tedy investovat ? Investují do ropy a surovin které ještě nejsou vytěžené, potraviny vyprodukované, zlato ve švajcu v trezoru atd. Pro další globální růst není prostor a je nejvyšší čas připravovat globálně měkké přistání.Ovšem kapitáni světové ekonomiky odmítají tento stav vzít na vědomí pokračují v nehorázném kořistění. Ne přímo ropný nedostatek, ale nenažranost finančních globálních kapitánů působí energetickou krizi.Podivný vývoj kurzu české koruny a dalších východoevropských měn není způsoben tak báječným vývojem ekonomiky, nýbrž opět spekulací globálních kapitánů.Výsledkem tohoto nezodpovědného jednání nebude možná ropný zlom,ale dřív globální bankrot, který spustí v tomto článku uvedený scénář.A mohlo by to být velmi rychlé a nečekané. Černý pátek na burze také nikdo nečekal.V tom případě bude mít nejvyšší šanci na přežití výše uvedený army-men. Jo a ten článek judicatore jsem si přečetl , docela dobrý, jen trochu moc duchovní.

9:38 pm, July 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Přicmrndávání pseudo duchovnem dosti rozplizává. Buďte tak hodný a vraťte se na zem. Nasládlé kecy bez náplně, slogany ničeho proti ničemu, pokleslá apologetika ze synonym druhého řádu. Tak hluboko jste snad ještě neklesli. Myslím, že daleko víc jde o skutečné a vážné věci. Udělejte mi radost a vraťte se k faktům. :-)

10:01 pm, July 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Britská vláda žádá supermarkety, aby se předzásobily základními potravinami v přípravě na možný výpadek dodávek kvůli možnosti protestů dopravců.

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article4276490.ece

10:04 pm, July 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

A dopravci budou blokovat pomalou jízdou také příjezdy k Vídni.

10:25 pm, July 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To anonymus:
"Pořád neumím pochopit, proč tihle fanatici stavějí do protikladu etiku a rozum. Jako by rozumem nebylo možno dospět k závěru, že něco se prostě nedělá, protože to je nemorální. Jako by někdo nad sebou musel mít bič hrozby božího (nebo jiného nadpřirozeného) trestu, když nebude schopen dospět k morálnímu chování rozumem a podle zásad etiky se chovat."

Dávání etiky a rozumu do protikladu má hluboký smysl - pokud by se totiž z rozumu vycházelo, začaly by být na první pohled zřejmé ujetosti celého systému dané sekty, v sektě se neuvažuje a nediskutuje, ale bezvýhradně přijímají názory jejího guru.

Možná, že už chápete moje určité naježení vůči hnutí permakultury.

Pokud se týká sekt, tak vřele doporučuju paní profesorku Haškovcovou a Společnost pro studiu sekt, ledacos je i na webu.

Dneska se taky objevil na BL článek:
http://blisty.cz/2008/7/7/art41542.html
má vztah k onomu dilematu jedinec - komunita

8:10 am, July 07, 2008  
Anonymous Anonymous said...

No mít tak větší balík peněz, tak to vše spekulativně investuju do ropy a zlata :o) Už jen podle toho, co je tady výše napsáno.

9:08 am, July 07, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To Che: Opravdu moc pěkný článek v BL, dlouho jsem takový nečetl. Škoda, že všichni naši politici se chovají, jak se chovají, viz. článek.

9:37 am, July 07, 2008  
Blogger Unknown said...

Judicator: "Co nám v brzké budoucnosti hrozí? Určitě něco jako ptačí chřipka, TBC(v GB se objevil typ, který se nedá léčit - dá pouze tak, že se odřízne poškozená část plíce). Máme tady Ebolu a tak bych mohl pokračovat dále."

Já myslim, že se tady znovuobjeví všechno co zde bylo před 100 a více lety. A díky globálnímu oteplování možná i něco navíc. Pár faktů k TBC...

Tuberkulóza je nejčastější onemocnění infekčního původu a její bacily v sobě nosí třetina obyvatel planety (to znamená, že třeba i někteří z nás aniž by o tom věděli). Tuberkulóza je nakažlivá nemoc šířící se především vzduchem podobně jako obyčejné nachlazení. Díky tomu, že zdravý imunitní systém je schopen si s infekcí částečně poradit a udržet ji v latentním stavu, nemoc se rozvine jen asi u jednoho z deseti lidí infikovaných tuberkulózní bakterií. Nemoc se ovšem může rozvinout mnohem později v okamžiku, kdy je imunitní systém dostatečně oslaben.

Ročně na toto onemocnění zemřou tři miliony lidí. Nejvíce jsou ohroženi obyvatelé Afriky a jihovýchodní Asie. WHO odhaduje, že každý rok se objeví 450 000 nových případů multirezistentní tuberkulózy (MDR-TB). Rozšíření rezistentní tuberkulózy je kritické především ve východní Evropě a střední Asii, nicméně začíná se významně dotýkat i Afriky.

http://www.lekaribezhranic.cz/cz/aktuality/2008/tb/tb_facts.php

http://www.instinkt-online.cz/obsah/default.asp?rok=2004&cislo=14&id=26

"Změny klimatu a rostoucí míra globalizace mohou znovu vrátit do hry choroby ze středověku," říká pro BBC Vic Simpson z britské vládní veterinární laboratoře. Podle něj a jeho kolegů hrozí například Evropě reálné nebezpečí moru, který řádil mezi čtrnáctým a sedmnáctým stoletím. Ve Velké Británii se totiž znovu objevily černé krysy, které byly původci epidemie takzvané černé smrti. Nákazu přenášely blechy, které žily na krysách, a ve většině případů šlo o bubonický mor či o vysoce nakažlivý druh zápalu plic.

http://zdravi.idnes.cz/zdravi.asp?klic=85005&o=0

12:40 pm, July 07, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To Tribun:
"Kůně určeného na rekreační vyjížďku rozhodně není možno zapřahnout do tahu". A to tomuto jste došel jak? Vy máte koně? Pracoval jste vůbec někdy s koňma? Pro informaci zdejších lidí, kůň bez problému na hřbetě uveze poloviční váhu co sám váží, krátkodobě může mít na hřbětě celou svou váhu. Do tahu každý kůň uveze dvojnásobek své váhy a pracovní koně typu Began atd. uvezou i trojnásobek váhy. Tj. poník typu Welsh má průměrno váhu mezi 250 až 300 kg - uveze bez problému 125 až 150 kg a utáhne 500-600 kg. Velký kůň např. Marobud atd. má váhu mezi 500-600kg uveze na hřbetě 250-300kg a utáhne 1000-1200kg. Pracovní kůň Began má váhu mez 600-800 kg a utáhne na hřbetě 300-400kg a v zápřahu skoro dvě tuny. Pozor píši, že utáhne tuto váhu, ale ne, že tuto váhu ubrzdí. Proto se netahá max, ale to co jsou dimenzované brzdy na voze nebo na věci kterou táhne. Jediné čem máte pravdu je, že jsou tady přešlechtěné koně, které jsou náchylné na nohy (různé hnisání kopyt, problémy se spěnkou a se šlachamy). Pokud nevěříte, můžete přijet na naší farmu. Povozíme Vás, ukážeme jak se pracuje s koňma a co to obnáší. Výléčíme Vás z dogmat např. že kůň nešlápne na člověka, že nemůže tahat atd. :)))
S pozdravem Robert Vršecký (robin@softok.cz)

2:04 pm, July 07, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Jak o nás smýšlejí politici v nejvyšších levelech ilustruje tento přepis: http://publica.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=1 A není to jen o srbech, to je jejich standardní způsob uvažování.

2:56 pm, July 07, 2008  
Blogger Martin said...

nemám o politicích žádné iluze, ale že ti dva o Italovi Prodim řekli, že jde o žabožrouta.......

3:23 pm, July 07, 2008  
Blogger krygol said...

Hurikan: Môžeme si oddýchnuť. Máme tu síce prvý hurikán sezóny, ale mieri mimo Mexický záliv. Bližšie info, foto a predpovede trasy na http://www.nhc.noaa.gov/

3:26 pm, July 07, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Jestlipak se při čtení tohoto článku: http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2102428 pobavíte stejně jako já...

4:29 pm, July 07, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ropná odysea
Každý litr vytěžené suroviny projde složitou cestou ke konečnému zákazníkovi. Za všechny její kroky se platí.
reklama

Kuvajtská poušť se tetelí žárem. Kovové konstrukce toho, čemu říkají naftaři vánoční stromeček, tedy vývodu z těžebního vrtu, se lze dotknout jen rukou v silné rukavici: hrozí popálení.
Fareed Zakaria, který kontroluje vrty, na vyžádání otočí jedním z četných kohoutků a do průhledné plastové lahve napustí litr tmavé, do rudohněda opalizující a nepříjemně páchnoucí tekutiny.
To je ta látka, která hýbá světem. Ropa ve své prapůvodní podobě. Tady v Kuvajtu jí státní společnost Kuwait Petroleum Company vytěží denně na 1,8 milionu barelů (barel = 159 litrů). Přibližně tolik, kolik pojme některý z obřích tankerů, které ropu rozvezou do celého světa.
Slovo "vytěží" není tak úplně na místě. Na kuvajtských ropných polích ještě tryská ropa ze země sama, vytlačovaná vodou, která je nad vlastním ložiskem. Proto nejsou v okolí těžebního pole vidět typické věže ani pumpy. Takových míst už je málo.

Cenová kariéra
Tady, u pramene, lze cenu onoho vzorku jednoho litru tekutiny jen odhadnout: přibližně 0,4 eurocentu. I to je cena řekněme virtuální. V písku pouště, daleko od rafinerií a zákazníků je prakticky k ničemu. Zde ale začíná její cesta, v jejímž průběhu udělá každý litr suroviny závratnou cenovou kariéru. Možná takovou, jakou popisuje níže uvedený příklad, který je ovšem pouze hrubě narýsovaný, schematický.
Pro případ, že onen litr ropy vytočený Zakariou poputuje do Evropy, čeká ho bezmála deset tisíc kilometrů dlouhá cesta, třeba do hlavního ropného přístavu starého kontinentu Rotterdamu.
Prvních asi třicet kilometrů putuje surovina hnaná stále ještě samovolně tlakem z podzemí potrubím do přístavu Al Ahmadi na břehu Perského zálivu. Tam ji vpustí do zařízení, které surovou ropu oddělí od příměsi vody a plynu. To vše je plně automatizované. Vodu sbírají do speciálních čistících tanků a plyn je většinou spalován na místě.
A opět potrubí. Ústí v nitru obřího tankeru 322 metrů dlouhého, 56 metrů širokého, s ponorem 21 metrů.

111x dražší
Teď se to stane: v okamžiku, kdy onen litr nafty šplouchne do nádrží tankeru, vyskočí jeho cena na 44,3 centu. Najednou je 111krát dražší! Čím to? Tato ropa je už zbožím se vším všudy. Chtějí na něm vydělat všichni. Především prodejci, tedy Kuwait Petroleum Company. Ale vydělat chtějí také obchodníci na burze, zprostředkovatelé. Své si chtějí ukousnout i ropné koncerny provozující rafinerie.
Ropu, která se nyní převaluje v břiše tankeru, koupil jeden z mnoha obchodníků na některé z ropných burz před bezmála třemi měsíci. Uzavřel termínový obchod a sjednal cenu: řekněme, že to bylo někdy v březnu a barel ropy stál 109 dolarů. Při přepočtu na eura by litr ropy byl za oněch 44,3 eurocentu.
Obchodník sám o ropu zájem nemá. Jeho zajímá pouze kontrakt, který z něj dělá majitele určitého množství suroviny, vzdálené zatím nejen v prostoru, ale i v čase. Ropa, která bude fyzicky k dostání na místě, kde může být zpracována a postoupena dále, bude k mání nejdříve za dva měsíce. Je velmi pravděpodobné, že než se dostane k přístavu, bude už kontrakt mít jiného majitele. Obchodník spekuloval na růst ceny ve víře, že cena dále poroste a bude vyšší než smluvených 109 dolarů za barel.

Po dvou týdnech
Mezitím je tanker naložený ropou v množství, které odpovídá přibližně jednodenní těžbě v Kuvajtu. Popluje Perským zálivem, do Rudého moře, Suezským průplavem, Středozemním mořem do Atlantiku, Severního moře, cíl je Rotterdam. Tanker byl na tuto cestu najatý za 2,5 milionu amerických dolarů. To vydá zhruba půl eurocentu na litr. Takže další krůček v cenové kariéře: na 44,8 eurocentu.
Po zhruba 5500 km dlouhé plavbě je tanker u vjezdu do Suezského průplavu. Trvalo mu to přibližně dva týdny. Mezitím se cena ropy měnila, ale té, která šplouchá v nádržích tankeru, se to netýká: je přece prodaná za pevně sjednanou cenu.
U vjezdu do průplavu ale nastává problém. Tanker postavili tak, aby se "vešel" do průplavu a nemusel obeplouvat Afriku, což by cestu prodloužilo o mnoho týdnů. Ovšem je naložený na plný ponor, tedy 21 metrů, a průplav propustí lodě s ponorem pouze do dvaceti metrů. Loď musí odlehčit. Nadbytečná ropa je odčerpána a vedena paralelním ropovodem do Port Saidu na druhém konci průplavu.
Odlehčený tanker následuje a po dvou dnech může opět načerpat ropovodem přepravené množství na svůj plný ponor. To všechno stojí peníze: za průjezd Suezem, za přečerpání ropy, každý litr suroviny tím podraží opět o půl eurocentu, takže teď už stojí 45,3 eurocentu. A to je od Rotterdamu vzdálený ještě zhruba 4000 km .

Až ke stojanu
Po 32 dnech plavby dosáhl tanker svůj cíl. Rejdař musí zaplatit přístavní poplatky. Zhruba 0,1 centu na litr. To zvýší cenu na 45,4 eurocentu. Ropa je v největším evropském ropném terminálu přečerpaná do nádrží a stává se součástí evropských ropných zásob. Z nich surovinu odebírají rafinerie. Spolu se závěrečnou etapou cesty to zvýší cenu litru ropy na přibližně 46 eurocentů.
Na informačních tabulích čerpacích stanic pohonných hmot se už objeví úplně jiná cena za litr třeba benzinu nebo motorové nafty.
Oněch 0,4 eurocentu na začátku? Zapomeňme na ně a věnujme se realitě, kterou máme každý den před očima na cenových tabulích.

Petr Němec
s využitím zahraničních zdrojů

Není ropa jako ropa
Ropa není homogenní produkt. Odlišuje se mimo jiné obsahem síry a kyselin i váhou. Obecně platí, že čím méně síry a kyselin, tím vyšší kvalita.
- West Texas Intermediate (WTI). Surovina nejvyšší kvality, je proto nejdražší. Je "lehká", obsahuje minimum síry a kyselin. Denně se jí těží na 20 milionů barelů. Její zdroje jsou ale omezené. Těží se hlavně v Severní Americe, Venezuele, Nigérii, Saúdské Arábii a Číně.
- Brent. Po WTI nejvýznamnější druh. Těží se na patnácti polích v Severním moři. Kvalitativně je jen o málo horší než WTI. Její cena je směrodatná pro dodávky ropy z jiných evropských zemí, z Afriky, Blízkého a Středního východu směrem na západ.
- Dubai Crude. I tento druh patří mezi ty označované za "lehké". Obsahuje ale více síry než WTI či Brent.
OPEC Reference Basket. Jde o vážený průměr cen jedenácti různých druhů suroviny z různých členských zemí Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC).

Vydělají i obchodníci na burze, zprostředkovatelé. Ukousnout si chtějí i koncerny provozující rafinerie.

0,4 eurocentu
je počáteční odhadovaná cena jednoho litru ropy.

7:40 pm, July 07, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Koho zajímají hurikány, tak pohled na očko Berty je tady:
http://www.zamg.ac.at/wetter/sat_bilder/wirbelstuerme/?ts=1215499321

8:44 am, July 08, 2008  
Anonymous Anonymous said...

http://ekonomika.idnes.cz/testy-raket-v-iranu-zvysily-ceny-ropy-dx9-/eko-zahranicni.asp?c=A080710_084532_eko-zahranicni_fih

9:10 am, July 10, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Zvedly - jsme na 136,50 za sud! (na jak dlouho)

10:25 am, July 10, 2008  
Blogger krygol said...

Jedna otázočka. Pri čítaní o poklese amerických indexov som narazil na termín bear market. mohol by mi to niekto vysvetliť. Tušim že sa jedná o pokles, ale je stanovená hranica, kedy sa hovorí o bear markete?

11:06 am, July 10, 2008  
Anonymous Anonymous said...

http://www.investujeme.cz/clanky/10-duvodu-proc-medved-definitivne-porazil-byka/

možná vysvětlení medvědího trhu
Hela

8:12 pm, July 10, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Spotřeby ropy ve světě vzroste do roku 2030 o více než 50 procent, ale produkce by se spotřebou měla krok udržet. Tvrdí to Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Ta loni utržila za prodej ropy a zemního plynu rekordních 730 miliard dolarů (téměř 11 bilionů korun). Třináct členských zemí organizace tak zvýšilo své příjmy z vývozu těchto surovin meziročně o 12 procent.

http://www.e15.cz/burzy-trhy/opec-do-roku-2030-stoupne-spotreba-ropy-o-polovinu-36584/

11:15 pm, July 10, 2008  
Anonymous Anonymous said...

A on tom u někdo věří?

8:39 am, July 11, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Prognostikovat co bude v roce 2030 nebo 2050 jsou bohapusté bláboly. Situace je velmi proměnlivá rovnice s velkým množstvím neznámých.Naprostý chaos a nové rozdání karet může způsobit napadení Iránu. Může také způsobit neodhadnutelnou řetězovou reakci globálního chaosu.Pak by závěr článku TT neměl platnost v roce 2072,ale možná již v roce 2010.Nezodpovědnost nejvyšších světových státníků až po ty naše blbé Topoly a Pružinské je neuvěřitelná.Celý svět se potácí v hospodářských potížích které oni sami zavinili vlastní nenažraností a oni místo řešení potíží chystají válku. Je vůbec někdo schopen je zastavit? Existuje taková síla ?
http://zpravy.idnes.cz/analyza-mf-dnes-iran-se-boji-invaze-ne-radaru-fmf-/zahranicni.asp?c=A080711_090113_zahranicni_tha

11:07 am, July 11, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Dneska padne rekord!!!

12:09 pm, July 11, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To Martin:
Sice opožděně reaguji na diskusi ohledně půdního fondu. Většina si myslí, že není problém koupit zemědělskou půdu od půdního fondu. No problém to až zast takový není. Jenom musíte splnit pár drobných podmínek. "1. musíte mít půdu o výměře min 10 Ha. 2. Musíte hospodařit na půdě min tři roky." Takže tuto podmínku těžko splníte, když chcete začít hospodařit.
"Nebo máte restituční nároky, potom je uplatníte nejpozději do konce tohoto roku." Toto bude mít málokdo a nejspíš je už uplatnil, ale ten nepotřebuje už kupovat půdu od půdního fondu. A poslední možností, která zbývá je koupit si restituční nároky za 200tis s platností dvou let a uplatnit je ve veřejné dražbě. Tu každý měsíc vyhlašuje půdní fond, kde se co bude dražit a vyhrává nejvyšší částka. Upozorňuji Vás, že vám nikdo nedá bezúročnou půjčku na restituční nároky a cena zemědělské půdy se může vyšplhat do absurdních cen. Nejlepší na doporučení půdního fondu je si koupit půdu od někoho, kdo jí má. A aby se tady uvolnila půda, bylo by zapotřebí zrušit veškeré dotace, které momentálně zemědělci dostávají a pak by se tolik neplýtvalo a nedrželi by zbytečně půdu jenom kvůli dotacím.
S pozdravem Robert Vršecký

12:29 pm, July 11, 2008  
Anonymous Anonymous said...

http://ekonomika.idnes.cz/ropy-prekonala-dalsi-rekord-barel-stoji-146-dolaru-f6x-/ekonomika.asp?c=A080711_131437_ekonomika_fih

1:19 pm, July 11, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Total včera vypověděl smlouvu s Iránem o stavbě plynovodu. Válečné bubny bubnují,vlajky vlají, rozum jde stranou, ropa nahoru.....Na kdy odhadujete útok? Na kolik šacujete ropu ?

1:52 pm, July 11, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Rusko snížilo dodávky ropy Česku. Nedostatek nehrozí
Ze smluvně dohodnutých 500 tisíc tun ropy zřejmě dojde od ruské stran méně než 300 tisíc tun.
reklama
PRAHA 11. 8. 2008 (iHNed.cz)

ropovod-kohout-rafinerie__192x128_.jpgDodávky ropy ropovodem družba průběžně klesaly celý týden a ve čtvrtek ruská strana oznámila, že snížení dodávek pro měsíc červenec bude ve větším rozsahu. Podle serveru Euro Online se tak stalo bez bližšího vysvětlení.

"My jsme podali regulérní nótu ruské straně. V tuto chvíli nechceme říkat žádné spekulace. Chceme konkrétní odpověď z ruské strany, co se vlastně přesně stalo," uvedl pro server iHNed.cz český velvyslanec se zvláštním posláním pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška.

"Já osobně bych se velmi divil, kdyby toto chtěl někdo použít jako odvetné opatření za radar. Přece jen máme ropovod Ingolstadt, který je schopný naše kapacity zaplnit od západu, což už se děje, takže není žádný důvod k panice," reagoval na dotaz serveru iHNed.cz, zda by mohlo jít o odvetu za podpis smlouvy o radaru Bartuška.

5:41 pm, July 11, 2008  
Blogger Martin said...

Pro pana Vršeckého

Samozřejmě pro to co jsem měl na mysli by se musely změnit podmínky a je jasné, že nikdo nic takového v nejbližší době neudělá.

Pravdou je, že půda se stále ještě dá sehnat relativně levně, pokud Vám nezáleží na místě a je možné, že nová pravidla ohledně daně z nemovitosti vystraší některé vlastníky menších výměr z řad restituentů, kteří se budou chtít tohoto majetku zbavit.

Nicméně když máte štěstí, dá se i dnes na internetu narazit na docela zajímavé nabídky do 10 kč za metr. Jenže pokud to není v místě, kde máte nemovitost, stejně to není k ničemu...

10:44 pm, July 11, 2008  
Blogger vodnik007 said...

Predlouhe clanky tohoto typu jsou na nic. Zaprve pochybuji, ze je zde vetsina detailne procetla a pochopila.
Zadruhe, clanek se da napsat tak ci onak, podle toho ke komu pisatel patri a komu je oddany.
Staci se zamyslet nad populacni explozi. Jde o staty, kde lide chodi pesky, popripade si mohou dovolit kolo. Nastane-li nejaka svetova krize a dejme tomu, ze polovina sveta vyhyne, zarvou nejdrive tito chudaci. Normalne by si chudy clovek dokazal poradit a prezit s minimalni potrebou veci bez kterych my jiz neumime zit. Ovsem, dnes jsou ti chudaci nahusteni v mistech, kde take zavisi na chatrnem systemu. Jiz dnes se tak stava, kdyz zavane silny vitr a miliony lidi jsou po pas ve vode a nemaji pristresek ani jidlo. Pouha ukazka toho co se muze stat, kdyz "svetova diktatura" pomuze prirode. Takovy Stalin a Mao zavinili ztratu nescetnych milionu svych lidi. Dnes se muze mluvit o stamilionech.
Uvidime. Jedni predpovidaji zacatek konce jiz tento vikend, druzi az roku 2012.

2:35 am, July 12, 2008  
Anonymous Anonymous said...

to Halalik.

Rusaci udelaji velky bu, bu, bu, parlament neratifikuje smlouvu o radaru a kazdy dalsi zajemce o USA zakladnu bude odrazeny.

9:09 am, July 12, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Biopaliva:
Článek zdůrazňuje spotřebu ropy na zemědělství. Tím ale dokazuje, že hlavní problém biopaliv je v tom, že samotná jejich výroba vyžaduje více ropy, než kolik biopaliva se nakonec vyprodukuje. To v článku absolutně chybí.
Doporučuji k tématu:
http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2790

ovšem Chvátal ho trochu zkrátil (ovšem - má svou vlastní sektu, co se nehodí nepoužije)

3:09 pm, August 25, 2008  

Post a Comment

<< Home